[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 18907
ชื่อ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 31 ปี 0 เดือน 11 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2532  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ-บัญชี)  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยเกริก 2530  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)  ประกาศนียบัตร
3    เทคโนโลยีศรีราชา 2528  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 รองประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 รองประธานกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 5.ครูเจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ 218 ปัจจุบัน
2540 4.หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 0 ถึง 2551
2533 3.ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6 และ ม.1 0 ถึง 2539
2532 2.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 1 กรกฎาคม บรรจุ
2529 1.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 ถึง 2531 ยังไม่ได้บรรจุ

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม swis อาคารมงฟอร์ต ห้องคอมพิวเตอร์ 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ช่างภาพวีดิทัศน์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 5 สื่อมวลชนคาทอลิก 543 - 543 24
- การทำงานอย่างมีความสุข โรงแรมพัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี 543 - 543 18
- การเขียนรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 18
- การประกันคุณภาพ และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ ขั้นพื้นฐานสำหรับการแข่งขัน สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 543 - 543 30
- เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาระดับปฏิบัติ กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา 543 - 543 18
- เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 6
- การสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ 543 - 543 28
- ฉันคือใคร (Who Am I) PHR ประเทศไทย 543 - 543 30
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "จับกระแสบูรณาการ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การบูรณาการแผนปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- บุคลิกภาพสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การทำความเข้าใจและรู้จักเด็กสมาธิสั้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- จิตวิทยาการฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- งานได้ผล..คนเป็นสุข / พัฒนาเด็กอย่างไร ให้มีวัคซีนใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Quality Education โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- นวัตกรรมใหม่..เพื่อชีวิตที่สดใสของครูไทย / ตามรอยนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- หลักสูตรที่ 8 การเขียนรายงานการพัฒนาโรงเรียน มุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตลาด และการนิเทศการศึกษา โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัย ผลลัพธ์ของโรงเรียน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 3 การวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 7 ระบบสารสนเทศ (การจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย และเทคนิคการอ่าน โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- การนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Roadmap 2007 และปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2550 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 543 - 543 27
- การเตรียมความพร้อมงานโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- สัมนาและปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 15
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ" ศูนย์ฝึกอบรม TS Group บริษัท APS จำกัด 543 - 543 16
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "โรงเรียนเอกชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" แควริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 543 - 543 18
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต กลุ่มที่ 2 อายุงาน 11-20 ปี รุ่นที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 29
- สัมนาครูประจำปีการศึกษา 2552 หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 12
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shaping the Future หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 6
- เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร ActivStudio Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Program โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ นนทบุรี 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Advandce Program International Hollywood 543 - 543 6
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premier CS2 Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital Compact ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย - 543 0
- เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ชั้นสูง สหภาพพม่า - 543 0
- ศึกษาดูงาน Broadcast & Professional Products Exhibition 2009 และศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อ Multimedia + งานออกแบบ โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว และ บริษัท ออนป้า จำกัด - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  เป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
2  16 543  ครูมืออาชีพเสมาทอง  เกียรติบัตร พร้อมโล่
3  23 543  ครูดีเด่น (ประเภทบุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร (เข้าร่วมประกวด)
4  25 543  ส่งรูปภาพ ของนักเรียนเข้าประกวด ชนะเลิศ "สื่อดี สื่อรักบริสุทธิ์" คือ นางสาวขวัญจิตร์ ชยาภัม  โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ของ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
5  2539 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
6  2540 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 4 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
7  2541 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 5 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
8  2542 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 6 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
9  2543 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 3 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
10  2544 543  ชมเชย อันดับ 1  บริษัท การ์ดิเนียร์ ฟูดส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
11  2546 543  ส่งรูปนักเรียนเข้าประกวดภาพ ชนะเลิศ "วิถีไทย" คือ นายชัยสิทธิ์ จุนเจือดี  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
12  2547 543  ครูนานปี  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
13  26 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
14  27 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
15  7 543  ครู ไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2545  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  5 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง
5 543  4 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (106)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63)11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมเตรียมความงพร้อม เพื่อการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย (9 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการต่อต้านการทุจริต (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแผนก English Program (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)3 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู งานฝ่ายปกครอง และทีมงาน มีเดีย ร่วมประชุมสรุปมาตรการ 9 ข้อ ป้องกันโรคบาด โควิด-19 และต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ จากคณะศึกษาธิการภาค (1 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยาการ การถ่ายภาพ นักเรียน หน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ ต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ชุดที่ 2 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมสรุปการปฏิบัติตามมาตรการ 9 ข้อ วันเปิดภาคเรียน ฝ่ายปกครอง (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 21 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 430 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 329 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ ทองทิว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.สมุทรปราการ (25 มิย 63)27 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมครู ในวันที่ 29 มิย 63 (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน ร่วมงานสวดอภิธรรม สามี คุณวรรณี เหมือนเดช ณ วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) บ่าย24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) เช้า24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมกับ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมโรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ พนักงาน แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เตรียมพร้อมก่อนภาคเรียน (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นำทีมฉีดยาฆ่า Covid-19 จากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้า-รองหัวหน้า กลุ่มสาระต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการ (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ดญ.ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค พบ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อ Update ข้อมูล ก่อนเปิดภาคเรียน (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครูต่างชาติ แม่บ้าน พนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Scout Big Cleaning Day (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
