[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดาเลขประจำตัว : 11301
ภราดา  ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11811
ภราดา  อนุศักดิ์    นิธิภัทราภรณ์
1 ปี 0 เดือน

ครูผู้สอนเลขประจำตัว : 10001
มาสเตอร์  ประพจน์    สาโรวาส
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10002
มิส  สมพร    พันธุมจินดา
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10009
มิส  อัจฉรี    ช่วงสุคันธ์
18 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10102
มิส  ศศิธร    เกาะน้อย
17 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10201
มิส  มาลี    อินทร์สง่า
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10202
มิส  สุดปิติ    กูระเสถียร
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10203
มาสเตอร์  เธียรเฉลิม    เหล่าสุทธิ
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10204
มาสเตอร์  สุพัฒน์    ทัพเจริญ
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10205
มาสเตอร์  ธรรศ    อนันต์ถาวร
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10209
มิส  ปัญญดา    จิตต์อารีย์เทพ
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10212
มิส  จุฑามาศ    แจ่มแจ้ง
16 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10302
มิส  สุธานิช    บุญบารมี
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10304
มิส  ณัฐนรินทร์    รักษ์กำเนิด
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10305
มิส  ภณิตา    พงศ์วัชร์
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10306
มิส  สิริอร    ราศรี
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10307
มาสเตอร์  มานพ    ลองงาม
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10310
มิส  วนารัตน์    บวรโมทย์
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10312
มิส  นงเยาว์    ตันตระกูล
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10315
มาสเตอร์  สุภชัย    มะลิ
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10316
มิส  เบญจวรรณ    บุญแก้ว
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10318
มิส  รัชดาภรณ์    พรมจันทึก
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10319
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    แก้วสังข์
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10320
มิส  น้อย    นุ่มชัยภูมิ
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10321
มิส  พิชากร    กรัตนุตถะ
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10324
มิส  รุ้งกาญจน์    สุขเกษม
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10325
มิส  สุนิสา    ขาวพิมาย
15 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10327
มิส  รุ่งนภา    ไหลงาม
15 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10329
มิส  รัชนี    บูรณสถิตนนท์
15 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10401
มาสเตอร์  ภัฏ    สมัครสมาน
15 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10404
มาสเตอร์  ระเด่น    หลงสวาสดิ์
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10405
มิส  สวนิต    กอแก้วปฐมกุล
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10409
มิส  ชวัลลักษณ์    อักษรพันธ์
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10410
มิส  ศุภานน    จึงพัชรกุล
14 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10502
มิส  สุภาวดี    สังขรัตน์
13 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10504
มิส  สุวิมล    อิทธิกุสุมาลย์
13 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10603
มาสเตอร์  ณรงค์ฤทธิ์    สังฆะศรี
12 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10607
มิส  สมิตา    ศรีทอง
12 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10611
มาสเตอร์  ภาสกร    ทองอดิศัย
12 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10612
มาสเตอร์  วัฒนา    สุวรรณรักษา
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10614
มาสเตอร์  ศราวุธ    เกียรติสมบูรณ์ชัย
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10702
มาสเตอร์  ธีร์ธวัช    บัวทอง
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10703
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เพ็ชรรักษ์
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10704
มิส  อมรพรรณ    สีสุข
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10706
มิส  ลัญฉภัทร    สุนเจิม
11 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10803
มิส  สุภาพร    ไทยไชยยนต์
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10807
มาสเตอร์  สิทธิชัย    ธีรธนากฤต
10 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10902
มิส  ศรัญญา    รุ่งเรือง
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10903
มาสเตอร์  กิตติพันธุ    มิตรเจริญ
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10904
มิส  ของขวัญ    จันทะราช
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10905
มาสเตอร์  สมภพ    ยวงใย
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10906
มิส  ปรินทร์ลภัส    เหลืองไพฑูรย์
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10908
มาสเตอร์  อดุลย์    สงศรี
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10912
มิส  เบญจณัฏฐ์    แตงทรัพย์
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10913
มาสเตอร์  ชานนท์    พรชัยเทพินทร์
9 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 11001
มาสเตอร์  ศุภวิชญ์    ศิริผลวุฒิชัย
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 11002
มาสเตอร์  วิลาศ    พ่วงเครือ
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11003
มาสเตอร์  นฤมิตร    อุดมไร่
8 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 11004
มาสเตอร์  อภิชาติ    สร้างนอก
8 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 11005
มาสเตอร์  รณฤทธิ์    กิตติกรสกุล
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11008
