[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 18907
ชื่อ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 33 ปี 7 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2532  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ-บัญชี)  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยเกริก 2530  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี)  ประกาศนียบัตร
3    เทคโนโลยีศรีราชา 2528  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 รองประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 รองประธานกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 5.ครูเจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ 218 ปัจจุบัน
2540 4.หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 0 ถึง 2551
2533 3.ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6 และ ม.1 0 ถึง 2539
2532 2.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 1 กรกฎาคม บรรจุ
2529 1.ครูเจ้าหน้าที่ ห้องวัดผล 0 ถึง 2531 ยังไม่ได้บรรจุ

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม swis อาคารมงฟอร์ต ห้องคอมพิวเตอร์ 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ช่างภาพวีดิทัศน์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 5 สื่อมวลชนคาทอลิก 543 - 543 24
- การทำงานอย่างมีความสุข โรงแรมพัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี 543 - 543 18
- การเขียนรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 18
- การประกันคุณภาพ และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ ขั้นพื้นฐานสำหรับการแข่งขัน สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 543 - 543 30
- เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 12
- สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาระดับปฏิบัติ กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา 543 - 543 18
- เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 6
- การสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ 543 - 543 28
- ฉันคือใคร (Who Am I) PHR ประเทศไทย 543 - 543 30
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "จับกระแสบูรณาการ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การบูรณาการแผนปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- บุคลิกภาพสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การทำความเข้าใจและรู้จักเด็กสมาธิสั้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- จิตวิทยาการฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- งานได้ผล..คนเป็นสุข / พัฒนาเด็กอย่างไร ให้มีวัคซีนใจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Quality Education โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- นวัตกรรมใหม่..เพื่อชีวิตที่สดใสของครูไทย / ตามรอยนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- ACSP Chief Team B&L โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 543 - 543 16
- หลักสูตรที่ 8 การเขียนรายงานการพัฒนาโรงเรียน มุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตลาด และการนิเทศการศึกษา โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัย ผลลัพธ์ของโรงเรียน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 3 การวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ 543 - 543 12
- หลักสูตรที่ 7 ระบบสารสนเทศ (การจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย และเทคนิคการอ่าน โรงเรียนประภามนตรี2 จ.สมุทรปราการ 543 - 543 12
- การนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ" โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- Roadmap 2007 และปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2550 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก 543 - 543 27
- การเตรียมความพร้อมงานโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- สัมนาและปฐมนิเทศครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 15
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ" ศูนย์ฝึกอบรม TS Group บริษัท APS จำกัด 543 - 543 16
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "โรงเรียนเอกชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" แควริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 543 - 543 18
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต กลุ่มที่ 2 อายุงาน 11-20 ปี รุ่นที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 29
- สัมนาครูประจำปีการศึกษา 2552 หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 12
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shaping the Future หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 6
- เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร ActivStudio Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Program โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ นนทบุรี 543 - 543 6
- เข้ารับการอบรม หลักสุตร Pro ActivStudio Advandce Program International Hollywood 543 - 543 6
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premier CS2 Program ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมหลักสูตร การถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital Compact ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย - 543 0
- เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ชั้นสูง สหภาพพม่า - 543 0
- ศึกษาดูงาน Broadcast & Professional Products Exhibition 2009 และศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อ Multimedia + งานออกแบบ โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว และ บริษัท ออนป้า จำกัด - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  เป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
2  16 543  ครูมืออาชีพเสมาทอง  เกียรติบัตร พร้อมโล่
3  23 543  ครูดีเด่น (ประเภทบุคลากรทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร (เข้าร่วมประกวด)
4  25 543  ส่งรูปภาพ ของนักเรียนเข้าประกวด ชนะเลิศ "สื่อดี สื่อรักบริสุทธิ์" คือ นางสาวขวัญจิตร์ ชยาภัม  โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ของ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
5  2539 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
6  2540 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 4 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
7  2541 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 5 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
8  2542 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 6 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
9  2543 543  ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมปรกวด ได้รองชนะเลิศ อันดับ 3 แห่งประเทศไทย  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซีคอน สแควร์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
10  2544 543  ชมเชย อันดับ 1  บริษัท การ์ดิเนียร์ ฟูดส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
11  2546 543  ส่งรูปนักเรียนเข้าประกวดภาพ ชนะเลิศ "วิถีไทย" คือ นายชัยสิทธิ์ จุนเจือดี  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
12  2547 543  ครูนานปี  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
13  26 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
14  27 543  ครูไม่ขาดสายลาป่วย ประจำการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
15  7 543  ครู ไม่ขาดสายลาป่วย ประจำปีการศึกษา 2545  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  5 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง
5 543  4 0 0 0 543 สำนักพระราชวัง

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (504)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการงานอภิบาล ครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก พร้อมใจกันร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (26 ตค 65)26 ต.ค. 2565
