[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19405
ชื่อ: มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์
ฉายา: น้าเดช
อายุงาน: 28 ปี 3 เดือน 4 วัน
Social Network: 0
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานสุนทรียภาพ
2560 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานกรรมการ งานรักษาดินแดน
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 ประธานกรรมการ งานสุนทรียภาพ
2559 ประธานกรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 ที่ปรึกษา
2559 กรรมการ
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 กรรมการ
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 ที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 ประธานกรรมการ งานรักษาดินแดน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2557 ประธานกรรมการ งานรักษาดินแดน
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 รองประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2555 ประธานกรรมการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ งานรักษาดินแดน
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)