มาสเตอร์  ณัฐพงษ์    บุญเจริญ
8 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 11101
มิส  กรรณิกา    ญาณปัญญา
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11102
มิส  พรพรรณ    กิจธนภัทร
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11104
มิส  ลัดดาวัลย์    ปันนาวิน
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11110
มิส  นวลพรรณ    บุญรัตน์
7 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11111
มาสเตอร์  นิธิกร    เกล็ดสุวรรณ
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 11112
มาสเตอร์  วีระยุทธ    ประชาตรี
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 11115
มิส  อำภาพร    จำปาเรือง
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 11202
มาสเตอร์  ดนุพล    หิรัญเจริญสมุทร
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11203
มิส  รสสุคนธ์    สงสาร
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11206
มิส  ปิยะรัตน์    โพธิบัติ
6 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11207
มิส  ดาริน    ศรีโสภณ
6 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11208
มิส  วิกันดา    สิระปาณิชาติ
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 11210
มาสเตอร์  พงษ์พิทักษ์    กันหาพันธ์
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11212
มิส  รวิษฎา    แซ่เล้า
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 11302
มิส  วิไลลักษณ์    นันทชลากรกิจ
5 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11303
มาสเตอร์  วรพจน์    พันธ์แตง
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11305
มิส  ธัญนันท์    เพชรรักษ์
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11306
มาสเตอร์  สาโรจน์    วรคุตตานนท์
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 11401
มิส  เพ็ญศรี    เพ็งผลา
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11403
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    ภัคคะวราพันธุ์
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11405
มิส  อภิวัฒน์    อันพัฒนากูล
4 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 11501
มาสเตอร์  ชัชวิน    วิเศษศรี
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11502
มาสเตอร์  สาโรจน์    สุวรรณฤทธิ์
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11503
มิส  ธิดารัตน์    ยศไชย
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11504
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    แสงต่วน
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11505
มาสเตอร์  ดลพงษ์    ประดับทอง
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11506
มาสเตอร์  สุพัฒน์    วิชชุประเสริฐ
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11507
มิส  จารุศร    บุญเรืองศรี
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11508
มาสเตอร์  เอกชัย    เตียวกิมเฮง
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11511
มาสเตอร์  อธิพันธ์    ทองสุข
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 11602
มิส  สุภาณี    นิลประไพ
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11603
มิส  เบญจมาศ    สุขเจริญ
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11604
มาสเตอร์  ภาคิน    แจ้งกิจ
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11605
มิส  ปิยธิดา    ดีล้อม
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11606
มิส  เอมอร    บัวภา
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11607
มาสเตอร์  ปฐวี    ปัญจพงษ์
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11608
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    คำมนตรี
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11609
มาสเตอร์  อริญชย์    สงวนตระการกุล
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11610
มาสเตอร์  ธนกฤต    ศรีวัฒนา
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11611
มิส  ณภัชชา    ไม้โคกสูง
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11612
มิส  วริศา    แก้วทอง
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11613
มิส  พัชรินทร์    ทรัพย์สาร
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11614
มิส  ลำไพ    ยิ่งสกุล
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11615
มิส  ศศิธร    ขันแข็ง
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11617
มิส  โชติมา    พูลสวัสดิ์
2 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11618
มาสเตอร์  รัตนพัฒน์    เจริญศิลปกิจ
2 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11701
มิส  จิราภรณ์    บุญจันทร์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11702
มาสเตอร์  ชาตรี    พร้อมเพรียง
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11703
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    รักษ์สุรวงศา
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11704
มิส  วิสาขา    พลไทร
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11705
มิส  นุชนารถ    จิตตนูนท์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11706
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11708
มาสเตอร์  กรธรา    สาตะรักษ์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11709
มิส  กนกวรรณ    รอดประเสริฐ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11710
มิส  วิชธิมา    สุธิกุลไพบูลย์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11711
มิส  ลัดดารัตน์    แสงมาศ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11712
มิส  ขนิษฐา    ทาสีภู
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11713
มิส  วิชนันท์    นันทะ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11715
มาสเตอร์  ปัญญา    อติคุณธำรง
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11716
มาสเตอร์  สรยุทธ์    จันทร์เนย
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11717
