Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน ประถมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (28 มค 63) (28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีทำบุญสระน้ำ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (28 มค 63) (28 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ มาดาม Choki Dukpa ครูใหญ่โรงเรียน Jigme Losel Primary School และคณะครูภูฏาน (28 มค 63) (28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครู EMS โดยงานส่งเสริมวิชาการ (28 มค 63) (28 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การทำความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (27 มค 63) (27 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมหารือ กับ ผู้ร่วมบริหาร มาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสพจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (27 มค 63) (27 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน มัธยมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (27 มค 63) (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 10 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 9 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 8 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 7 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 6 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 5 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 4 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 3 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 2 (27 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (27-29) ชุดที่ 1 (27 ม.ค. 2563)
ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือนมกราคม (25 มค 63) (25 ม.ค. 2563)
การประชุม คณะกรรมการ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 (24 มค 63) (24 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (23 มค 63) ชุดที่ 3 (24 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (23 มค 63) ชุดที่ 2 (23 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (23 มค 63) ชุดที่ 1 (23 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 8 (22 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 7 (22 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 6 (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 5 (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 4 (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 3 (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 2 (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (20 มค 63) ชุดที่ 1 (21 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโสต ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี และถ่ายรูปร่วมกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันภายนอก (20 มค 63) (21 ม.ค. 2563)
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมคณะครู เพื่อป้องกัน PM2.5 (20 มค 63) (21 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (19 มค 63) ช่วงชั้นที่ 3 (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (19 มค 63) ช่วงชั้นที่ 2 (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (19 มค 63) ช่วงชั้นที่ 1 (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ Open House มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (18 มค 63) หลุยส์ อารีน่า (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ Open House มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (18 มค 63) หอประชุมรัชตสมโภช (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ปกครอง อัสสัมชัญแผนกประถม กับ อัสสัมชัญสมุทรปราการ (18 มค 63) (19 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ที่เขาชนไก่ กาญจนบุรี (17 มค 63) (19 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผูุ้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครูครู ร่วมสวดอภิธรรม คุณแม่ของ มิสมะลิ ตรีเพ็ชร ณ วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ (17 มค 63) (17 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การจัดจองบูธร้านค้า ในงานราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (17 มค 63) (17 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ คณะครูร่วมงานวันครู ที่ครัวบุญเลิศ สมุทรปราการ (16 มค 63) (16 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อม Open House มัธยมศึกษาปีที่ 1 (15 มค 63) (15 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีมุทิตาสรรเสริญคุณ คุณครูเกษียณ (15 มค 63) (15 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ พิธีรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ (15 มค 63) (15 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การสอบ Reading Aloud ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (14 มค 63) (14 ม.ค. 2563)
ประมวลภาพ การอบรมเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ ในโครงการ To be Number 1 (14 มค 63) (14 ม.ค. 2563)
ม.ทองบัน ทำโยธา หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พร้อมผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ จากประเทศ ภูฎาน (14 มค 63) (14 ม.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าจาก ผู้แทน รพ.ศิครินทร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (10 มค 63) (13 ม.ค. 2563)
บรรยากาศ การประชุม ผู้ปกครองเครือข่าย (13 มค 63) (13 ม.ค. 2563)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|