[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 18907
ชื่อ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 31 ปี 2 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2532  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ-บัญชี)  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยเกริก 2530  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)  ประกาศนียบัตร
3    เทคโนโลยีศรีราชา 2528  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 รองประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 รองประธานกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 5.ครูเจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ 218 ปัจจุบัน
2540 4.หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 0 ถึง 2551
2533 3.ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6 และ ม.1 0 ถึง 2539
2532 2.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 1 กรกฎาคม บรรจุ
2529 1.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 ถึง 2531 ยังไม่ได้บรรจุ

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม swis อาคารมงฟอร์ต ห้องคอมพิวเตอร์ 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ช่างภาพวีดิทัศน์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 5 สื่อมวลชนคาทอลิก 543 - 543 24
- การทำงานอย่างมีความสุข โรงแรมพัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี 543 - 543 18
- การเขียนรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 18
- การประกันคุณภาพ และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ ขั้นพื้นฐานสำหรับการแข่งขัน สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 543 - 543 30
- เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาระดับปฏิบัติ กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา 543 - 543 18
- เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 6
- การสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ 543 - 543 28
- ฉันคือใคร (Who Am I) PHR ประเทศไทย 543 - 543 30
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "จับกระแสบูรณาการ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การบูรณาการแผนปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- บุคลิกภาพสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การทำความเข้าใจและรู้จักเด็กสมาธิสั้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- จิตวิทยาการฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- งานได้ผล..คนเป็นสุข / พัฒนาเด็กอย่างไร ให้มีวัคซีนใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Quality Education โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- นวัตกรรมใหม่..เพื่อชีวิตที่สดใสของครูไทย / ตามรอยนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- หลักสูตรที่ 8 การเขียนรายงานการพัฒนาโรงเรียน มุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตลาด และการนิเทศการศึกษา โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัย ผลลัพธ์ของโรงเรียน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 3 การวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 7 ระบบสารสนเทศ (การจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย และเทคนิคการอ่าน โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- การนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Roadmap 2007 และปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2550 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 543 - 543 27
- การเตรียมความพร้อมงานโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- สัมนาและปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 15
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ" ศูนย์ฝึกอบรม TS Group บริษัท APS จำกัด 543 - 543 16
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "โรงเรียนเอกชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" แควริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 543 - 543 18
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต กลุ่มที่ 2 อายุงาน 11-20 ปี รุ่นที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 29
- สัมนาครูประจำปีการศึกษา 2552 หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 12
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shaping the Future หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 6
- เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร ActivStudio Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Program โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ นนทบุรี 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Advandce Program International Hollywood 543 - 543 6
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premier CS2 Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital Compact ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย - 543 0
- เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ชั้นสูง สหภาพพม่า - 543 0
- ศึกษาดูงาน Broadcast & Professional Products Exhibition 2009 และศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อ Multimedia + งานออกแบบ โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว และ บริษัท ออนป้า จำกัด - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  เป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
2  16 543  ครูมืออาชีพเสมาทอง  เกียรติบัตร พร้อมโล่
3  23 543  ครูดีเด่น (ประเภทบุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร (เข้าร่วมประกวด)
4  25 543  ส่งรูปภาพ ของนักเรียนเข้าประกวด ชนะเลิศ "สื่อดี สื่อรักบริสุทธิ์" คือ นางสาวขวัญจิตร์ ชยาภัม  โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ของ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
5  2539 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
6  2540 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 4 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
7  2541 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 5 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
8  2542 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 6 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
9  2543 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 3 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
10  2544 543  ชมเชย อันดับ 1  บริษัท การ์ดิเนียร์ ฟูดส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
11  2546 543  ส่งรูปนักเรียนเข้าประกวดภาพ ชนะเลิศ "วิถีไทย" คือ นายชัยสิทธิ์ จุนเจือดี  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
12  2547 543  ครูนานปี  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
13  26 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
14  27 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
15  7 543  ครู ไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2545  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  5 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง
5 543  4 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (248)
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 220 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 1 20 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 320 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 220 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 120 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (18 กย 63)18 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี เซนต์คาเบรียล (17 กย 63)17 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 217 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 117 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 1. (17 กย 63)17 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 2. (16 กย 63)16 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (16 กย 63)16 ก.ย. 2563
