[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19212
ชื่อ: มิส  ศิริยา    คนิวรานนท์
ฉายา: หมิว
อายุงาน: 30 ปี 2 เดือน 1 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการนิเทศครูต่างชาติ งานนิเทศการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 รองประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2557 รองประธานกรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานวารสาร
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2556 อนุกรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 ที่ปรึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2556 ที่ปรึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2556 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2556 ที่ปรึกษา งานปกครองระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพ
2556 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัย
2556 ที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา ฝ่าย English Program
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)