Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการงานอภิบาล ครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก พร้อมใจกันร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (26 ตค 65) (26 ต.ค. 2565)
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65) (25 ต.ค. 2565)
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65) (25 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65) (25 ต.ค. 2565)
Homeroom มัธยมศึกษาปีที่ 1 และประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ 2022 iPSLE Exam (25 ตค 65) (25 ต.ค. 2565)
บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65) (25 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ ห้องสุขาชายอาคารมงฟอร์ต ชั้น 2-5 ถูกต้องตามสุขลักษณะและพอเพียงกับการใช้งานของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (24 ตค 65) (24 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการงานอภิบาล ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคุนนธรรม บุญน้อม นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐภูมิ สุขีสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ป.5/4 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า” (23 ตค 65) (23 ต.ค. 2565)
ACSP Big Cleaning Day (21-22 ตค 65) (22 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (21 ตค 65) (21 ต.ค. 2565)
มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก หัวหน้าฝ่ายการเงิน และครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ งานบัญี ภาษีและหัวใจบริการ โดยมี คุณวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา บริษัท เจแอนด์เจ ออดิท จำกัด เป็นวิทยากร ให้การอบรม (5 ตค 65) (20 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (18 ตค 65) (19 ต.ค. 2565)
งานวิทยสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา EP เยี่ยมชม และดูงานด้านเทคโนโลยี Smart campus กับ Huawei ณ ตึก G Tower (18 ตค 65) (19 ต.ค. 2565)
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริพล บุญสอน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมวิ่ง รายการ Asian Youth Athletics ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศ คูเวต (17 ตค 65) (17 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (15 ตค 65) (16 ต.ค. 2565)
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (9 ตค 65) (10 ต.ค. 2565)
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (14-16 ตค 65) (10 ต.ค. 2565)
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65) พิธีเปิด (10 ต.ค. 2565)
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65) (10 ต.ค. 2565)
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (10 ตค 65) (10 ต.ค. 2565)
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (9 ตค 65) (9 ต.ค. 2565)
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และประชุมเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (8 ตค 65) (9 ต.ค. 2565)
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 3 (9 ต.ค. 2565)
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 2 (9 ต.ค. 2565)
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 1 (8 ต.ค. 2565)
ทัศนศึกษา วิชาเอกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (21 ตค 65) (8 ต.ค. 2565)
ทัศนศึกษา วิชาเอกพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (17 ตค 65) (8 ต.ค. 2565)
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) เอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (8 ต.ค. 2565)
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (8 ต.ค. 2565)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา อบรม Sport Massage (7 ตค 65) (7 ต.ค. 2565)
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) วิทย์สุขภาพ, ดนตรี (7 ต.ค. 2565)
กิจกรรม 2022 iPSLE Tutorial นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3-6 ตค 65) (7 ต.ค. 2565)
บรรยากาศ การลงทะเบียนซ่อมเสริม ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (6 ตค 65) (6 ต.ค. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร สัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 (3-5 ตค 65) (6 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 5 (4 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 4 (3 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 3 (3 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 2 (3 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 1 (3 ต.ค. 2565)
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (2-3 ตค 65) ชุดที่ 1 (3 ต.ค. 2565)
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 2 (2 ต.ค. 2565)
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 3 (2 ต.ค. 2565)
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 2 (2 ต.ค. 2565)
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 1 (2 ต.ค. 2565)
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 1 (2 ต.ค. 2565)
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้กำลังใจคณะครูผู้สอน ตรวจทานคะแนน พร้อมที่จะประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 ตค 65) (1 ต.ค. 2565)
อบรมครูสนับสนุน หัวข้อ Awareness for Self-Development and Creating Collaboration (1 ตค 65) (1 ต.ค. 2565)
บรรยาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของคณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2564-65 (30 กย 65) (30 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานฯ (30 กย 65) (30 ก.ย. 2565)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงานฯ (29 กย 65) (29 ก.ย. 2565)

 1 2 3 4  >>   >|