Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8548 :: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8548 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 198 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ธนากร    ประคองศรี    สุธรรม    เอี่ยมแสนอุดม    ญาณวุฒิ    ศรีสกุล    เจษฎา    ขันมณี    อริย์ธัช    อำนวยพงศา    ธีรภัทร    บุณยรักษ์    ภัควรรธน์    เตชาเรืองวณิชย์    สิรธีร์    เกตุรัตน์    ภควัต    คุณชื่น    กฤตาภรณ์    วารเวียง            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 338 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 329 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<