[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19706
ชื่อ: มาสเตอร์  ทองพูน    โพธิสาร
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 25 ปี 7 เดือน 7 วัน
Social Network: facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2549  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2540  ครุศาตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 ที่ปรึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2556 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2556 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัย
2556 ที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริการ
2555 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2555 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 11 คำสั่งแต่งตั้ง ที่22/2552
2552 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (ผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4) ผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4 11 คำสั่งแต่งตั้ง ที่1/2552

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม swiss plus อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
2558 ระบบ swiss plus อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- การใช้งานระบบ SWIS และระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัยสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2552 543  ครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ 4  การประกาศผลการประกวด

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 510 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)