[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19507
ชื่อ: มาสเตอร์  พิทักษ์    ศรศิริ
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 1 เดือน 1 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการและเลขานุการ งานการต่างประเทศ
2559 รองประธานกรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2558 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ประธานกรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการและเลขานุการ งานการต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานยานพาหนะ
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 รองประธานกรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานกรรมการ งานทะเบียนครู
2555 กรรมการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)