Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูงานอภิบาล ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระบบออนไลน์ (26 กค 64) (26 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (23 กค 64) (23 ก.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบสิ่งของบริจาค และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ณ รพ.บางจาก จ.สมุทรปราการ (23 กค 64) (23 ก.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบสิ่งของบริจาค และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ณ สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ (23 กค 64) (23 ก.ค. 2564)
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบสิ่งของจาค นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและ เดือดร้อนในสถานการณ์โควิค 19 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล จ.สมุทรปราการ (23 กค 64) (23 ก.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้แทนครู ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (21 กค 64) (23 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (22 กค 64) (22 ก.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ (21 กค 64) (21 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณไพโรจน์ สิริวรวิทย์ ผุ้จัดการ Homematt คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ณ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 - WHA ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ (21 กค 64) (21 ก.ค. 2564)
วจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (21 กค 64) (21 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (20 กค 64) (20 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้ำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครูงานอภิบาล ประชุมจัดพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (20 กค 64) (20 ก.ค. 2564)
บรรยากาศ ผู้ปกครองทำธุรกรรมด้านการเงิน ช่วงออนไลน์ (20 กค 64) (20 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยนำต้นอินทผาลัม ใบเงิน จำนวน 3 ต้น มาปลูกบริเวณ ลานแม่พระ หน้าโรงเรียน (20 กค 64) (20 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มเติม (19 กค 64) (19 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (19 กค 64) (19 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม จาก นายวรวุฒิ นาถะภักฎิ ประธานและผู้แทนนผู้ปกครองเครือข่าย ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (19 กค 64) (19 ก.ค. 2564)
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (16 กค 64) (19 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (16 กค 64) (16 ก.ค. 2564)
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีการตรวจสอบระบบการส่งแก๊ส และทำความสะอาด ห้องประกอบอาหาร (15 กค 64) (15 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (15 กค 64) (15 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (14 กค 64) (14 ก.ค. 2564)
มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ และคณะผู้แทนครูคาทอลิก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญคามิลโล ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (14 กค 64) (14 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มเติม (13 กค 64) (13 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (13 กค 64) (13 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (12 กค 64) (12 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (9 กค 64) (9 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (8 กค 64) (8 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (7 กค 64) (7 ก.ค. 2564)
คณะครู ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ชุดที่ 2 (5-6 ก.ค. 2564) (6 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (5 กค 64) (5 ก.ค. 2564)
คณะครู ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ชุดที่ 1 (2 ก.ค. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของโรงเรียนฯ เพิ่มเติม (2 กค 64) (2 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (2 กค 64) (2 ก.ค. 2564)
ACSP Online Education#4 (1 กค 64) (1 ก.ค. 2564)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30 มิย 64) (30 มิ.ย. 2564)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ร่วมสวดอภิธรรม คุณแม่ของ มิสรัชดา พลับแดง (29 มิย 64) (30 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (30 มิย 64) ชุดที่ 2 (30 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (30 มิย 64) ชุดที่ 1 (30 มิ.ย. 2564)
นายภูริพล บุญสอน นักกรีฑาโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเก็บคะแนน เข้าแข่งขันโอลิมปิก 2021 ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี (29 มิย 64) (29 มิ.ย. 2564)
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน-วิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ มัธยมศึกษาตอนต้น 2564 (29 มิย 64) (29 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (29 มิย 64) (29 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (28 มิย 64) ชุดที่ 2 (28 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (28 มิย 64) ชุดที่ 1 (28 มิ.ย. 2564)
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักกีฬาฟันดาบสากล ของประเทศไทย เข้าขอลา และรับพร จาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมลุยกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิก 2024 (25 มิย 64) (25 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (25 มิย 64) ชุดที่ 2 (25 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (25 มิย 64) ชุดที่ 1 (25 มิ.ย. 2564)
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (25 มิย 64) (25 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (24 มิย 64) ชุดที่ 2 (24 มิ.ย. 2564)
ACSP Online Education#4 (24 มิย 64) ชุดที่ 1 (24 มิ.ย. 2564)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|