[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19702
ชื่อ: มาสเตอร์  วรวัฒน์    เนื้อจีน
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 3 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2561 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2561 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2560 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษา งานปกครองระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพ
2559 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2559 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2558 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานอนามัย
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2557 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานอนามัย
2557 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2556 กรรมการ งานอนามัย
2556 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)