มิส  วิภาวรรณ    มธุสะระ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11718
มิส  เกศรา    เวียงนนท์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11719
มิส  ปาณิศา    เบ็ญมาตย์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11720
มาสเตอร์  ศิวะดล    คุณละ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11721
มิส  จิราลักษณ์    ประสานทรัพย์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11722
มิส  กมลชนก    บันลือศรีสกุล
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11724
มิส  ตวงรัตน์    แซ่จง
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11727
มิส  สุฑาทิพย์    สินสงขลา
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11801
มาสเตอร์  สุนทร    ศรีจันทร์
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11802
มิส  สุพรรณิการ์    จันพะโยม
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11803
มาสเตอร์  ฤทธิศักดิ์    ลาภสาร
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11804
มิส  ณฐยา    เทพประดิษฐ์
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11805
มาสเตอร์  วรภาส    บุญญาภินิเวศ
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11806
มิส  กนกวรรณ    คำสอน
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11808
มิส  นัทธิญา    ชูสิน
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11809
มาสเตอร์  ณัฐภัทร    สิทธิพรหม
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11810
มิส  รสลิน    มิสละ
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 11812
มิส  จิราพร    สังข์สมบูรณ์
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11815
มิส  พิชามญชุ์    ไตรพิทักษ์
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11816
มิส  กมลทิพย์    พลอยนิล
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 18101
มาสเตอร์  สถาพร    เติมนาค
37 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18203
มิส  วรินทร์ทิพ    นวกิจวัฒนา
36 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18402
มิส  พิณธุสร    สุคนธสาร
35 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 18403
มิส  อนัญญา    นวกิจวัฒนา
34 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18405
มิส  วันทนา    พรชัยเทพินทร์
34 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18502
มิส  นงเยาว์    ฉันทพัฒนธรรม
33 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 18503
มิส  วิไลวรรณ    วิทยาธรรมธัช
33 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 18601
มาสเตอร์  ภิรมย์    เชิญขวัญ
32 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18602
มิส  วัชราวรรณ    สุขสุทอง
32 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18703
มาสเตอร์  อานพ    ทองแสง
31 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18704
มิส  สายสมร    เอี่ยมอ่องกิจ
31 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 18803
มาสเตอร์  จิตติพงษ์    จันทรไพจิตต์
30 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18902
มิส  สุประภา    คำสุข
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18908
มาสเตอร์  เจนณรงค์    สาบุตร
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18911
มาสเตอร์  คุ้มพันธุ์    จันทวัน
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19007
มิส  กมลลักษณ์    ดิษฐภิญโญ
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19011
มาสเตอร์  ชิษณุพงศ์    ศรีจันทร์ชยากร
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19204
มิส  อำภร    เพชรสุวรรณ
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19205
มิส  ตวงพร    ทิพย์จ้อย
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19206
มิส  กันตยา    สุขโภคา
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19207
มาสเตอร์  วิเชียร    จันทะชารี
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19210
มิส  สุนันท์    ฉิมวัย
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19211
มิส  ณัฐนันท์    ศรีจันทร์ชยากร
26 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19213
มาสเตอร์  อรรถวรวุฒิ    ตรากิจธรกุล
26 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19214
มิส  เพ็ญนภา    ดีจรัส
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 19301
มิส  ศิริวรรณ    หยูทองคำ
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19302
มิส  อารมย์    ลาภเจริญ
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19303
มิส  เปรมฤดี    กฤษเจริญ
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19305
มิส  จงฐิติ    นาคเงิน
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19308
มิส  วันเพ็ญ    ปานรอด
25 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19402
มิส  สุกัญญา    เกาสุรัตน์
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 19403
มิส  ยุพวรรณ    ณ นคร
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 19404
มิส  สุปราณี    บุญหยาด
24 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19407
มิส  เบญจมาศ    รัศมี
24 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19409
มิส  จิราภรณ์    จิตธรรม
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19501
มิส  ชุลีพร    ตั้งล้ำเลิศ
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19502
มิส  มะลิ    ตรีเพ็ชร์
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19503
มิส  นาถคณา    บำรุงสุข
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19504
มิส  กนกวรรณ    แก้วมาก
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19505
มิส  ปาริชาต    หล้าศักดิ์
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19602
มาสเตอร์  ภิรมย์    ยอดคง
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19605
มาสเตอร์  กมล    ประทุมรุ่ง
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19606
มิส  นัชฎาพร    พูลศักดิ์วรสาร
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19607
