Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

??????????????????????? English Program
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่าย
โครงการ :??????????????????????? English Program

หลักการและเหตุผล :
     ????????????????????????????????????????????????????????????? Asian ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ????? ??????????????????????? ???????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

วัตถุประสงค์ :
    1. ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
   1. ??????????? EP ????? 51 ?? ???????????????

KPI :
   1. ????????? 90 ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
   2. ????????? 90 ????????????????? ??????????????????????????????????
   3. ????????? 90 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ???????????????????????
         
      ?????????????? ??? (??? 4)
         
      ??????????????????????(???+???)
         
      ?????????????????????????????? (BSG)
         
      ???????????????????????????
         
      ????????????????????????????????
         
      ??????????????????????????
         
ปฏิทินโครงการ (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 12 ต.ค. 2555    ?????????? EP ?????????????????????????????????EP  มิส  ศิริยา    คณิวรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1140 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP teacher Training (Current Trend in Billingual Teaching)  มาสเตอร์  ดร.โชคศรัณย์    จิตรโชคนิมิตร (ออกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 986 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP discipline teacher Training(classroom management)    พิชชารีย์    ศิลาภรณ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 986 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ????????/?????????? 1 *** ***
2    ?????????????? 2 *** ***
3    ???????????????? 2 *** ***
4    ?????????????? 2 *** ***
5    ???????????????? 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
??????????????????,????????????????????,????????????????/??????/??????????

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กฤษณะ    จิรภัตตานนท์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กฤษณะ    จิรภัตตานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