Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  ชนนาถ    กุลธราภานุพงศ์  อบรมลูกเสือครูในทุกระดับ (9 ตุลาคม 2552) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย 0 543 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  ชนนาถ    กุลธราภานุพงศ์  อบรมลูกเสือครูในทุกระดับ (9 ตุลาคม 2552)  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  กิจกรรมการแสดงกายกรรม ฝูหยาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (11 ธันวาคม 2552)  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย , มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  วิไลวรรณ    วิทยาธรรมธัช (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  คณะครู ทัศนศึกษา กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (25-27 ธันวาคม 2552)  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  วิไลวรรณ    วิทยาธรรมธัช (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  คณะครู ทัศนศึกษา กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (25-27 ธันวาคม 2552) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0 543 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มาสเตอร์  อรรถวรวุฒิ    ตรากิจธรกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  โครงการ Intersive ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 (8 สิงหาคม 2553)  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มาสเตอร์  อรรถวรวุฒิ    ตรากิจธรกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กิจกรรม ธรรมะในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (9 สิงหาคม 2553)  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2555 รอบชิงชนะเลิศ ทุกรุ่น (26 มิถุนายน 2555) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 2 ก.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  ณัฐนรินทร์    รักษ์กำเนิด  บรรยากาศ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม (1 สิงหาคม 2556) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 16 ส.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  ณัฐนรินทร์    รักษ์กำเนิด  กิจกรรมวันแม่ - แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่าง ผู้ปกครอง และครู (9 สิงหาคม 2556) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 17 ส.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  สมิตา    ศรีทอง  บรรยากาศ การเข้าค่ายลูกเสือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (27 พฤศจิกายน 2556) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี 7 ธ.ค. 2556 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  บรรยากาศ การแสดงดนตรี String Combo 2014 (20-21 มกราคม 2557) 28  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 25 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  บรรยากาศ การแสดงดนตรี String Combo 2014 (20-21 มกราคม 2557) 29  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 25 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  บรรยากาศ การแสดงดนตรี String Combo 2014 (20-21 มกราคม 2557) 171  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 25 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  บรรยากาศ การแสดงดนตรี String Combo 2014 (20-21 มกราคม 2557) 173  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 25 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  บรรยากาศ การแสดงดนตรี String Combo 2014 (20-21 มกราคม 2557) 176  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 25 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  กิจกรรม Thank you Party ประจำปีการศึกษา 2556 (10 กุมภาพันธ์ 2557) 10  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี , มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 12 ก.พ. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  คณะผู้บริหาร ครู ทัศนศึกษา จ.เชียงราย (25-28 ธันวาคม 2556) 512  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี , มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 21 ก.พ. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์  ภ.ทักษบัตร ไกรประสิทธิ์ และคณะกรรมการบริหาร สนับสนุนนักกีฬาช้างเผือก-เจ็ตสกี ระดับโลก (16 สิงหาคม 2556) 9  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี 11 พ.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มิส  สายสมร    เอี่ยมอ่องกิจ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  บรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย (26 มิถุนายน 2557) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี 10 ก.ค. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มิส  สุภาวดี    สังขรัตน์  บรรยากาศ พิธีไหว้ครู - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2557 (19 มิถุนายน 2557) 36  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี 16 ก.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มิส  สุภาวดี    สังขรัตน์  บรรยากาศ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา สวนเสือสามพราน จ.นครปฐม (9 กรกฎาคม 2557) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ 23 ก.ค. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  สุภาวดี    สังขรัตน์  บรรยากาศ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา สวนเสือสามพราน จ.นครปฐม (9 กรกฎาคม 2557) 5  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ 23 ก.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มาสเตอร์  นุกูล    ศรีพุฒตาล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดท้องคุ้ง อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ (19 กรกฎาคม 2556) 48  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี , มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ 9 ก.ย. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย  บรรยากาศ งานเลี้ยงวันเกิดครูเดือนกรกฎาคม (25 กันยายน 2557) -  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี , มาสเตอร์  ประสาท    เฮงเจริญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 6 ต.ค. 2557 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มาสเตอร์  คงฤทธิ์    ดิษฐเนตร  ค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ บ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเลิงเทรา (16-17 พย 58) ชุด 3 111  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ ,       23 พ.ย. 2558 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย  บรรยากาศ การรับรางวัล และแสดงความยินดีแก่ครู พนักงาน ที่มาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ประจำปีการศึกษา 2558 49  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี ,       2 ก.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มิส  ณภัชชา    ไม้โคกสูง  บรรยากาศ ลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ (7-8 พย 59) ชุด 5 2  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี ,       10 พ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มาสเตอร์  สุวัชชัย    กระทอง (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  บรรยากาศ กิจกรรมเล่นน้ำ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559 (7 เมย 60) 47  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี ,       ,       ,       7 เม.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มิส  จิราภรณ์    บุญจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)  ประมวลภาพ พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (29 มิย 60) 114  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี   มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี ,       ,       ,       ,       ,       ,       30 มิ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)