[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19710
ชื่อ: มิส  วิมลรัตน์    โบกคำ
ฉายา: แก้ว
อายุงาน: 25 ปี 2 เดือน 4 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2558 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 รองประธานกรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูสนับสนุนการสอน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 SWIS Plus อาคารมงฟอร์ต (ห้องคอม 4) 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- การอบรมระบบswis ห้องศูนย์วิทยสนเทศ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)