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
Homeroom มัธยมศึกษาปีที่ 1 และประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ 2022 iPSLE Exam (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ ห้องสุขาชายอาคารมงฟอร์ต ชั้น 2-5 ถูกต้องตามสุขลักษณะและพอเพียงกับการใช้งานของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (24 ตค 65)24 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการงานอภิบาล ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคุนนธรรม บุญน้อม นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐภูมิ สุขีสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ป.5/4 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า” (23 ตค 65)23 ต.ค. 2565
ACSP Big Cleaning Day (21-22 ตค 65)22 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (21 ตค 65)21 ต.ค. 2565
มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก หัวหน้าฝ่ายการเงิน และครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ งานบัญี ภาษีและหัวใจบริการ โดยมี คุณวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา บริษัท เจแอนด์เจ ออดิท จำกัด เป็นวิทยากร ให้การอบรม (5 ตค 65)20 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (18 ตค 65) 19 ต.ค. 2565
งานวิทยสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา EP เยี่ยมชม และดูงานด้านเทคโนโลยี Smart campus กับ Huawei ณ ตึก G Tower (18 ตค 65)19 ต.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริพล บุญสอน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมวิ่ง รายการ Asian Youth Athletics ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศ คูเวต (17 ตค 65)17 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการติดตั้ง จอ LED หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 หลุยส์ มารี เพิ่ม อีก 3 เครื่อง (15 ตค 65)16 ต.ค. 2565
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (9 ตค 65)10 ต.ค. 2565
1210 ต.ค. 2565
1110 ต.ค. 2565
1010 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (14-16 ตค 65)10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65) พิธีเปิด10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65)10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (10 ตค 65)10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (9 ตค 65)9 ต.ค. 2565
59 ต.ค. 2565
49 ต.ค. 2565
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และประชุมเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (8 ตค 65)9 ต.ค. 2565
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 39 ต.ค. 2565
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 29 ต.ค. 2565
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 18 ต.ค. 2565
ทัศนศึกษา วิชาเอกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (21 ตค 65)8 ต.ค. 2565
ทัศนศึกษา วิชาเอกพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (17 ตค 65)8 ต.ค. 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) เอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ8 ต.ค. 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม8 ต.ค. 2565
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา อบรม Sport Massage (7 ตค 65)7 ต.ค. 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนวิชาเอก GLTC,(Gems Project) (7 ตค 65) วิทย์สุขภาพ, ดนตรี7 ต.ค. 2565
กิจกรรม 2022 iPSLE Tutorial นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3-6 ตค 65)7 ต.ค. 2565
บรรยากาศ การลงทะเบียนซ่อมเสริม ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (6 ตค 65)6 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร สัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 (3-5 ตค 65)6 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 54 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 43 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 33 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 23 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 13 ต.ค. 2565
73 ต.ค. 2565
63 ต.ค. 2565
53 ต.ค. 2565
43 ต.ค. 2565
33 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (2-3 ตค 65) ชุดที่ 23 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (2-3 ตค 65) ชุดที่ 13 ต.ค. 2565
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 22 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 32 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 22 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 12 ต.ค. 2565
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 12 ต.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้กำลังใจคณะครูผู้สอน ตรวจทานคะแนน พร้อมที่จะประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 ตค 65)1 ต.ค. 2565
อบรมครูสนับสนุน หัวข้อ Awareness for Self-Development and Creating Collaboration (1 ตค 65)1 ต.ค. 2565
บรรยาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของคณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2564-65 (30 กย 65)30 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานฯ (30 กย 65)30 ก.ย. 2565
130 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงานฯ (29 กย 65)29 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน่้าฝ่ายกิจกรรม รับเครื่องดื่ม Sponsor Original จาก บริษัท เดอเบล จำกัด เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฯ (28 กย 65)29 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันเกิดคณะครูเดือน สิงหาคม และกันยายน (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา กรีฑาแห่งประเทศไทย (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายกิจกรรม (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
บรรยากาศ การสอบเข้านักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายวิชาการ (26 กย 65)26 ก.ย. 2565
ม.พิทักษ์ สอนศิริ รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ค่ายหลุยส์ ครั้งที่ 21 จากนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (26 กย 65)26 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (24 กย 65) ชุดที่ 225 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (24 กย 65) ชุดที่ 125 ก.ย. 2565
225 ก.ย. 2565
125 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ รับมอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ขาตั้งกล้องมือถือจำนวน 40 ชิ้น และไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงจำนวน 1 ชิ้น จาก คุณณัฐนันท์ รุจิภาคย์วิสิษ ผู้แทนจาก MRTA (23 กย 65)25 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit งานสำนักผู้อำนวยการ (22 กย 65)23 ก.ย. 2565
223 ก.ย. 2565
123 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค น้องเอแคลร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับรางวัลพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักกีฬาบาสเกตบอล ชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักเรียน แผนก EP มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ บริษัท ทรูดิจิตัล ปาร์ค ในรายการ Young Tech Creator(MyTech) Challenge "The Future University" ผลการแข่งขัน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค น้องเอแคลร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กย 65)21 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit หน่วยงาน Education Technology MLP (21 กย 65)21 ก.ย. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อบรมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (21 กย 65)21 ก.ย. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ม.ภูมิชนะเกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (20 กย 65)20 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และ คณะครูคาทอลิก สัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (18 กย 65) ชุดที่ 218 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และ คณะครูคาทอลิก สัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (18 กย 65) ชุดที่ 118 ก.ย. 2565
