[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19504
ชื่อ: มิส  กนกวรรณ    แก้วมาก
ฉายา: Ying
อายุงาน: 27 ปี 3 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552  คม.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2561 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2561 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2560 ประธานกรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2560 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2559 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ English Program
2559 กรรมการและเลขานุการ
2559 กรรมการและเลขานุการ
2559 ประธานกรรมการ
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรEnglish Program
2558 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอนEnglish Program
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการEnglish Program
2558 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการEnglish Program
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวารสาร
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ทัศนศึกษา สหพันธรัฐสวิส - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)