Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่าย English Program
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่าย
โครงการ :โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่าย English Program

หลักการและเหตุผล :
     ในปัจจุบันภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม Asian และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล การเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาจึงมีความสำคัญ ที่บุคลากรทุกฝ่ายต้องได้รับการพํฒนาทุกมิติ ในทางวิชาการนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นำความรู้ที่มีมาจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดจนจะต้องมีเทคนิคใหม่ๆในการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนานักเรียน ในด้านปกครองบุคลากรครูมีส่วนความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็น คนเก่ง ดี มีสุข บุคลากรครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและมีความยุติธรรม แน่วแน่ในอุดมการณ์ ดังนั้นจึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการชั้นเรียนทั้งด้านวิชาการและปกครอง เพื่อบุคลากรครูจะได้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายมาพัฒนานักเรียนจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    2. เพื่อให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
    3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
    4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
    5. เพื่อให้ครูนำความรู้มาถ่ายทอดผ่านเทคนิคการสอนที่มีความเป็นมาตราฐานสากล

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
   1. บุคคลากรครู EP จำนวน 51 คน เข้าร่วมโครงการ

KPI :
   1. ครูร้อยละ 90 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
   2. ครูร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   3. ครูร้อยละ 90 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
       เป้าหมายโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 6 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    - เป้าหมาย 7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
         
    - 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
      ตอบสนองมาตรฐานFSG
         
    - 7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    - 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
    - 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา
    - 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
    - 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
    - 7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค
    - 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการสอน
    - 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
    - 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
    - 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - เป้าหมายหลักที่ 2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีคุณภาพ
    - 2.1 พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
    - 2.2 พัฒนาการบริหารทรัพย์สินและบัญชี และคุ้มครองการทำงาน
    - 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    - 2.4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
    - 2.5 พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
      พันธกิจ
         
ปฏิทินโครงการ (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 12 ต.ค. 2555    หัวหน้างาน EP ทุกฝ่ายศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างEP  มิส  ศิริยา    คนิวรานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2078 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP teacher Training (Current Trend in Billingual Teaching)  มาสเตอร์  ดร.โชคศรัณย์    จิตรโชคนิมิตร (ออกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1924 วัน
14 พ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556    EP discipline teacher Training(classroom management)  มิส  พิชชารีย์    ศิลาภรณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2559) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1924 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ศึกษางาน/อบรมสัมมนา 1 *** ***
2    ค่าวิทยากรอบรม 2 *** ***
3    ค่าดำเนินการอบรม 2 *** ***
4    ค่าวิทยากรอบรม 2 *** ***
5    ค่าดำเนินการอบรม 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ติดตามจากแบบสอบถาม,สารสนเทศของฝ่ายต่างๆ,แบบรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดุงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