Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (30 ตค 63) (30 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (30 ตค 63) (30 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (29 ตค 63) (29 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (28 ตค 63) (28 ต.ค. 2563)
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (27 ตค 63) (27 ต.ค. 2563)
เด็กหญิง ชยุตรา ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 และ เด็กชาย ยันตี ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทชาย และ หญิง รายการ Super C Chef Run Minimarathon 2 (26 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ป.3/8 ร่วมการแข่งขัน รายการ True Singha Junior Golf Championship tour 2020 รับรางวัล Position.1st Runner up Class. GE (23-25 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
พิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (26 ตค 63) (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 5 (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 4 (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 3 (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 2 (26 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย และโรงเรียนบ้านคลองเสือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (23-25 ตค 63) ชุดที่ 1 (26 ต.ค. 2563)
ประชุม คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,ครูสนับสนุนที่เหลือ และครูพลานามัย สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (22 ตค 63) (22 ต.ค. 2563)
อบรมครู มัธยมศึกษาปีที่ 1,3 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (22 ตค 63) (22 ต.ค. 2563)
ประชุม คณะครูมัธยมศึกษา ตอนปลาย สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (21 ตค 63) (21 ต.ค. 2563)
อบรม Interactive Flat Panel BenQ คุณครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ Discovery center (21 ตค 63) (21 ต.ค. 2563)
อบรมครู มัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (21 ตค 63) (21 ต.ค. 2563)
อบรมครู มัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (21 ตค 63) (21 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กับ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
อบรมการใข้งาน AP Student Application ให้กับคุณครูใหม่ปี 62-63 โดย งานวิทยาสนเทศ ณ ห้อง Discovery (19 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พบครูใหม่ จำนวน 7 ท่าน ผ่านการทดลองงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
อบรมครู ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมการออกแบบ และติดตามห้องเรียน การงานพื้นฐานอาชีพ (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมร่วม ฝ่ายวิชาการ แนะแนว กับ ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา สนับสนุน โครงการ จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
บรรยากาศ การสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
อบรมครู ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (20 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนพระราชทาน (10 ตค 63) (20 ต.ค. 2563)
ประชุมครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (19 ตค 63) (19 ต.ค. 2563)
มิสสุรีรัตน์ เคย์ อบรมการเข้าชมรมส่งเสริมด้านวิชาการ กับคณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 6 (19 ตค 63) (19 ต.ค. 2563)
บรรยากาศ การสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แผนก MLP (19 ตค 63) (19 ต.ค. 2563)
อบรมครู ช่วงชั้นที่ 2 โปรแกรม การใช้ Office365 โดย งานวิทยสนเทศ (19 ตค 63) (19 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา สนับสนุน โครงการ จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง (19 ตค 63) (19 ต.ค. 2563)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 4 (18 ต.ค. 2563)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 3 (18 ต.ค. 2563)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 2 (18 ต.ค. 2563)
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 1 (18 ต.ค. 2563)
มัธยมศึกษาปีที่ 1ติวพิเศษ iPSLE (17 ตค 63) (18 ต.ค. 2563)
ประชุมคณะครู ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563 (16 ตค 63) ชุดที่ 2 (16 ต.ค. 2563)
ประชุมคณะครู ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563 (16 ตค 63) ชุดที่ 1 (16 ต.ค. 2563)
ประชุมการรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (16 ตค 63) (16 ต.ค. 2563)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ตอนต้น เพื่อการพัฒนาโครงการอ่านออกเขียนได้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (15 ตค 63) (15 ต.ค. 2563)
แนวแนะ การเตรียมตัว ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ครูพี่หมอโอ๋ นายดรัณ รักอาชีพ จาก Enconcept (15 ตค 63) (15 ต.ค. 2563)
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมครูหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น (15 ตค 63) (15 ต.ค. 2563)
มิสกุสุมาวดี นิติศักดิ์ กับการเรียน การสอน แหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน (15 ตค 63) (15 ต.ค. 2563)
ม.วรวัฒน์ เนื้อจีน ฝู้ช่วยฝ่ายปกครอง มัธยมฯ, มิสลัญฉภัทร สุนเจิม ดูแลปกครองนักเรียนหญิง มัธยมฯ ตอนปลาย ประชุมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย (14 ตค 63) (15 ต.ค. 2563)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารฯ (14 ตค 63) (14 ต.ค. 2563)
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมอภิบาลกลุ่มคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ (11 ตค 63) (14 ต.ค. 2563)
Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 4 (14 ตค 63) (14 ต.ค. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|