Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่าย English Program
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่าย
โครงการ :โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่าย English Program

หลักการและเหตุผล :
     ในปัจจุบันภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม Asian และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล การเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาจึงมีความสำคัญ ที่บุคลากรทุกฝ่ายต้องได้รับการพํฒนาทุกมิติ ในทางวิชาการนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นำความรู้ที่มีมาจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดจนจะต้องมีเทคนิคใหม่ๆในการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนานักเรียน ในด้านปกครองบุคลากรครูมีส่วนความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็น คนเก่ง ดี มีสุข บุคลากรครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและมีความยุติธรรม แน่วแน่ในอุดมการณ์ ดังนั้นจึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการชั้นเรียนทั้งด้านวิชาการและปกครอง เพื่อบุคลากรครูจะได้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายมาพัฒนานักเรียนจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    2. เพื่อให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
    4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
    5. เพื่อให้ครูนำความรู้มาถ่ายทอดผ่านเทคนิคการสอนที่มีความเป็นมาตราฐานสากล

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
   1. บุคคลากรครู EP จำนวน 51 คน เข้าร่วมโครงการ

KPI :
   1. ครูร้อยละ 90 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
   2. ครูร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   3. ครูร้อยละ 90 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555-2558
         
      มาตรฐานสมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ+สมศ)
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (BSG) (ACSP)
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2553-2558)
         
      อัตลักษณ์การจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 12 ต.ค. 2555    หัวหน้างาน EP ทุกฝ่ายศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างEP  มิส  ศิริยา    คณิวรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 902 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP teacher Training (Current Trend in Billingual Teaching)  มาสเตอร์  ดร.โชคศรัณย์    จิตรโชคนิมิตร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 748 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP discipline teacher Training(classroom management)    พิชชารีย์    ศิลาภรณ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 748 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ศึกษางาน/อบรมสัมมนา 1 *** ***
2    ค่าวิทยากรอบรม 2 *** ***
3    ค่าดำเนินการอบรม 2 *** ***
4    ค่าวิทยากรอบรม 2 *** ***
5    ค่าดำเนินการอบรม 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ติดตามจากแบบสอบถาม,สารสนเทศของฝ่ายต่างๆ,แบบรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดุงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กฤษณะ    จิรภัตตานนท์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กฤษณะ    จิรภัตตานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