Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 9451 :: แนะแนวออนไลน์ แนะนำหลักสูตร DIGITAL DESIGN & TECHNOLOGY โดยมี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ 1. DIGITAL DESIGN 2. DIGITAL TECHNOLOGY ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผ่าน Webex Meetings (7 กย 64) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9451 : แนะแนวออนไลน์ แนะนำหลักสูตร DIGITAL DESIGN & TECHNOLOGY โดยมี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ 1. DIGITAL DESIGN 2. DIGITAL TECHNOLOGY ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผ่าน Webex Meetings (7 กย 64)
งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดแนะแนวออนไลน์
แนะนำหลักสูตร  DIGITAL DESIGN & TECHNOLOGY
โดยมี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ  ได้แก่
1. DIGITAL DESIGN   
2. DIGITAL  TECHNOLOGY   
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 - 8
ผ่านช่องทาง Webex Meetings 
ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมแนะแนวของห้องเรียน  โดย...
อาจารย์แกมกาญจน์  ศุภบรรพต 
รองผู้อำนวยการหลักสูตร  DD-CT
ฝ่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการพัฒนาธุรกิจ 
King Mongkut's University of Technology Thonburi
(2 กย 64)
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 106 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 105 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้