บรรยากาศการอบรมออนไลน์ 2022 iPSLE Key Exam Personnel Training & Oral Standardardisation (15 กย 65)17 ก.ย. 2565
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (14 กย 65)17 ก.ย. 2565
นักกีฬา เทเบิล เทนนิส ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิล เทนนิส จังหวัดสมุทรปราการ 2565 (17 กย 65)17 ก.ย. 2565
พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (16 กย 65)16 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(16 กย 65) รอบพิเศษ นักเรียนไปทำกิจกรรมของโรงเรียน16 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit English Program (15 กย 65)16 ก.ย. 2565
มิสสิริการย์ อธิมุติภาพ งานพยาบาล ได้ประสานกับผู้ปกครองนักเรียน ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลงมาฉีด โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (6 กย 65) (6 ก.ย. 2565)15 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ Bro.David Selvaraj, Principal St.Joseph's Matric Hr Sec School, Nagar, India. (15 กย 65)15 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit English Program (8 กย 65)14 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนผูร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ รองศาตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส และนิสิตฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา (14 กย 65)14 ก.ย. 2565
กิจกรรม พี่รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 (13 กย 65)14 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จอ LED ชั้น 4 หลุยส์ มารี ซึ่งมี 3 บริษัท นำเสนอ (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
บรรยากาศ รับรายงานตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
113 ก.ย. 2565
กิจกรรม Mock Test เพื่อวัดระดับเทียบเคียง Cefr ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 นักเรียนที่ตกค้างการสอบทุกระดับชั้น (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสร็ฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ ม.เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ หัวหน้างานวัดผล-ประเมินผล ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
ACSP Chinese & Japanese Culture Fair Day (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
บรรยากาศ รับรายงานตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่องการลงทุนและเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องในคริสต์ศตวรรษที่​ 21 ของกลุ่มสาระ สังคมศึกษา (10 กย 65)12 ก.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดา แอนโทนี่ อรุณ เมธเศรษฐ์ ณ วัดน้อย เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี (11 กย 65)12 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 712 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 611 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 511 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 411 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 311 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 211 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 111 ก.ย. 2565
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี 2565 (8-10 กย 65)10 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวย คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะผู้แทนครู ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ แด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ ณ หอประชุม หลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี (8-9 กย 65)10 ก.ย. 2565
กิจกรรม Inspirational Show and Share 2022 (9 กย 65)9 ก.ย. 2565
กิจกรรม Portfolio Presentation Workshop ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย งานแนะแนว (9 กย 65)9 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Student Market Show and Share 2022 (9 กย 65)9 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-และนโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายปกครอง (8 กย 65)8 ก.ย. 2565
กิจกรรม Educational Program Polymer on the Move (POTM) Brought to you สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย บริษัท Borouge Pte. Ltd.(1 กย 65)8 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 1 (7 กย 65)8 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 68 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 58 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 48 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 38 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 28 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 18 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 67 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 57 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 47 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 37 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 27 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 17 ก.ย. 2565
นักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (7 กย 65)7 ก.ย. 2565
Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 5 (7 กย 65)7 ก.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธต้นเดือน จัดโดย งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ (7 กย 65)7 ก.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม เอ ซี เอส พี มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานแผนและนโยบาย พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายการเงิน (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 2 (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธ์วัฒน์ รับมอบใบแต่งตั้งโรงเรียน เป็น Cambridge Assessment English Centre (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คว้า 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการปี 2565 (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ยังคงมาตราการป้องกันโควิด-19 โดย บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 3 (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
ม.จิรัฐ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล คณะกรรมการงานอภิบาล คณะครูคาทอลิก ได้จัดกิจกรรม สัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอ สามพราน จ.นครปฐม (4 กย 65)5 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์กิตติพันธ์ุ มิตรเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ และมาสเตอร์สุพัฒน์ วิชชุประเสริฐ หัวหน้างานว่ายน้ำ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด Satit Bangna Swimming Championship ครั้งที่ 5 (3 สค 65)4 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-4 (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
นักกีฬาบาสเกตบอล ชาย ชนะเลิศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
การแข่งขันกรีฑา รุ่น 8 และ 12 ปี กรมพลศึกษา 25652 ก.ย. 2565
การแข่งขันกีฬากรีฑาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (15-19 สค 65)2 ก.ย. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ ม.5 รองชนะเลิศอันดับที่สอง จากการแข่งจักรยาน และ เด็กชาย ธกร จินาพงศ์ ชนะเลิศ 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ม.จิรัฐ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล และทีมงาน อบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
