Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8513 :: ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8513 : ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63)

ข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
กับ บริษัท Cisco System Thailand และ บริษัท Createlcom จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ
ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ
คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
การใช้งาน Cisco Webex สำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education กับ
บริษัท Cisco System Thailand และ บริษัท Createlcom จำกัด โดยมี
คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด Account Manager จาก Cisco System Thailand
คุณกัมปนาท พยัคฆพันธุ์ Business Advisor และ
คุณบงกษกร ศิริประทาน Account Manager จาก บริษัท Createlcom จำกัด
เป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 267,500 บาท
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program
มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
มิสสุดาวดี จตุรงควานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
มิสอภิปรีย์ญา ปาลกวงศ์​ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกธุรการ
คุณสุภาภรณ์ ฮอเจริญชัย คุณอำไพ พยัควรรณ และ
คุณสมชาย ขำน้อย ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
คุณวรวุฒิ นาฏะภักดิ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง
มิสสิริขวัญ อาภานุรังษี หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาสเตอร์ทศพล นาเครือ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EP)
มาสเตอร์ เฉลิมพล วิภาตวรรณะ ครูงานวิทยสนเทศ และ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือทางวิชาการนี้
เพื่อนำแพลตฟอร์มของ Cisco WebEx
เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education
เพื่อเป็นรูปแบบของ New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่
ที่นักเรียนสามารถเรียนจากบ้านแต่ยังคงคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมือนเดิม
อีกทั้งยังใช้สำหรับการประชุม ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับครู
และ ผู้ปกครองกับครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอดจนการยกระดับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในโรงเรียน    

ทั้งนี้ทางบริษัท Createlcom จำกัด ตัวแทนจำหน่าย
ได้ให้การสนับสนุน Licenses ของ Cisco WebEx
แก่บุคลากรได้ใช้งานเพิ่มเติม จากเดิม 100 Licenses เป็น 120 Licenses  
และสนับสนุนเพิ่มเติม Licenses ให้แก่นักเรียนได้ใช้งาน Cisco WebEx จำนวน 600 Licenses
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งาน WebEx ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนและ
เป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนอีกด้วย
โดยความร่วมมือนี้มีมีระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 61 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 164 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 162 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้