Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10106 :: วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิด-Active Learning (29-30 กค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10106 : วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิด-Active Learning (29-30 กค 65)
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิด (Active Learning) เพื่อสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ 
 
ประธานหลักสูตรวิชาเอกพร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้เชิญคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ “โครงการ Start Engine to Engineering “จุดประกายฝันสู่เส้นทางวิศวะ” 
 
ซึ่งมีนักเรียนวิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MLP) เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน 
 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิจารณญาณได้อย่างมีเหตุผล สามารถปฏิบัติงาน และทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 44 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 180 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 178 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้