อัลบั้มภาพที่ 10104
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (2 สค 65)

Click Here !!