มิส  ศศิธร    แสงใส
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19610
มิส  ลลิตา    มัณยานนท์
22 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19611
มิส  อังศนา    ภูบาล
22 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19612
มิส  วริญาพร    วรรณวิไชยนาวิน
22 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19703
มาสเตอร์  นาราวินท์    บุนนาค
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 19704
มิส  กุสุมาวดี    นิติศักดิ์
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 19705
มิส  เสาวลักษณ์    โบลตัน
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 19706
มาสเตอร์  ทองพูน    โพธิสาร
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19707
มาสเตอร์  คงฤทธิ์    ดิษฐเนตร
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19712
มาสเตอร์  ธงชัย    นาคเกษม
21 ปี 10 เดือน

ครูสนับสนุนการสอนเลขประจำตัว : 10004
มิส  จรรยา    บุญเลิศ
18 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10206
มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10313
มิส  ลักขณา    อาริยวัฒน์
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10314
มิส  นวรัตน์    สาโรวาส
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10317
มิส  สุรีรัตน์    เคย์
15 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10330
มาสเตอร์  ชาตรี    ผ่องประภา
15 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10402
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10403
มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10503
มาสเตอร์  เอกลักษณ์    คล้ายสุบรรณ
13 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10506
มิส  ฐิติพร    จิตจำรูญ
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10605
มิส  ปวีณ์นุช    เนาศรี
12 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10613
มิส  อนัตตา    แซ่ตั๊ง
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10707
มิส  รุ่งทิวา    มั่นทอง
11 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10708
มิส  ชนนาถ    กุลธราภานุพงศ์
11 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10709
มิส  ปวีณา    ตั้งมั่น
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10806
มาสเตอร์  เฉลิมพล    วิภาตวรรณะ
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11006
มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11007
มิส  อัมพา    จำเนียร
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11108
มาสเตอร์  บัญชา    สุขประสาท
7 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11109
มิส  พิมพ์วิภา    วรรณพาด
7 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11205
มิส  สุพิมพ์พร    สุตันติวรรณกุล
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 11209
มาสเตอร์  วรกฤต    มะลิแย้ม
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 11406
มาสเตอร์  ชญานิน    งามล่อง
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11510
มาสเตอร์  วชิรวิทย์    ไตรคุณสิงหนาท
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 11616
มาสเตอร์  รัตนวัทน์    เอี่ยมเอก
2 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 11707
มิส  ดมิศรา    ชุ้นกตัญญู
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11723
มาสเตอร์  ธนานันต์    ปาลัครกุล
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11725
มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11726
มิส  เนตรนภา    พรมกันยา
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 11814
มาสเตอร์  กฤตกร    ดวงแก้ว
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 18401
มิส  คงขวัญ    สุระประพันธ์
35 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 18505
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ทิพย์ธารา
33 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 18702
มิส  จุฑา    เลิศสนองบุญ
31 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18802
มาสเตอร์  ทองบัน    ทำโยธา
30 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 18906
มิส  วราพร    รสมนตรี
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18907
มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
29 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 18912
มิส  กุลจิรา    นิลกำแหง
29 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 19002
มิส  รัชดา    พลับแดง
28 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19003
มาสเตอร์  ธรรมนูญ    รัตนพันธ์
28 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19004
มิส  สุดาวดี    จตุรงควาณิช
28 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19008
มาสเตอร์  นวพล    แก้วภูมิแห่
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19009
มาสเตอร์  ปริวัตร    โวหาร
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19010
มิส  พรจรัส    บัวเล็ก
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 19101
มิส  มยุรี    ดีประชา
28 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 19103
มิส  จรรยา    สุนทรตรึก
27 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19201
มิส  อภิปรียาศ์    ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19202
มิส  สุนัน    สาลี
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19208
มิส  รุ่งรัตน์    กมลศิริประเสริฐ
26 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19212
มิส  ศิริยา    คนิวรานนท์
26 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19215
มิส  สุคนธ์    ภาผล
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 19216
มิส  วิลาวรรณ์    ตัญญา
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 19217
มิส  ปิยะพร    เลื่อนเจริญ
26 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19307
มาสเตอร์  ประภัสร    รสมนตรี
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19309
มิส  อภิสร์ญา    วิสิษพรพงศ์
