[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19216
ชื่อ: มิส  วิลาวรรณ์    ตัญญา
ฉายา: น้อง
อายุงาน: 30 ปี 1 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2561 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2560 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนวัดผล
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนวัดผล
2559 กรรมการและเลขานุการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนวัดผล
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนวัดผล
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ด ห้องคอม 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)