[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19207
ชื่อ: มาสเตอร์  วิเชียร    จันทะชารี
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 2 เดือน 27 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     2555    
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
3    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2545  กศ.ม.  ปริญญาบัตร
4    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
5    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
6  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544  การศึกษามหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2555 กรรมการ Thu1
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 swis puls อาคารมงฟอร์ต ห้องคอมพิวเตอร์ 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- การใช้งานระบบswis และระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย  เกียรติบัตร
2  23 543  ครูดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โล่ห์ ประกาศนียบัตร เงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)