[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19307
ชื่อ: มาสเตอร์  ประภัสร    รสมนตรี
ฉายา: -
อายุงาน: 29 ปี 3 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานยานพาหนะ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 ประธานกรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2559 กรรมการ งานพนักงาน
2559 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2558 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานพนักงาน
2557 รองประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2557 รองประธานกรรมการ งานรัักษาความปลอดภัย
2557 รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานเครื่องเสียง/ไฟฟ้า/ประปา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)