การส่งมอบอุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Wifi Access point) ตามแผนงาน Network Improvement ของ ศูนย์วิทยสนเทศ ระหว่าง บริษัท HP Thailand และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู - ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563 (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day-ACSP Covid-19 Free ปีการศึกษา 2563 (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
01-บรรยากาศ การสอบ15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสมุทรปราการ และประธานกลุ่ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ ทำความสะอาดห้องแยกโรค-Isolation Room (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา และผู้ร่วมบริหาร ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีการศึกษา 2562 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าบริหารทั่วไป ได้ประชุมพนักงาน แม่บ้าน Covid-19 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Big Cleaning ประจำสัปดาห์ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และม.ทองบัน ทำโยธา ผู้แทนโรงเรียนฯ มอบช่อดอกไม้ ขอบคุณ รพ.ศิครินทร์ ที่ได้มอบเครื่อง เทอร์โม สแกน ให้กับโรงเรียนฯ (5 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่าชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่ม ดนตรี-ศิลปะ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ภ.พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีฌาปนากิจ คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ (4 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูงานกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การจัดหาจัดซื้อ เครื่องตรวจเช็ค โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
63-04-08-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 4 งานฝ่ายปกครอง (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจ ม.โทนี่ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ทั้ง 3 บริษัท (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-05-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 3 งานฝ่ายปกครอง (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-04-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 2 งานฝ่ายปกครอง (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
02-ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้มอบผลไม้ เพื่อเป้นกำลังใจ ให้กับทีมงานก่อสร้างภายในโรงเรียน (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-01-ประมวลภาพ การอบรมครู ผู้ช่วยในการ ช่วยสอน ออนไลน์ (25 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-11-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 1 งานฝ่ายปกครอง (26 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-10-ประมวลภาพ อบรมครู คณิต-กพอ-แนะแนว การจัดทำสื่อออนไลน์ (22 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-09-ประมวลภาพ อบรมครู วิทย์-คอมพิวเตอร์ การจัดทำสื่อออนไลน์ (21 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-08-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาต่างประเทศ การจัดทำสื่อออนไลน์ (20 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-05-ประมวลภาพ อบรมครู สังคม-พลานามัย การจัดทำสื่อออนไลน์ (19 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-04-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาไทย-ศิลป์-ดนตรี การจัดทำสื่อออนไลน์ (18 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-02-04-ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (18 พค 63)19 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ ม.John Ritchie แผนก English Program (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (13 พค 63)13 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)12 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (12 พค 63)12 พ.ค. 2563
63-02-02-ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ จัดทำสื่อการเรียน ออนไลน์ (8 พค 63)12 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู หัวหน้าระดับ งานฝ่ายปกครอง (7 พค 63)12 พ.ค. 2563
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(72)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ประชุมต้อนรับคณะผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (11 กค 63)11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองร่างกาย เพื่อนำสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (10 กค 63)10 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การวัดตัวชุดลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 งานลูกเสือ (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการต่อต้านการทุจริต (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแผนก English Program (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 (8 กค 63)9 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)3 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู งานฝ่ายปกครอง และทีมงาน มีเดีย ร่วมประชุมสรุปมาตรการ 9 ข้อ ป้องกันโรคบาด โควิด-19 และต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ จากคณะศึกษาธิการภาค (1 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ บรรยาการ การถ่ายภาพ นักเรียน หน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครองฯ ต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ชุดที่ 2 (2 กค 63)2 ก.ค. 2563
บรรยากาศ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมสรุปการปฏิบัติตามมาตรการ 9 ข้อ วันเปิดภาคเรียน ฝ่ายปกครอง (1 กค 63)1 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 21 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 329 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ ทองทิว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.สมุทรปราการ (25 มิย 63)27 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมครู ในวันที่ 29 มิย 63 (25 มิย 63)25 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู และพนักงาน ร่วมงานสวดอภิธรรม สามี คุณวรรณี เหมือนเดช ณ วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู (24 มิย 63)24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) บ่าย24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (24 มิย 63) เช้า24 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (23 มิย 63)23 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู ฝ่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียน ออนไลน์ ทุกระดับชั้น (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ พนักงาน แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้า-รองหัวหน้า กลุ่มสาระต่างๆ โดยฝ่ายวิชาการ (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 มิย 63)19 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ดญ.ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค พบ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อ Update ข้อมูล ก่อนเปิดภาคเรียน (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครูต่างชาติ แม่บ้าน พนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Scout Big Cleaning Day (18 มิย 63)18 มิ.ย. 2563
การส่งมอบอุปกรณ์เครือข่าย (Switch และ Wifi Access point) ตามแผนงาน Network Improvement ของ ศูนย์วิทยสนเทศ ระหว่าง บริษัท HP Thailand และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู - ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563 (17 มิย 63)17 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การตรวจสุขภาพ ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (16 มิย 63)16 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day-ACSP Covid-19 Free ปีการศึกษา 2563 (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
01-บรรยากาศ การสอบ15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (12 มิย 63)12 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสมุทรปราการ และประธานกลุ่ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา และผู้ร่วมบริหาร ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน ประจำปีการศึกษา 2562 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าบริหารทั่วไป ได้ประชุมพนักงาน แม่บ้าน Covid-19 (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่าชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (10 มิย 63)10 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (9 มิย 63)9 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การอบรมบุคลากรครูไทย-ต่างชาติ พนักงาน แม่บ้าน และงานรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (8 มิย 63)8 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่ม ดนตรี-ศิลปะ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การจัดหาจัดซื้อ เครื่องตรวจเช็ค โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (1 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (13 พค 63)13 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครู หัวหน้าระดับ งานฝ่ายปกครอง (7 พค 63)12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)