กิจกรรม ค้นหาตัวเอง โดยงานแนะแนว (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร ในโครงการ Health Care โดยความร่วมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ โรงพยาบาลศิครินทร์ (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 4 (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
กิจกรรมสอบ iPSLE Mock Test นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (31 สค 65)31 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 5 (31 สค 65)31 ส.ค. 2565
นายชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 คว้ารางวัล อันดับที่ 1 งานแข่งเต้น งาน UDO World Street Dance Championship 2022 at Winter Garden เมือง Blackpool UNITED KINGDOM จัดโดย United dance organization โดยมีประเทศเข้าร่วมมากถึง 30 ประเทศ (11-14 สค 65)31 ส.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับมอบแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 5,000 ชุด จากนายมานะชัย หัสมาฆะ สจ.เขต 9 สมุทรปราการ (30 สค 65)30 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 6 (30 สค 65)30 ส.ค. 2565
330 ส.ค. 2565
230 ส.ค. 2565
130 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 3 29 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 229 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 1 ชุดที่ 229 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 1 ชุดที่ 129 ส.ค. 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (27 สค 65)27 ส.ค. 2565
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (26 สค 65) ชุดที่ 227 ส.ค. 2565
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (26 สค 65) ชุดที่ 127 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 65 (25 สค 65) ชุดที่ 226 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 65 (25 สค 65) ชุดที่ 125 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (25 สค 65)25 ส.ค. 2565
กิจกรรมชมรม ACSP Young Creator นักคิด Gen ใหม่ ร่วมกับ MRTA ร่วมกันจัดกิจกรรม Virtual Workshop ปฏิบัติการ "เกมซ่า ท้าทำสื่อ" ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม Albert Laurent (24 สค 65)24 ส.ค. 2565
กิจกรรม เบ็น โบ็ท การแสดงความรู้ทางด้านโภชนาการ (24 สค 65)24 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 สค 65)24 ส.ค. 2565
ศูนย์สอบ ACSP ISTC ร่วมกับ British Council Thailand จัดกิจกรรม IELTS Workshop (Online) ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ IELTS รอบที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม Albert Laurence Hall (23 สค 65)23 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 2 (23 สค 65)23 ส.ค. 2565
กิจกรรม ธรรมะในโรงเรียน (8 สค - 9 กย 65)23 ส.ค. 2565
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (22-26 สค 65)22 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (22 สค 65)22 ส.ค. 2565
นายสงนภัส ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันวาดประกวดภาพ"ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่52 " จัดโดยPentel ณ เกตเวย์ เอกมัย (21 สค 65)21 ส.ค. 2565
บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2565 (21 สค 65) 21 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะครู ที่คุมสอบสัมภาษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบสัมภาษณ์ (19 สค 65)21 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (19 สค 65)21 ส.ค. 2565
Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 5 (18 สค 65)21 ส.ค. 2565
การสัมมนาประจำปีของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ปีการศึกษา 2565 (20 สค 65)21 ส.ค. 2565
321 ส.ค. 2565
221 ส.ค. 2565
เด็กชายภูมิ นวลดำ ประถมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัล เหรียญเงิน รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad ( HKIMO 2022)21 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้กับคณะครูที่ป่วยหายแล้ว (18 สค 65)19 ส.ค. 2565
สัปดาห์บูรณาการ วันภาษาไทย และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (18 สค 65) ชุดที่ 219 ส.ค. 2565
สัปดาห์บูรณาการ วันภาษาไทย และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (18 สค 65) ชุดที่ 119 ส.ค. 2565
พิธีสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ หลุยส์ มารี (17 สค 65)17 ส.ค. 2565
พิธีสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ หลุยส์ อารีน่า (17 สค 65)17 ส.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมขัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ (15 สค 65)17 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานฉลอง ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนเรียน อัสสัมขัญหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (16 สค 65)16 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 514 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 414 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 314 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 214 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 114 ส.ค. 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ม.ตรัญย์ ตระกูลสว่าง เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (12 สค 65)12 ส.ค. 2565
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (11 สค 65)12 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมกองทุนสวัสดิการครู-พนักงาน เพื่อเลือกประธานกองทุน และตำแหน่งต่างๆ (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
เด็กชายณคุณ พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม จาก 107 ผลงาน 60โรงเรียน ทั่วประเทศ (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับ คณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการประเมิน (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จับสายรหัส ปีการศึกษาที่ 2565 (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับมัธยมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65)9 ส.ค. 2565
เด็กชาย ธกร จินาพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คว้า 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ประเภท Inline Speed Skate (9 สค 65)9 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 39 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 29 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 19 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (9 สค 65)9 ส.ค. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมเปอร์ชูท 4 กิโลเมตร ชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (29 กร-10 สค 65)8 ส.ค. 2565
กิจกรรม ธรรมมะ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
บรรยากาศ ครู นักเรียน ตรวจ ATK (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
นาย ปภังกร ธีรสรไกร นักเรียนชั้นม.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเช่ ฟรีสไตล์ คู่ผสม รุ่นเยาวชน การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (30 กค-10 สค 65)8 ส.ค. 2565
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 28 ส.ค. 2565
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 18 ส.ค. 2565
เลือกตั้งคณะกรรมการองทุนสวัสดิการครู ประจำปีการศึกษา 2565 (5 สค 65)7 ส.ค. 2565
การประชุมครูประจำเดือน ปีการศึกษา 2565 และมอบซองในวันเกิดเดือน พค ถึง สค (5 สค 65)6 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรผลการสอบ Key English Test (KET) the General English Exam in the Cambridge English Range แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 EP จำนวน 14 คน (5 สค 65)6 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 สค 65)5 ส.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย (4 สค 65)4 ส.ค. 2565