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย)ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ สนามที่ 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (12-13 กย 63)16 ก.ย. 2563
การตรวจนับ Stock สินค้า และระบบเงินสดย่อย ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ผู้ตรวจสอบ บริษัท เจ แอนด์ เจ จำกัด (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 3. (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (14 กย 63)14 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 4. (14 กย 63)14 ก.ย. 2563
การแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครู มอบโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 5. (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
สายสัมพันธ์น้อง-พี่ ACSP - เฉลายสายรหัส ณ Saint Louis Arena (10 กย 63)10 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 6. (8 กย 63)10 ก.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อนตา รองผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อจัดซื้อ iPad (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
มิสศิริยา คณิวรานนท์ หัวหน้างานนิเทศ ประชุมครูหลักสูตร ICSE (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประชุม 2 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
มิสพิชากร กรัตนุตถะ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, มิสสุรีรัตน์ เคย์ และนักเรียน ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู และพัฒนาวัดอโศการาม (6 กย 63)9 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 5. (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ CEO ผู้บริหารอักษรเจริญทัศน์ (8 กย 63)8 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 4. (8 กย 63)8 ก.ย. 2563
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู (3 กย 63)3 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 1. (2 กย 63)3 ก.ย. 2563
ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63)3 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 2. (2 กย 63)2 ก.ย. 2563
ทีม ACSP New Generation for New Development รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง พัฒนาประชาธิปไตย จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (25 สค 63)1 ก.ย. 2563
บรรยากาศ ฝนตกในวันเปิดเรียน (1 กย 63)1 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์,รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทางกลับ1 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เยี่ยมชมนิทรรศการ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์ 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) การแสดงบนเวที 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) พิธีเปิด / มอบใบประกาศ31 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) ก่อนพิธี และท่านประธานในพิธีมาถึง...31 ส.ค. 2563
ซ้อมพิธีเปิดสวนแห่งแรงบันดาลใจ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (27 สค 63)28 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (27 สค 63)28 ส.ค. 2563
แข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming New Normal ณ ศูนย์ฝึกกีฬากระทรวงกลาโหม (30 สค 63)28 ส.ค. 2563
บรรยากาศการติว Intensive iPSLE 2020 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์ โดย ม.ณัฐวัฒน์ รักสุรวงศ์, มิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ และ มิสเพ็ญศรี เพ็งผลา (29 สค 63)28 ส.ค. 2563
128 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาต่างประเทศ นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (22 สค 63)26 ส.ค. 2563
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาไทย นอกห้องเรียน ระดับประถมศึกษา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
การตรวจงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย หจก. เจ แอนด์ เจ (24-31 สค 63)26 ส.ค. 2563
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63)25 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็มตราคณะเซนต์คาเบรียล และสวมปลอกแขน ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63)25 ส.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับรับรองสถานะการเงิน งบประมาณและจำนวนครู บุคลากร และนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (24 สค 63)25 ส.ค. 2563
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนามที่ 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (22 สค 63)24 ส.ค. 2563
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (22-23 สค 63)23 ส.ค. 2563
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนามที่ 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (21 สค 63)21 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 4,500 ชิ้น (21 สค 63)21 ส.ค. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าการการจัดการเรียนร่วม และมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิช่่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย (20 สค 63)20 ส.ค. 2563
ประชุมครู iPSLE (EMS) Teacher'Workshop Seminar (PPPP) ฝ่ายวิชาการ (19 สค 63)19 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา MLP-EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256318 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา MLP/EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (17 สค 63)17 ส.ค. 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
พิธีเสกถ้ำแม่พระ และถวายเกียรติแด่แม่พระ (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
พิธีเสกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แผนก MLP และ แผนก EP (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
นักเรียนทุกระดับชั้น กลับมาเรียนเต็มระบบ หลังจากมาตรการผ่อนคลายเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ (11 สค 63)11 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 211 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 111 ส.ค. 2563
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สปอร์ต เซนเตอร์ (11 สค 63)11 ส.ค. 2563
การอบรม สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (8 สค 63) ชุดที่ 210 ส.ค. 2563
การอบรม สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (8 สค 63) ชุดที่ 110 ส.ค. 2563
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ออนไลน์ (9 สค 63)10 ส.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (10 สค 63)10 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 610 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 510 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 410 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 39 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 29 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 19 ส.ค. 2563
179 ส.ค. 2563
169 ส.ค. 2563
159 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักaเรียนa ประจำปีการศีกษาa 2563 (6 สค 63)7 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 26 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63)5 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63) กลุ่มที่ 15 ส.ค. 2563
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (3 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (1 สค 63)2 ส.ค. 2563
