อัลบั้มภาพที่ 8253
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ACSP SUMMER SCHOOL 2020 (28 มค 63)

Click Here !!