งานแนะแนวร่วมกับงานโภชนาการ เรียนเชิญ ผศ. ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ และ อ. ขนิษฐา นิยมวงศ์ คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนที่ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางด้านวิชาการ(MOU)4 ส.ค. 2565
ประชุมรายงานสรุปผลการนิเทศครู MLP โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร.พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3 สค 65)3 ส.ค. 2565
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนสิงหาคม วาระที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในกิจกรรมคาทอลิก (3 สค 65)3 ส.ค. 2565
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนรายวิชา MLP โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ (1-3 สค 65)3 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (3 สค 65)3 ส.ค. 2565
วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการคิด-Active Learning (29-30 กค 65)2 ส.ค. 2565
การประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม Open House 2022 ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (2 สค 65)2 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (2 สค 65)2 ส.ค. 2565
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2022 (1 สค 65)1 ส.ค. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ กีฬาจักรยาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (30 กค - 5 สค 65)1 ส.ค. 2565
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดี จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด ในการเป็นศิษย์เก่า ACSP ที่จะต้องหาเวลามาแนะแนวให้กับรุ่นน้องของโรงเรียนต่อไป (29 กค 65)1 ส.ค. 2565
คณะครูทุกระดับชั้น ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ ดร.ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่เยี่ยมชม และดูงานวิชาการ ทั้ง 2 แผนก (26 กค 65)26 ก.ค. 2565
การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 256526 ก.ค. 2565
การอบรมการสร้างห้องเรียน iPad Creativity Classroom ให้กับ คณะครูช่วงชั้นที่ 4 จัดโดย งานเทคโนโลียี เพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (25 กค 65)25 ก.ค. 2565
เด็กหญิงเธียรนิดา เตชรัตน์นิธิคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 EP ชนะเลิศ การแข่งขันเปียโน รายการ 23rd International Children and Youth Piano Competition และ Most Popular Award Champion Gold Award (22 กค 65)23 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (22 กค 65)23 ก.ค. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำทีมคณะครู ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20-22 กค 65)22 ก.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ Cambridge Assessment English ณ ห้อง ACSP International Standards Testing Centre (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้ประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
ประชุมครูต่างชาติ เกี่ยวกับ PDPA (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมครู คุมสอบ ช่วงชั้นที่ 1 (19 กค 65)22 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบมาลัยกร พร้อมให้โอวาท ภูริพล บุญสอน-ทีมเยาวชนโลก และบันทึกภาพ รวมถึงทีมกรีฑา ACSP ชุดเหรียญทอง จันทบุรีโอเพ่น รุ่น 14 กับ 16 ปี (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
การอบรมการสร้างห้องเรียน iPad Creativity Classroom ให้กับ คณะครูช่วงชั้นที่ 3 จัดโดย งานเทคโนโลียี เพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561, ปี 2563 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ผู้ประทานรางวัล ณ พระที่นั่งดุสิตดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา (18 กค 65)21 ก.ค. 2565
นางสาว ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักฟันดาบประเภทฟอยล์สาวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบ 64 คนสุดท้าย ชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศอียิปต์ (20 กค 65) 20 ก.ค. 2565
มิสศศิธร แสงใส หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มิสกุสุมาวดี นิติศักดิ์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานนโยบายและแผน ต้อนรับ นายทยากร สุวานิช ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศและได้รับเหรียญทองแดง และทีมประเทศไทยได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 104 ประเทศ ในแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (17 กค 65)17 ก.ค. 2565
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ จากมศว. ระหว่างวันที่ 4-27 กค 2565 ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP (12 กค 65)13 ก.ค. 2565
113 ก.ค. 2565
พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางด้วนนอก สมุทรปราการ (12 กค 65)13 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 กค 65)12 ก.ค. 2565
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 กค 65)12 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูฯ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูที่ป่วย-โควิด19 ซึ่งได้รักษาตัวหายแล้ว และโรคอื่นๆ (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่-พนักงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ การมอบเงินสำหรับเจ้าหน้าที่-พนักงานในการซื้อสินค้าอุปโภคา บริโภค (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
คุณสลิลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย ห้างสรรพสินค้าโลตัส เข้าพบ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พร้อมมอบกระเช้า เพื่อแนะนำตัวในการเป็นคู่ค้าธุรกิจ กับทางโรงเรียนฯ (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบจอ BenQ จาก คุณวัชรพงษ์ วงษ์มา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท BenQ ประเทศไทย และรับมอบ I-Pad Gen9-64Gb จากคุณธีรพงษ์ ทวัฑฒานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ริโก้ ประเทศไทย (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักกีฬาฟันดาบ เข้าขอลา และรับพร จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เพื่อฝึกซ้อม ก่อนเข้าชิงชนะเลิศ กีฬาฟันดาบชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอียิปต์, อิตาลี และโปรแลนด์ (31 ตค 62)11 ก.ค. 2565
นักเรียนได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -TEDET (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นักเรียน ในโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Medical Science Aptitude Development and Testing) รอบเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2565 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าบริหารทั่วไป พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1211 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1111 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1011 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 911 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 811 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 711 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 611 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 511 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 411 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 3 และพิธีเปิด11 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 211 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 111 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวย และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมสวดอภิธรรม คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ เกลียวศิริกุล บิดา คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนาเหนือ กรุงเทพฯ (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร พบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ม.จิรัฐ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ นักบุญหลุยส์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายปกครอง (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
