[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19215
ชื่อ: มิส  สุคนธ์    ภาผล
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 30 ปี 1 เดือน 1 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551  ประกาศนียัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใบประกาศนียบัตร
2    สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)  ปริญญาบัตร
3    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2535  ปวท.  
4    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2533  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานยานพาหนะ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 ประธานกรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2560 กรรมการและเลขานุการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2558 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานอนามัย
2558 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2557 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 รองประธานกรรมการ งานพนักงาน
2557 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการ งานอนามัย
2557 กรรมการ งานรัักษาความปลอดภัย
2557 รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริการ
2556 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2556 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2556 กรรมการ งานอนามัย
2556 กรรมการ ฝ่ายบริการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานพนักงาน
2555 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ งานอนามัย
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 หัวหน้างานโภชนาการ 74 คำสั่งแต่ตั้ง
2552 หัวหน้างานโภชนาการ 67
2551 หัวหน้างานโภชนาการ 63

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- photoshop โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 16
- สัมมนาครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 20
- โครงการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 543 - 543 8
- โภชนาการเต็มร้อย กับยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซโลชั่นส์ วิทยาลัยดุสิตธานี 543 - 543 8
- อบรมหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 16
- E - Office ห้องฝึกอบรม 543 - 543 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 543  ครูมืออาชีพเสมาทอง  วุฒิบัตร
2  22 543  ครูดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครู (2552)  ใบประกาศนียบัตร
3  2548 543  5 เรื่องประเทืองปัญญา  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  เบญจมดิเรกคุณาภร� 121 131 30 543
5 543  จตุตถดิเรกคุณาภร� 126 62 5 543

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)