Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10092 :: ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำทีมคณะครู ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20-22 กค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10092 : ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำทีมคณะครู ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20-22 กค 65)

“อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา”

          งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ โดย ม.ทองพูน  โพธิสาร  หัวหน้างานนโยบายและแผน สืบเนื่องจากหนังสือเข้าจากฝ่ายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ เลขที่ 482/2565 เรื่องเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้แทนคณะผู้บริการ คณะครู ผู้แทนฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯดังรายชื่อต่อไปนี้

1.ภราดาพิทยา  เตื่อยตา           รองผู้อำนวยการ

2.มิสอัมพา       จำเนียร           หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

3.ม.ทองพูน      โพธิสาร           หัวหน้างานนโยบายและแผน/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

4.ม.กิตติพันธุ์     มิตรเจริญ         หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน MLP

5.มิสศศิธร        เกาะน้อย         หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน EP ผู้แทนฝ่ายวิชาการแผนก EP

6.มิสลลิตา        มัณยานนท์       หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอนประถมศึกษา EP

7.มิสปิยะรัตน์    โพธิบัติ            หัวหน้าระดับ ม.3 ผู้แทนฝ่ายปกครอง

8.มิสเบญจณัฏฐ์  แตงทรัพย์        หัวหน้างานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ผู้แทนฝ่ายกิจกรรม

9.ม.จิรัฎฐ์         จันทร์เขียว       หัวหน้างานอภิบาล/เลขางานนโยบายและแผน

 

ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ 25 กรุงเทพฯ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 168 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 166 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้