[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19201
ชื่อ: มิส  อภิปรียาศ์    ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 3 เดือน 1 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะ
2560 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2559 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2559 กรรมการ งานการเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานพนักงาน
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2559 ประธานที่ปรึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2558 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2557 กรรมการและผู้ช่วยเลข งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและผู้ช่วยเลข งานพัฒนาบุคลากร
2557 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2557 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2557 กรรมการและผู้ช่วยเลข ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การใช้งานระบบ SWIS และระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)