[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19008
ชื่อ: มาสเตอร์  นวพล    แก้วภูมิแห่
ฉายา: -
อายุงาน: 32 ปี 0 เดือน 2 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2542  วท.ม.  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2559 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2558 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2558 กรรมการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2557 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2557 กรรมการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2555 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 หัวหน้างานรักษาดินแดน/หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 69 คำสั่งโรงเรียน
2552 หัวหน้างานรักษษดินแดน/หัวหน้งานสัมพันธ์ชุมชน สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 64 คำสั่งโรงเรียน
2552 ที่ปรึกษาโครงการผ้าป่าตำราเรียน - 0 เกียรติบัตร
2552 ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์มรดกโลก โรงเรียน 0 คำสั่งโรงเรียน
2551 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน 9 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าป่าตำราเรียน โรงเรียน 0 -
2551 ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์มรดกโลก โรงเรียน 0 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ อาคารมูลนิธิครธเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 16
- เป็นอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มุ,นิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งปะเทศไทย 543 - 543 ตลอ�
- ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 16
- อบรมทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รร.รด. 543 - 543 16
- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ นศท. รุ่นที่ 35 รร.รด.และเขาชนไก่ 543 - 543 80
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชชัญสมุทรปราการ 543 - 543 5
- อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองกับการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12
- การสัมมนา เรื่อง สามเหลี่ยมแห่งการประกันคุณภาพสถานศึกษา รุ่นที่ 9 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 543 - 543 13
- อบรมมาตรฐานการศึกษา 12 ตัวชี้วัด ของ สมศ. อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 543 - 543 32
- ตรวจมาตรฐานการศึกษา FSG (สมศ.รอบ สาม 12 ตัวบ่งชี้) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543 32
- ตรวจมาตรฐานการศึกษา FSG (สมศ.รอบ สาม 12 ตัวบ่งชี้) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 32
- ตรวจมาตรฐานการศึกษา FSG(สมศ.รอบ สาม 12 ตัวบ่งชี้) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 543 - 543 32
- ตรวจมาตรฐานการศึกษา FSG (สมศ.รอบ สาม 12 ตัวบ่งชี้) รร.อัสสัมชัญบางรัก 543 - 543 32
- ตรวจมาตรฐานการศึกษา FSG (สมศ.รอบ สาม 12 ตัวบ่งชี้) รร.อัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 32
- การพิจารณาคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง ครั้งที่ 4/2555) ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 543  ผกท.ดีเด่น ศฝ.นศท.จังหวัดสมุทรปราการ  เกียรติบัตร + โล่ประกาศเกียรติคุณ
2  16 543  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  19 543  ครูผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ส.เอกชน สป..  เกียรติคุณ
4  2550 543  ครูดีเด่นประเภทผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  เกียรติบัตร
5  2551 543  เป็นผู้มาปฏิบัติงานอย่างสมำเสมอ  เกียรติบัตร
6  2552 543  เป็นผู้มาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  เกียรติบัตร
7  2552 543  มอบทุนสนับสนุนพัฒนาภูมิทัศน์ รร.เทศบาลเมืองบัวใหญ่  เกียรติบัตร
8  2552 543  ผู้กำกับ นศท.ดีเด่น จ.สมุทรปราการ  โล่ประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  ที่ 4 จตุตตถดิเรกค� 123 48 26 543 ประกาศนียบัตร
5 543  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุ� 118 41 4 543 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)