[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19217
ชื่อ: มิส  ปิยะพร    เลื่อนเจริญ
ฉายา: หญิง
อายุงาน: 29 ปี 10 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     2555    
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545  ประโยควิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
3    สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2537  ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เอกการจัดการทั่วไป)  
4    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2534  ปริญญาตรี  
5    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2534  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการและเลขานุการ
2559 กรรมการและเลขานุการ
2558 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2557 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานยานพาหนะ
2556 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 งานสารบรรณ / งานสมาคมฯ 0
2557 งานสารบรรณ / งานสมาคมฯ 0
2556 งานสารบรรณ / งานสมาคมฯ 0
2555 งานสารบรรณ / งานสมาคมฯ 0
2554 งานสารบรรณ / งานสมาคมฯ 0
2553 งานสมาคมฯ 0
2552 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ,งานสารบรรณ 0
2545 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 0
2544 งานสารบรรณ 0
2543 งานสารบรรณ 0
2542 งานสารบรรณ 0
2541 งานสารบรรณ 0
2541 งานสารบรรณ 0
2540 งานสารบรรณ 0
2539 งานสารบรรณ 0
2538 งานสารบรรณ 0
2537 งานสารบรรณ 0
2536 งานสารบรรณ 0
2535 งานสารบรรณ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWISS PLUS ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมไทย-ญิ่ปุ่น 543 - 543 6
- เทคนิคการเขียนหนงสือติดต่อราชการธุรกิจ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 งานธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มี.ค. 2558 4
2558 การเตรียมงานเพื่อขอรับรางวลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 18 ก.ค. 2556 - 18 ก.ค. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)