Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมกองทุนสวัสดิการครู-พนักงาน เพื่อเลือกประธานกองทุน และตำแหน่งต่างๆ (10 สค 65) (วันนี้)
เด็กชายณคุณ พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม จาก 107 ผลงาน 60โรงเรียน ทั่วประเทศ (10 สค 65) (วันนี้)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 สค 65) (วันนี้)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับ คณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการประเมิน (10 สค 65) (วันนี้)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จับสายรหัส ปีการศึกษาที่ 2565 (10 สค 65) (วันนี้)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 สค 65) (วันนี้)
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับมัธยมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) (เมื่อวานนี้)
เด็กชาย ธกร จินาพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คว้า 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate (9 สค 65) (เมื่อวานนี้)
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 3 (เมื่อวานนี้)
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 2 (เมื่อวานนี้)
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 1 (เมื่อวานนี้)
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (9 สค 65) (เมื่อวานนี้)
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมเปอร์ชูท 4 กิโลเมตร ชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (29 กร-10 สค 65) (8 ส.ค. 2565)
กิจกรรม ธรรมมะ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (8 สค 65) (8 ส.ค. 2565)
บรรยากาศ ครู นักเรียน ตรวจ ATK (8 สค 65) (8 ส.ค. 2565)
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (8 สค 65) (8 ส.ค. 2565)
นาย ปภังกร ธีรสรไกร นักเรียนชั้นม.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเช่ ฟรีสไตล์ คู่ผสม รุ่นเยาวชน การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (30 กค-10 สค 65) (8 ส.ค. 2565)
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 2 (8 ส.ค. 2565)
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 1 (8 ส.ค. 2565)
เลือกตั้งคณะกรรมการองทุนสวัสดิการครู ประจำปีการศึกษา 2565 (5 สค 65) (7 ส.ค. 2565)
การประชุมครูประจำเดือน ปีการศึกษา 2565 และมอบซองในวันเกิดเดือน พค ถึง สค (5 สค 65) (6 ส.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรผลการสอบ Key English Test (KET) the General English Exam in the Cambridge English Range แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 EP จำนวน 14 คน (5 สค 65) (6 ส.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 สค 65) (5 ส.ค. 2565)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย (4 สค 65) (4 ส.ค. 2565)
งานแนะแนวร่วมกับงานโภชนาการ เรียนเชิญ ผศ. ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ และ อ. ขนิษฐา นิยมวงศ์ คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนที่ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางด้านวิชาการ(MOU) (4 ส.ค. 2565)
ประชุมรายงานสรุปผลการนิเทศครู MLP โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร.พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3 สค 65) (3 ส.ค. 2565)
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนสิงหาคม วาระที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในกิจกรรมคาทอลิก (3 สค 65) (3 ส.ค. 2565)
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนรายวิชา MLP โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ (1-3 สค 65) (3 ส.ค. 2565)
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (3 สค 65) (3 ส.ค. 2565)
วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิด-Active Learning (29-30 กค 65) (2 ส.ค. 2565)
การประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม Open House 2022 ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (2 สค 65) (2 ส.ค. 2565)
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (2 สค 65) (2 ส.ค. 2565)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2022 (1 สค 65) (1 ส.ค. 2565)
นายชินาธิป จันทนิตย์ กีฬาจักรยาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (30 กค - 5 สค 65) (1 ส.ค. 2565)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดี จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด ในการเป็นศิษย์เก่า ACSP ที่จะต้องหาเวลามาแนะแนวให้กับรุ่นน้องของโรงเรียนต่อไป (29 กค 65) (1 ส.ค. 2565)
คณะครูทุกระดับชั้น ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65) (27 ก.ค. 2565)
พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (27 กค 65) (27 ก.ค. 2565)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65) (27 ก.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ ดร.ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่เยี่ยมชม และดูงานวิชาการ ทั้ง 2 แผนก (26 กค 65) (26 ก.ค. 2565)
การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (26 ก.ค. 2565)
การอบรมการสร้างห้องเรียน iPad Creativity Classroom ให้กับ คณะครูช่วงชั้นที่ 4 จัดโดย งานเทคโนโลียี เพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (25 กค 65) (25 ก.ค. 2565)
เด็กหญิงเธียรนิดา เตชรัตน์นิธิคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 EP ชนะเลิศ การแข่งขันเปียโน รายการ 23rd International Children and Youth Piano Competition และ Most Popular Award Champion Gold Award (22 กค 65) (23 ก.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (22 กค 65) (23 ก.ค. 2565)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำทีมคณะครู ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20-22 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ Cambridge Assessment English ณ ห้อง ACSP International Standards Testing Centre (22 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (22 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้ประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (22 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
ประชุมครูต่างชาติ เกี่ยวกับ PDPA (22 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมครู คุมสอบ ช่วงชั้นที่ 1 (19 กค 65) (22 ก.ค. 2565)
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ (20 กค 65) (21 ก.ค. 2565)

 1 2 3 4  >>   >|