อบรม-ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly ประถมศึกษาปีที่ 5 (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 2 (6 กค 65)7 ก.ค. 2565
การประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (5 กค 65)5 ก.ค. 2565
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ จากมศว. ระหว่างวันที่ 4-27 กค 2565 ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP4 ก.ค. 2565
เด็กชายสิทธิโชค วิรุณราช นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คว้าอันดับที่ 3 ของโลก จากการแข่งขันเจ็ทสกี รายการ JET SKI PRO​ TOUR​ 2023 ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานี​ (26​ มค 65)4 ก.ค. 2565
ผลการแข่งขัน ทีมนักกรีฑาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1-3 กค 65)4 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 124 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 114 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 104 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 9 4 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 84 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 74 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 64 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 54 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 44 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 34 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 24 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) รอบที่ 14 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (3 กค 65) พิธีเปิด4 ก.ค. 2565
ทีมนักกรีฑา4 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ นายสุรัตน์ พัศดุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อทบทวน แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ และคำสั่งป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และร่วมหารือด้านความร่วมมือบันทึกษความเข้าใจ(MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (30 มิย 65)1 ก.ค. 2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ-สวนสนาม และวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
11 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
เด็กหญิง ณัฐรินทร์ โชติโกศพันธุ์ รับรางวัล นักเรียนดีเด่น ด้านนันทนาการ ชนะเลิศ การแข่งขันเต้น Hiphop Solo Teen อายไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
Received the Entree CAmp of Albert Laurence School of Communication Arts for the year 2022 Nitade ABAC 30 มิ.ย. 2565
กิจกรรม International Friendship 2022 (กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom) ของนักเรียนวิชาเอกศิลปะการแสดง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Assumption English School, Singapore (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้โอวาท และให้กำลังใจ แก่ทีมนักกรีฑา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจันทบุรี ครั้งที่ 8 (1-3 กค 65)30 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องประชุม ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (29 มิย 65)29 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (29 มิย 65)29 มิ.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี (28 มิย 65) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี (28 มิย 65) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2565
พิธีบูชา ขอบพระคุณ ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบรอบ 43 ปี (28 มิย 65)28 มิ.ย. 2565
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (28 มิย 65)28 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1226 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1126 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1026 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 926 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 826 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 726 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 626 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 526 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 426 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 326 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) พิธีเปิด26 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 226 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 126 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) ก่อนการแข่งขัน26 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
“นักเรียนคริสเตียนอธิฐานภาวนาเช้าร่วมกัน” งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประสานงาน มิสนัสฎาพร พูลศักดิ์วรสาร , มิสอัมพา จำเนียร คุณครูทั้งสองท่านได้เป็นคริสเตียน โดยนำนักเรียนคริสเตียนมารวมกันทุกเช้าวันพุธ เพื่ออธิฐานภาวนาและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ตามบทบาทและหน้าที่และการปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงเวลา 07.40-08.20 น. ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น 6 อาคารหลุยส์ ชาแนล 24 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประสานงานศูนย์ดนตรีสากลเพื่อเตรียมนักขับร้องและซ้อมเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี โรงรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
กิจกรรมดนตรี รณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน คณะครูมัยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัคร และสอบปฏิบัติ เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (23 มิย 65)23 มิ.ย. 2565
งานอนุรักษไทย ฝ่ายกิจกรรม เชิญชวนครูสวมผ้าไทย เพื่อบันทึกภาพหมู่ ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา (23 มิย 65)23 มิ.ย. 2565
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (23 มิย 65)23 มิ.ย. 2565
บรรยากาศ ในโรงโภชนาการ 23 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22 มิย 65)22 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูฯ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูที่ป่วย-โควิด19 ซึ่งได้รักษาตัวหายแล้ว และโรคอื่นๆ (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
“ The Meeting Morning Talk” The Director’s Office has organized morning talks for all in the department. Miss Ampha Chamnian, head of the Director's Office. She attaches importance to the development of each person's English. As a result, she has made it a priority for everyone to improve their English language skills, and every Tuesday morning from 07.50–08.30 a.m., everyone practices speaking English for one minute and shares their experiences working with one another. Miss Siriya Khanivaranon, head of the International Standards Testing Center (ISTC) She is a consultant and provides practical advice. At the International Standards Testing Center (ISTC), Assumption College Samutprakarn. (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบผู้แทนครูเกษียณ (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
