Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8978 :: นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (21 มค 64) ชุดที่ 3 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8978 : นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (21 มค 64) ชุดที่ 3

08-ป.2 ห้อง 5 มิสอนัญญา
09-ป.6 ห้อง 6 มิสโตโต้
10-ประพจน์ สาโรวาส
11-ป.3 ห้อง 6 มิสโอ้
12-ป.2 มิสติ๊ก Sci

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 92 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 67 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 66 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()