[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19705
ชื่อ: มิส  เสาวลักษณ์    โบลตัน
ฉายา: บี
อายุงาน: 25 ปี 4 เดือน 4 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2540  คบ. เอกการประถมศึกษา  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานกิจกรรม
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูผู้สอน ปริญญาตรี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรการอบรบ Swis Plus อาคารมงฟอร์ตห้องคอมพิวเตอร์ 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- การฝึกทบทวนวิชาการบันเทิงและระเบียบแถวในกองลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 7
- การจัดทำหลักสูตรและหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ MLPระดับประถมศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 543 - 543 12
- การใช้งานระบบswiscและระบบเครือข่ายพื้นฐาน รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- Thai Teacher Workshadowing Training Program Coromandel Valley Primary School in South Australia - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 543  รางวัลครูเสมาทอง  เข็มเสมาทองและใบประกาศนียบัตร
2  24 543  ครูดีเด่น ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โล่ห์เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจ� 1 1 5 543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณื

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)