งานลูกเสือ ได้นำลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าตรวจ ATK (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (20 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายหน้าที่ให้งานอภิบาลดำเนินการสนับสนุนอาหารว่างเพื่อแจกให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (20 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช นำคณะที่ปรึกษาและ คณะกรรมการการรับนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมวันเปิดบ้านเซนต์คาเบรียล OpenHouse 2022 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (18 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 1020 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 920 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 820 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) พิธีเปิด20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 720 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 620 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 520 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 420 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 320 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 219 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 119 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
กิจกรรม การนำเสนอปิดโครงการวิจัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2565 1st Health Sci Grand Rounds 2022 (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ รับมอบเงินจากผู้แทนผู้ปกครอง ป.3/1 สนับสนุนกองทุนครูเกษียณ จำนวน 5,500 บาท (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
คุณคัทรินทร์ สระแก้ว ผู้ปกครองศิษย์เก่าฯ มาร่วมถวายเทียนพรรษา ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และหล่อเทียนประจำพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จากนายพงษ์เนตร งามขำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ (6 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล และม. ชญานิน งามล่อง เลขาอนุกรรมการงานการอภิบาล/งานวิทยสนเทศ ร่วมการประชุมครูผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ณ ห้องประชุม Saint Gabriel อาคารมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 (15-17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
งานสอนเสริม โดยมาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกกครอง ได้กล่าวถึงแนวทางและขอความร่วมมือคุณครูสนับสนุนในการเช็คชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนกิจกรรมสอนเสริมทั้งวันจันทร์-วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันเสาร์ภาคบ่าย ผ่านลิงก์ ซึ่งในการสาธิตวิธีการดำเนินการ โดยม.เฉลิมพล วิภาวรรตะ หัวหน้าศูนย์วิทยสนเทศ (16 มิย 65)16 มิ.ย. 2565
เด็กชายสิทธิโชค วิรุณราช ประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันเจ็ทสกี โปรทัวร์ สนามที่ 3 จ.ศรีสะเกษ คว้ารองชนะเลิศ อันดึบที่1 รุ่นเรือยืนอายุ8-13ปี และ คว้ารองชนะเลิศอันดับที่2 รุ่นเรือนั่งอายุ8-13 ปี (16 มิย 65)16 มิ.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณ-สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (16 มิย 65)16 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จาก พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ของโรงเรียนและร่วมแสดงความยินดีที่ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มาประจำโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (15 มิย 65)16 มิ.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ประชุมทบทวน SAR ปี พ.ศ.2564 โดยผู้เข้าร่วมการประชุม คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (15 มิย 65)15 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ อบรมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 (15 มิย 65)15 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญกับการสอนคำสอนและเอาใจใส่นักเรียนคาทอลิกในแต่ระละดับชั้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้งานอภิบาล ครูคาทอลิกทุกคนช่วยกันจัดตารางเรียนคำสอนให้กับนักเรียนคาทอลิก14 มิ.ย. 2565
ประชุมครู รู้เท่าทัน PDPA โดย งานวิทยสนเทศ (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4 รับชุดลูกเสือ (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
ตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม เตรียมเความพร้อม เพื่อสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-.6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
ประชุมครู รู้เท่าทัน PDPA โดย งานวิทยสนเทศ (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
โครงการ D.A.R.E. กิจกรรม ACSP นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ปลอดยาเสพติด และหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร สำโรงเหนือ (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
งานสวัสดิการครูฯ ได้มอบกระเช้าให้กับคณะครูที่ป่วย-โควิด19 ซึ่งได้รักษาตัวหายแล้ว (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ประชุม คณะกรรมการครูงานอภิบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัตธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และนายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ คุณพ่อเจ้าอาวาส สมเกียรติ วัดราฟาแอล และซิสเตอร์ กาญจนา สิงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ราฟาแอล ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-.6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
การฝึกซ้อมร้องเพลงให้กับนักเรียนคาทอลิก เพื่อที่นักเรียนคาทอลิกจะได้มีส่วนร่วมในพิธีทางศาสนา (10 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (12 มิย 65)12 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 (12 มิย 65)12 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
กิจกรรมชมรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ทั้ง แผนก MLP/EP (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ร่วมสังเกต การตรวจ ATK ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมเความพร้อม เพื่อสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (8 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
การประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA(Personal Data Protection Act PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ดร.เอก วงศ์อนันต์ (8 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 4 ช่วงชั้นที่ 310 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 3 ช่วงชั้นที่ 29 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 2 ช่วงชั้นที่ 49 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 1 ช่วงชั้นที่ 19 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูและพนักงาน มอบเงินช่วยงาน คุณพ่อของมิสนวรัตน์ สาโรวาส (8 มิย 65)8 มิ.ย. 2565
พิธีประดับเข็มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมรัชตสมโภช หลุยส์ มารี (8 มิย 65)8 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จาก คุณศิริวรรณ สว่างโรจน์ ผจก.ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คุณลภัสรินทร์ จีราโรจน์ธนากุล เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ (6 มิย 65)6 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จาก คุณเอกสิทธิ์ นามวงษา ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ (6 มิย 65)6 มิ.ย. 2565
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (3-5 มิย 65) ชุดที่ 46 มิ.ย. 2565
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (3-5 มิย 65) ชุดที่ 36 มิ.ย. 2565
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (3-5 มิย 65) ชุดที่ 26 มิ.ย. 2565
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (3-5 มิย 65) ชุดที่ 16 มิ.ย. 2565
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (29 พค 65)6 มิ.ย. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ Saint Louis Arena (2 มิย 65)2 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ได้แสดงความยินดี เนื่องในวันเกิดของ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ (31 พค 65)1 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนคาทอลิก ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้ ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล คณะกรรมการครูคาทอลิก ครูคาทอลิก นำนักเรียนคาทอลิกมาเตรียมจิตใจเพื่อรับศีลอภัยบาป โดยเชิญ บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล มาเตรียมจิตใจนักเรียน โปรดศีลอภัยบาป และให้ข้อคิด ณ วัดน้อย มาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญสุมรปราการ (31 พค 65)1 มิ.ย. 2565
