[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19010
ชื่อ: มิส  พรจรัส    บัวเล็ก
ฉายา: แมว
อายุงาน: 31 ปี 11 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2548  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2527  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 รองประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 กรรมการ
2558 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 รองประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2558 รองประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2557 รองประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 รองประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2557 รองประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 รองประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานลูกเสือ
2557 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 รองประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2556 รองประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานหลักสูตร
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานนิเทศ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 12

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม Swiss plus อาคารมองฟอร์ต ห้องคอม 4 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)