ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 5 (Post : 26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 4 (Post : 26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 3 (Post : 26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 2 (Post : 26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 1 (Post : 26 ต.ค. 2563)
ประชุม คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,ครูสนับสนุนที่เหลือ และครูพลานามัย สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (22 ตค 63) (Post : 22 ต.ค. 2563)
อบรมครู มัธยมศึกษาปีที่ 1,3 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (22 ตค 63) (Post : 22 ต.ค. 2563)
ประชุม คณะครูมัธยมศึกษา ตอนปลาย สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (21 ตค 63) (Post : 21 ต.ค. 2563)
<<Back Next>>