Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8548 :: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น Assumption Samutprakarn School