25 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 19401
มิส  วัลย์ลดา    หนึ่งแววแดง
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 19405
มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์
24 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19406
มิส  น้ำเพชร    เกิดพงษ์
24 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19506
มิส  สุรพิน    โพธิ์ทอง
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19507
มาสเตอร์  พิทักษ์    ศรศิริ
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 19603
มิส  ดวงดาว    ทุมเมืองปัก
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19604
มาสเตอร์  โสภณ    รื่นพิทักษ์
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19701
มาสเตอร์  เดิมพันธุ์    แพแสง
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 19702
มาสเตอร์  วรวัฒน์    เนื้อจีน
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 19709
มาสเตอร์  อรรณพ    มูลแก้ว
21 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 19710
มิส  วิมลรัตน์    โบกคำ
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 19902
มิส  พจนีย์    ปาละลี
20 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 29301
มาสเตอร์  ปณต    รสมนตรี
26 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 30000
มาสเตอร์  ทดสอบ    ระบบ
3 ปี 3 เดือน

ครูต่างชาติเลขประจำตัว : 80301
มาสเตอร์  Graeme    Kay
16 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80403
มิส  Charevie    Ferriol
15 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80502
มิส  Elsie    Boncales
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80505
มิส  Anades    Baligod
13 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 80509
มาสเตอร์  Thomas    Martin
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80515
มิส  Chen    Si
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80602
มาสเตอร์  Bikash Man    Prajapati
12 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 80605
มาสเตอร์  Helmer    Nissen
13 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 80803
มาสเตอร์  John    Ritchie
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 80906
มาสเตอร์  Charl    Malan
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81012
มิส  Yanping    Zhao
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81108
มาสเตอร์  Laef    Bokish
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81127
มิส  Dandan    Wei
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81202
มาสเตอร์  Jason    Graham
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81206
มิส  Geraldine    Melecio
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81210
มาสเตอร์  Jerom    Melecio
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 81212
มาสเตอร์  Andrew    Taylor
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 81301
มิส  Elsan Rose    Tariman
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 81302
มาสเตอร์  Oliver    Omnes
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 81303
มาสเตอร์  Joherman    Galad
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 81308
มาสเตอร์  Edgar    Banta
5 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 81402
มาสเตอร์  Ronald    Tolentino
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 81415
มาสเตอร์  James    Welsh
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 81421
มาสเตอร์  Simon    Marks
3 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81422
มิส  Anna    Quibael
4 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 81427
มาสเตอร์  Michael    Dew
3 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 81509
มาสเตอร์  Stuart    McGregor
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81517
มาสเตอร์  Cromwell    Cortes
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81602
มาสเตอร์  Rosie    Molina
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81604
มาสเตอร์  Yang    Jinlong
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81608
มาสเตอร์  Christian    Sabala
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81609
มาสเตอร์  Andrew    Coler
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81612
มาสเตอร์  Samuel    Needham
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81615
มาสเตอร์  Thomas    Murray
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81620
มาสเตอร์  Manuel Luis    Gomez
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81622
มาสเตอร์  Danthel    Caballes
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81623
มิส  Vanessa Kay    Melecio
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81624
มิส  Li Jia    Ying
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81630
มิส  Michelle    Casaje
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81631
มาสเตอร์  Jesher    Ariate
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81633
มิส  Richard    James
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81639
มิส  Milanie De    Ocampo
3 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81643
มาสเตอร์  Hans Karlo    Bocala
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 81645
มิส  Martina    Huckova
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 81647
มิส  Muhammad    Tamim
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 81649
มาสเตอร์  Chinthaka    Arachchige
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 81650
มาสเตอร์  Pohl    Baloo
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 81701
มาสเตอร์  Cheng Long    Huang
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81705
มาสเตอร์  Amirhossein    Taghipour