ACSP Online Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 สค 63)2 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (31 กค 63)31 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้โอวาท ชมเชย และขอบคุณ คณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกรีฑา จังหวัดจันทบุรี (31 กค 63)31 ก.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 3 ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น31 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง จากชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ (30 กค 63)30 ก.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น30 ก.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 1 ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า30 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะครูได้แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน จำนวน 4,547 หลอด (22 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ ประชุม QMC ครูผู้สอน EMS ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (MLP) (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ สรุปผลการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 (29 กค 30)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ มอบธงห้องเรียนดีเด่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ACSP The Force Awakens Team รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการสัมภาษณ์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 กค 63)28 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกับกิจกรรมคณะลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กค 63)28 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้กำลังใจ กับ นักกรีฑา เพื่อเข้าแข่งขัน มหกรรมกรีฑา จ.จันทบุรี (23 กค 63)25 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (24 กค 63) 24 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (23 กค 63)23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ (23 กค 63) 23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (23 กค 63) 23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้พบและให้กำลังใจกับคุณครูและตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน)ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน (22 กค 63)22 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ iPSLE ฝ่ายวิชาการ (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมจัดซื้อ จอ BenQ (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมของทีมงานรับน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 73 ปี นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีสดุดี และเสก รูปปั้น นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (19 กค 63)19 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (18 กค 63)19 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครูวาระพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (17 กค 63)17 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้การปฐมนิเทศ ชมรมถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมพนักงาน โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ชุุดที่ 1 (17 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บันทึกภาพนักเรียนหน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย งานบริหาร 3 ฝ่าย (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (16 กค 63)16 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2563 (16 กค 63)16 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ สังกัดฝ่ายวิชาการ (15 กค 63)15 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามจัดซื้อ iMac ระหว่าง ACSP & SPVI (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามสัญญา การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ บริษัท KSC (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโรงเรียนฯ ผ่านกระบวนการคัดกรอง (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (13 กค 63)13 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (12 กค 63)13 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (11 กค 63)12 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ มอบชุดนักกีฬาฟุตบอล ให้กับคณครูทีมฟุตบอล (11 กค 63)12 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63)11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมเตรียมความงพร้อม เพื่อการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย (9 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการต่อต้านการทุจริต (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแผนก English Program (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)3 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู งานฝ่ายปกครอง และทีมงาน มีเดีย ร่วมประชุมสรุปมาตรการ 9 ข้อ ป้องกันโรคบาด โควิด-19 และต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ จากคณะศึกษาธิการภาค (1 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยาการ การถ่ายภาพ นักเรียน หน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ ต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ชุดที่ 2 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมสรุปการปฏิบัติตามมาตรการ 9 ข้อ วันเปิดภาคเรียน ฝ่ายปกครอง (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 21 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 430 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 329 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ ทองทิว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.สมุทรปราการ (25 มิย 63)27 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมครู ในวันที่ 29 มิย 63 (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน ร่วมงานสวดอภิธรรม สามี คุณวรรณี เหมือนเดช ณ วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) บ่าย24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) เช้า24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมกับ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมโรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ พนักงาน แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เตรียมพร้อมก่อนภาคเรียน (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นำทีมฉีดยาฆ่า Covid-19 จากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้า-รองหัวหน้า กลุ่มสาระต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการ (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ดญ.ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค พบ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อ Update ข้อมูล ก่อนเปิดภาคเรียน (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครูต่างชาติ แม่บ้าน พนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Scout Big Cleaning Day (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
การส่งมอบอุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Wifi Access point) ตามแผนงาน Network Improvement ของ ศูนย์วิทยสนเทศ ระหว่าง บริษัท HP Thailand และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู - ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563 (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day-ACSP Covid-19 Free ปีการศึกษา 2563 (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
