[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19701
ชื่อ: มาสเตอร์  เดิมพันธุ์    แพแสง
ฉายา: ART
อายุงาน: 25 ปี 7 เดือน 4 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2539  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานพนักงาน
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 รองประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 ประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
2555 กรรมการ Thu1
2554 ประธานที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2551 ห้วหน้างานวิทยสนเทศ 0
2540 เจ้าหน้าที่งานวิทยสนเทศ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- Basic Linux Server บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 543 - 543 7
- ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 543  วิทยากรอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)