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81707
มาสเตอร์  Anthony    Pagett
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81708
มิส  Anades Ramos    Baligod
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81710
มาสเตอร์  Jonathan    Presland
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81711
มาสเตอร์  Iain    Cairns
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81712
มิส  Jally Tacapan Bocala    
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81713
มิส  Maisonne Olivia    Houser
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81714
มาสเตอร์  Franzill Vidi Lacia    Lacia
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81715
มิส  Kristyn Elizabeth    Farrar
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81716
มิส  Julia    Griffin
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81718
มาสเตอร์  Alex James Dalton    Whitwam
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81721
มาสเตอร์  Darragh Alexander    Reid
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81724
มิส  Genevieve Dawey    Belino
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81725
มาสเตอร์  Pinder Dictaan    Belino
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 81735
มาสเตอร์  Dongliang    Cao
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 81738
มาสเตอร์  Gregory    Schwab
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 81739
มิส  Marites    Burgos
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 81741
มาสเตอร์  Tieme    Willems
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 81743
มาสเตอร์  Jerwen    Dalida
1 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 81744
มาสเตอร์  Egemen    Ors
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 81745
มาสเตอร์  Rusty    Nunez
1 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 81801
มาสเตอร์  James    Bates
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81802
มิส  Marta    Tosi
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81803
มาสเตอร์  John    Taylor
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81804
มาสเตอร์  Damien    Weafer
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 81809
มิส  Narges    Rahimiparvar
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81810
มาสเตอร์  Hamidreza    Dehghan
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 81815
มิส  Yasemin    Tutumlu
0 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 81816
มาสเตอร์  Chilin    Pangilinan
0 ปี 9 เดือน

ครูเกษียณเลขประจำตัว : 17901
มิส  สินีนาฎ    ปูรณัน
39 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 19304
มาสเตอร์  สายยศ    ศักดิ์สงค์
25 ปี 10 เดือน

พนักงานเลขประจำตัว : 20101
นางสาว  พัฒน์นรี    สุวรรณกิจ
17 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 20103
นางสาว  มลธิชา    ลอยลม
17 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 20104
นางสาว  อารีย์    สุขจิต
17 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 20105
นางสาว  ระวิวรรณ    แก้วประสม
17 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 20106
นาง  อรทัย    ชนะชาญ
17 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 20201
นางสาว  สมพงษ์    ทองตาเต็ม
16 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 20202
นาย  อำคา    สีมาตรา
16 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 20204
นางสาว  รัตนาภรณ์    ตุ่มผะกา
16 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 20205
นางสาว  อารีย์    สดชื่น
16 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 20208
นางสาว  สุภัทร    ขันธ์แก้ว
15 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 20209
นางสาว  ลำไพ    นนสีลาด
15 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 20301
นาย  กมล    พาพลงาม
16 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 20302
นางสาว  วิภาศรี    อุสาหะ
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20303
นางสาว  สดชื่น    คำมี
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20304
นางสาว  จินตนา    พิรานรัมย์
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20305
นางสาว  ยุภา    ค่ายทอง
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 20403
นางสาว  สุพรรณรัศมิ์    ผลชูศรี
14 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 20503
นาย  ถวัลย์    อยู่สมบูรณ์
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 20504
นางสาว  เหรียญ    ถวิลพงษ์
13 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 20607
นางสาว  รัชนี    คำถาวร
13 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20609
นางสาว  มัณฑนา    กลั่นสว่าง
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 20610
นางสาว  วิไลภรณ์    จันทร์ล้อม
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 20701
นางสาว  อัชฌานา    กาฬภักดี
11 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 20702
นาย  วรรณกร    วีรวรรณ
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 20703
นางสาว  วรรณี    เหมือนเดช
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 20705
นาย  อ๊อด    หีบแก้ว
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 20801
นางสาว  เพ็ญนภา    แน่นหนา
11 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20802
นาย  มลิ    ขุนทอง
10 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 20902
นางสาว  สาหร่าย    ทับแคลน
9 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 20905
นาย  อุทิศ    ด่วนเดิน
9 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 20906
นาย  ธนกร    แก้วทุ่ง
9 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 20907
นางสาว  มะลิณี    กุลดำแดง
9 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21001