01-บรรยากาศ การสอบ15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสมุทรปราการ และประธานกลุ่ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ ทำความสะอาดห้องแยกโรค-Isolation Room (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา และผู้ร่วมบริหาร ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีการศึกษา 2562 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าบริหารทั่วไป ได้ประชุมพนักงาน แม่บ้าน Covid-19 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Big Cleaning ประจำสัปดาห์ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และม.ทองบัน ทำโยธา ผู้แทนโรงเรียนฯ มอบช่อดอกไม้ ขอบคุณ รพ.ศิครินทร์ ที่ได้มอบเครื่อง เทอร์โม สแกน ให้กับโรงเรียนฯ (5 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่าชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่ม ดนตรี-ศิลปะ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ภ.พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีฌาปนากิจ คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ (4 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูงานกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การจัดหาจัดซื้อ เครื่องตรวจเช็ค โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
63-04-08-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 4 งานฝ่ายปกครอง (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจ ม.โทนี่ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ทั้ง 3 บริษัท (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-05-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 3 งานฝ่ายปกครอง (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-04-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 2 งานฝ่ายปกครอง (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
02-ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้มอบผลไม้ เพื่อเป้นกำลังใจ ให้กับทีมงานก่อสร้างภายในโรงเรียน (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-01-ประมวลภาพ การอบรมครู ผู้ช่วยในการ ช่วยสอน ออนไลน์ (25 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-11-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 1 งานฝ่ายปกครอง (26 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-10-ประมวลภาพ อบรมครู คณิต-กพอ-แนะแนว การจัดทำสื่อออนไลน์ (22 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-09-ประมวลภาพ อบรมครู วิทย์-คอมพิวเตอร์ การจัดทำสื่อออนไลน์ (21 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-08-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาต่างประเทศ การจัดทำสื่อออนไลน์ (20 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-05-ประมวลภาพ อบรมครู สังคม-พลานามัย การจัดทำสื่อออนไลน์ (19 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-04-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาไทย-ศิลป์-ดนตรี การจัดทำสื่อออนไลน์ (18 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-02-04-ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (18 พค 63)19 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ ม.John Ritchie แผนก English Program (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (13 พค 63)13 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)12 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (12 พค 63)12 พ.ค. 2563
63-02-02-ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ จัดทำสื่อการเรียน ออนไลน์ (8 พค 63)12 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู หัวหน้าระดับ งานฝ่ายปกครอง (7 พค 63)12 พ.ค. 2563
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(178)
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 220 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 1 20 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 320 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 220 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 120 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (18 กย 63)18 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 217 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 117 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 2. (16 กย 63)16 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (16 กย 63)16 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 3. (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การรับรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (14 กย 63)14 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 4. (14 กย 63)14 ก.ย. 2563
การแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครู มอบโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 5. (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
สายสัมพันธ์น้อง-พี่ ACSP - เฉลายสายรหัส ณ Saint Louis Arena (10 กย 63)10 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 6. (8 กย 63)10 ก.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อนตา รองผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อจัดซื้อ iPad (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
มิสศิริยา คณิวรานนท์ หัวหน้างานนิเทศ ประชุมครูหลักสูตร ICSE (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประชุม 2 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 5. (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
บรรยากาศ ฝนตกในวันเปิดเรียน (1 กย 63)1 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์,รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทางกลับ1 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เยี่ยมชมนิทรรศการ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์ 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) การแสดงบนเวที 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) พิธีเปิด / มอบใบประกาศ31 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) ก่อนพิธี และท่านประธานในพิธีมาถึง...31 ส.ค. 2563
ซ้อมพิธีเปิดสวนแห่งแรงบันดาลใจ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (27 สค 63)28 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (27 สค 63)28 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาต่างประเทศ นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (22 สค 63)26 ส.ค. 2563
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน-วิชาภาษาไทย นอกห้องเรียน ระดับประถมศึกษา (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
การตรวจงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย หจก. เจ แอนด์ เจ (24-31 สค 63)26 ส.ค. 2563
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ IMac ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (26 สค 63)26 ส.ค. 2563
การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63)25 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็มตราคณะเซนต์คาเบรียล และสวมปลอกแขน ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63)25 ส.ค. 2563
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (22-23 สค 63)23 ส.ค. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าการการจัดการเรียนร่วม และมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิช่่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย (20 สค 63)20 ส.ค. 2563
ประชุมครู iPSLE (EMS) Teacher'Workshop Seminar (PPPP) ฝ่ายวิชาการ (19 สค 63)19 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา MLP-EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256318 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา MLP/EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (17 สค 63)17 ส.ค. 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
พิธีเสกถ้ำแม่พระ และถวายเกียรติแด่แม่พระ (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
พิธีเสกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แผนก MLP และ แผนก EP (14 สค 63)14 ส.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
นักเรียนทุกระดับชั้น กลับมาเรียนเต็มระบบ หลังจากมาตรการผ่อนคลายเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้กับทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ (11 สค 63)11 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 211 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 111 ส.ค. 2563
