[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19902
ชื่อ: มิส  พจนีย์    ปาละลี
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 8 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2558 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานอนามัย
2558 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานพนักงาน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการ งานอนามัย
2557 กรรมการ งานรัักษาความปลอดภัย
2557 กรรมการ ฝ่ายบริการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2556 กรรมการ งานอนามัย
2556 กรรมการ ฝ่ายบริการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานพนักงาน
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ งานอนามัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWIS PlUS

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)