[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองมาตรฐานFSG
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. แผนงานบริหารฝ่าย
2. วิทยสนเทศ
3. สำนักผู้อำนวยการ
4. งานนโยบายและแผน
5. บริหารฝ่ายกิจกรรม
6. งานบริหารฝ่าย English Program
7. แผนงานนิเทศ
8. งานวิจัยและพัฒนา
9. งานหลักสูตรการเรียนการสอน
10. มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
11. แผนงานการเงิน
12. งานบัญชีและงบประมาณ
13. บริหารแผนก
14. โสตทัศนูปกรณ์
15. งานประชาสัมพันธ์
16. งานรับเงิน
17. งานจ่ายเงิน
18. แผนงานจัดซื้อ
19. งานทะเบียนและสวัสดิการครู
20. งานยานพาหนะ
21. จัดซื้อในโรงเรียน
22. พัฒนาระบบSWIS