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สปอร์ต เซนเตอร์ (11 สค 63)11 ส.ค. 2563
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ออนไลน์ (9 สค 63)10 ส.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (10 สค 63)10 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 610 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 510 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 410 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 39 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 29 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น ต้านโควิด-19 (8 สค 63) ชุดที่ 19 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักaเรียนa ประจำปีการศีกษาa 2563 (6 สค 63)7 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 26 ส.ค. 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63)5 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63) กลุ่มที่ 15 ส.ค. 2563
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (3 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (2 สค 63)3 ส.ค. 2563
การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น (1 สค 63)2 ส.ค. 2563
ACSP Online Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 สค 63)2 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (31 กค 63)31 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้โอวาท ชมเชย และขอบคุณ คณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกรีฑา จังหวัดจันทบุรี (31 กค 63)31 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง จากชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ (30 กค 63)30 ก.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 1 ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า30 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ มอบธงห้องเรียนดีเด่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (24 กค 63) 24 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (23 กค 63)23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ (23 กค 63) 23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เยี่ยมชม และสร้างมิตรภาพที่ดี โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (23 กค 63) 23 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้พบและให้กำลังใจกับคุณครูและตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน)ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน (22 กค 63)22 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ iPSLE ฝ่ายวิชาการ (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมจัดซื้อ จอ BenQ (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมของทีมงานรับน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (21 กค 63)21 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 73 ปี นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีสดุดี และเสก รูปปั้น นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (19 กค 63)19 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (18 กค 63)19 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครูวาระพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (17 กค 63)17 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้การปฐมนิเทศ ชมรมถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมพนักงาน โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ชุุดที่ 1 (17 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บันทึกภาพนักเรียนหน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย งานบริหาร 3 ฝ่าย (14 กค 63)17 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (16 กค 63)16 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2563 (16 กค 63)16 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ สังกัดฝ่ายวิชาการ (15 กค 63)15 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามจัดซื้อ iMac ระหว่าง ACSP & SPVI (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามสัญญา การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ บริษัท KSC (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโรงเรียนฯ ผ่านกระบวนการคัดกรอง (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (11 กค 63)12 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63)11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการต่อต้านการทุจริต (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแผนก English Program (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)3 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู งานฝ่ายปกครอง และทีมงาน มีเดีย ร่วมประชุมสรุปมาตรการ 9 ข้อ ป้องกันโรคบาด โควิด-19 และต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ จากคณะศึกษาธิการภาค (1 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยาการ การถ่ายภาพ นักเรียน หน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ ต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ชุดที่ 2 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมสรุปการปฏิบัติตามมาตรการ 9 ข้อ วันเปิดภาคเรียน ฝ่ายปกครอง (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 21 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 329 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ ทองทิว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.สมุทรปราการ (25 มิย 63)27 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมครู ในวันที่ 29 มิย 63 (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน ร่วมงานสวดอภิธรรม สามี คุณวรรณี เหมือนเดช ณ วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) บ่าย24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) เช้า24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ พนักงาน แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้า-รองหัวหน้า กลุ่มสาระต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการ (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ดญ.ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค พบ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อ Update ข้อมูล ก่อนเปิดภาคเรียน (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครูต่างชาติ แม่บ้าน พนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Scout Big Cleaning Day (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
การส่งมอบอุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Wifi Access point) ตามแผนงาน Network Improvement ของ ศูนย์วิทยสนเทศ ระหว่าง บริษัท HP Thailand และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู - ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563 (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day-ACSP Covid-19 Free ปีการศึกษา 2563 (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
01-บรรยากาศ การสอบ15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสมุทรปราการ และประธานกลุ่ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา และผู้ร่วมบริหาร ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีการศึกษา 2562 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าบริหารทั่วไป ได้ประชุมพนักงาน แม่บ้าน Covid-19 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่าชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่ม ดนตรี-ศิลปะ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การจัดหาจัดซื้อ เครื่องตรวจเช็ค โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (13 พค 63)13 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู หัวหน้าระดับ งานฝ่ายปกครอง (7 พค 63)12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)