[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 19002
ชื่อ: มิส  รัชดา    พลับแดง
ฉายา: ดา
อายุงาน: 32 ปี 2 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2561 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2561 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2560 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2560 กรรมการ งานการเงิน
2560 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2560 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2559 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะ
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ/
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร/
2559 ประธานกรรมการ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2558 ที่ปรึกษา งานพัฒนาบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบทั่วไป
2558 ที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2558 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2558 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานนิเทศการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการ
2558 ที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2558 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2558 ที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2558 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2558 ที่ปรึกษา งานรักษาดินแดน
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรEnglish Program
2558 ที่ปรึกษา งานปกครอง English Program
2558 ที่ปรึกษา งานนิเทศการสอนEnglish Program
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2558 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2558 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2558 ที่ปรึกษา งานอนามัย
2558 ที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2558 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการEnglish Program
2558 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการEnglish Program
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2557 ที่ปรึกษา งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2557 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานนิเทศการสอน
2557 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2557 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2557 ที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 ที่ปรึกษา งานปกครองระดับชั้น
2557 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพ
2557 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2557 ที่ปรึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2557 ที่ปรึกษา งานวารสาร
2557 ที่ปรึกษา งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 รองประธานที่ปรึกษา งานการต่างประเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะ
2557 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2557 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2557 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2557 ที่ปรึกษา งานอนามัย
2557 ที่ปรึกษา งานรัักษาความปลอดภัย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2557 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2557 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2556 อนุกรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานวิจัยและพัฒนา
2556 ที่ปรึกษา งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานตรวจสอบทั่วไป
2556 ที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2556 ที่ปรึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2556 ที่ปรึกษา งานส่งเสริมวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2556 ที่ปรึกษา งานปกครองระดับชั้น
2556 ที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพ
2556 ที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
2556 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2556 ที่ปรึกษา งานโภชนาการ
2556 ที่ปรึกษา งานอนามัย
2556 ที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายบริการ
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารแผนกธุรการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสารบรรณ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
2555 ประธานที่ปรึกษา งานยานพาหนะ
2555 ประธานกรรมการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 SWIS PLUS กลุ่มที่ปรึกษา หัวหน้าแผนก ห้องคอมพิวเตอร์ 4 17 มี.ค. 2559 - 17 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ห้องประชุมมาลีนนท์ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)