นางสาว  ณัฐมน    รสหวาน
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 21005
นาย  ภควัต    ศรีแสงทรัพย์
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21006
นาย  สดใส    เทียมเทศแก้ว
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21007
นางสาว  กันทิมา    พันธ์สารคาม
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21009
นางสาว  สุเนตร    อุทัยอาจ
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21105
นางสาว  รัตติกาล    สายคำพา
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 21106
นางสาว  สุภักษร     ค่ายทอง
7 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 21107
นาย  เจือ    เหล่าเขตรกิจ
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 21110
นาย  คันฉัตย์    ชื่นตา
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 21113
นาย  บุญมี    พินิจดี
7 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 21203
นางสาว  ฉวีวรรณ    คำถาวร
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21301
นางสาว  วิลัยพร    อุดมสุข
5 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 21302
นางสาว  เอื้อมพร    v
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21303
นางสาว  สุนารี    กุลดำแดง
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21304
นางสาว  อรพรรณ    ปิ่นเจริญ
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21305
นางสาว  สำราญ    กัณทอง
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21402
นาย  อำนวย    สัยทัศน์
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 21403
นาย  อำนาจ    หาญกูล
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21404
นาย  สานิต    แก้วรากมุข
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21405
นาย  เกตุพร    ฮวดโพธิ์พันธุ์
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 21406
นางสาว  วิจิตรา    อ่อนดี
5 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 21407
นาย  บุญทอม    น้อยอามาตร
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21408
นาย  พรเทพ    แซ่ตั้ง
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21409
นางสาว  มงคล    ลงยากีรติวัฒน์
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21410
นาย  สำราญ    ทรัพย์ประเสริฐ
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 21413
นางสาว  นิตยา    แก้วคำพันธ์
4 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 21414
นางสาว  วิมาลา    เหมือนเชตุ
4 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 21501
นางสาว  สมจิตร    ดอนชาติ
4 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 21504
นางสาว  อัญญารัตน์    คำประสิทธิ์
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21505
นางสาว  ชนิดา    พงษ์เถื่อน
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21506
นางสาว  ศรีแพร    อยู่เจริญ
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21507
นางสาว  มยุรี    ฑีฆะพันธ์
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 21508
นาย  สุเทพ    การะเกษ
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21509
นางสาว  หญิง     เก๊าทอง
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 21512
นาย  มนตรี    ตรีรัตน์
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 21513
นางสาว  พัสตรา    คำแก้ว
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 21514
นางสาว  นิชาภา    เหล่าราช
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 21515
นางสาว  นงลักษณ์    ประจิตร
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


เลขประจำตัว : 28301
นางสาว  ทิพวรรณ    สุขประสาท
35 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 28401
นาย  เพ็ญ    สุขลาภ
35 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 28801
นาย  สำอางค์    จารคุณ
31 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 28901
นางสาว  ทิพย์    สุทธิ์จิตต์
30 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 28902
นางสาว  เพียงพิศ    วรรณพาด
30 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 29001
นางสาว  มณเทียน    พาพลงาม
29 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 29002
นางสาว  สุพัตรา    อุสาหะ
28 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 29003
นางสาว  สมพร    อ่อนดี
28 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 29102
นางสาว  ละอองฝน    ผาตี
28 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 29103
นางสาว  อุบล    สินธนู
27 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 29201
นางสาว  นภสร    แสงภู่วงษ์
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 29203
นางสาว  วันเพ็ญ    เพชรพรรณ
26 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 29504
นางสาว  จำเนียร    แย้มสม
28 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 29602
นางสาว  สุวนีย์    ประเสริฐชาติ
23 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 29603
นางสาว  สำราญ    ฝอดสูงเนิน
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 29604
นางสาว  ทองสุข    สีวัน
22 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 29701
นาย  วิฑูรย์    ชินนอก
22 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 29702
นาย  ประสิทธิ์    อ่อนดี
22 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 29703
นางสาว  จินตนา    แก่นจันดี
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 29704
นางสาว  วัฒนา    ป้อมสาหร่าย
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 29705
นางสาว  ผมหอม    อ่อนดี
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 29801
นาย  ทองใส    เทียมเทศแก้ว
20 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 29802
นางสาว  สุนีย์    สมบุญ
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 29901
นางสาว  มาลี    ศรสังข์ทอง
20 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 29902
นางสาว  ยุวดี    ดอนชาติ
20 ปี 3 เดือน