การประชุม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง (2 มิย 65)1 มิ.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวย ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะกรรมการ ฝ่ายฯ ประชุมการทำ MOU กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ดเซอร์วิส จำกัด ที่ห้องประชุม ISCT (30 พค 65)30 พ.ค. 2565
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน ให้กับคณะครู ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยสมาคมลูกเสื้อจังหวัดสมุทรปราการ (29 พค 65)30 พ.ค. 2565
การอบรมเชิงวิชาการ ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565-2567 โดย อาจารย์เสาวนีย์ ขันโท ฝ่ายนักวิชาการมูลนิธิฯ (28 พค 65)28 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู ออกกำลังกาย ประจำวันศุกร์ (27 พค 65)28 พ.ค. 2565
กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ นักเรียน ม.4 MLP เพื่อเทียบ CEFR และทดสอบภาษาอังกฤษโครงการนร.แลกเปลี่ยน NOD 2022 (27 พค 65)28 พ.ค. 2565
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล คณะกรรมการครูคาทอลิก ครูคาทอลิก ได้ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ เรื่องตารางเรียนคำสอนและกิจกรรมคาทอลิกปีการศึกษา 2565 (27 พค 65)28 พ.ค. 2565
บรรยาการการรับเอาการศัพท์ภาษาอังกฤษสูตรคูณอาขยาน กิจกรรม Morning Vocabulary 2022 (26 พค 65)26 พ.ค. 2565
งานสอนเสริม สังกัดฝ่ายวิชาการประชุมแนวทางในการจัดกิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมวันเสาร์ กิจกรรมเสาร์บ่ายและกิจกรรม After School (25 พค 65)26 พ.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการ ACSP International Standards Testing Centre เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (25 พค 65)26 พ.ค. 2565
งานสอนเสริม สังกัดฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้าระดับชั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมวันเสาร์ กิจกรรมเสาร์บ่ายและกิจกรรม After School (24 พค 65)26 พ.ค. 2565
การประชุมคณะครู หน่วยงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (25 พค 65)25 พ.ค. 2565
พิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ที่ร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31-2021 ประเทศเวียดนาม (25 พค 65) ชุดที่ 225 พ.ค. 2565
พิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ที่ร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31-2021 ประเทศเวียดนาม (25 พค 65) ชุดที่ 125 พ.ค. 2565
บันทึกภาพ นักเรียน หน้าตรง ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 (23 พค 65)24 พ.ค. 2565
ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประชุมครูผู้สอนรายวิชาเอก G-LTC (GEMS Project) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2565 (23 พค 65)23 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-2 (23 พค 65)23 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครู ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาทีมชาติไทย กับสมาคมกีฬา กรีฑาฯ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (22 พค 65)22 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 พค 65)22 พ.ค. 2565
222 พ.ค. 2565
122 พ.ค. 2565
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู พนักงาน แม่บ้าน ร่วมออกกำลังกาย ณ St.Louis Arena (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับ บิว ภูริพล บุญสอน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
พิธีประดับเข็ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (19 พค 65)19 พ.ค. 2565
บรรยากาศ การเชียร์ และส่งกำลังใจ ให้กับ บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตร จาก St. Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ(18 พค 65)19 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (18 พค 65)18 พ.ค. 2565
คณะครูไทย-ต่างชาติ จัดเตรียมห้องเรียน พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (17 พค 65)18 พ.ค. 2565
2022 ICSE Internal Assessment Workshop The MLP Academic Department conducted the Academic Workshop for the ICSE Teachers (17 พค 65)17 พ.ค. 2565
การให้ความรู้ครู และบุคลากร กับ มาตรการความปลอดภัยและเผนเผชิญเหตุ ในการเปิดเรียน แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย วิทยากรจาก รพ.เปาโล สมุทรปราการ (17 พค 65)17 พ.ค. 2565
การตรวจ ATK คณะครู ไทย-ต่างชาติ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร้านค้า และพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน โดย ทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ (17 พค 65)17 พ.ค. 2565
ACSP Sport Cafe เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (14 พค 65)16 พ.ค. 2565
ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูคาทอลิก ร่วมกันสวดอธิฐานภาวนาเนื่องในโอกาสฉลองวันแม่พระฟาติมา (ฉลอง 13 พฤษภาคมทุกปี)15 พ.ค. 2565
คณะครู ผู้สอน อบรมการใช้จอ BenQ (13 พค 65)13 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีไฟเซ่อร์ เข็ม 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (13 พค 65)13 พ.ค. 2565
2022 iPSLE EMS Results Workshop at Antonio Auditorium (12 พค 65)12 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1312 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1212 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1112 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 1011 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 911 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 811 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 710 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 610 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 510 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 49 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 39 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 29 พ.ค. 2565
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6, นายภูริพล บุญสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าพบ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31/2022 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (9 พค 65)9 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้โอวาท และอวยพร แก่ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6, นายภูริพล บุญสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31/2022 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (9 พค 65)9 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 19 พ.ค. 2565
คณะครู มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง-A.T.C. ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ นครปฐม (3-9 พค 65)8 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีไฟเซ่อร์ เข็ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (6 พค 65)8 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีไฟเซ่อร์ เข็ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดย โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (6 พค 65)8 พ.ค. 2565
คุณทวีศักดิ์ หงษ์ทอง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล เป็นผู้แทนมอบน้ำจำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ((6 พค 65)8 พ.ค. 2565
คณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในโอกาสเดินทางร่วมส่ง ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (5 พค 65)5 พ.ค. 2565
นายปภังกร ธีรสรไกร มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 “ปทุมธานีเกมส์” ได้เป็นตัวแทนของภาค1 นักกีฬาเทควันโด ฟรีสไตล์พุมเซ่ ไปแข่ง "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37" ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 25653 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร นำพนักงาน จำนวน 79 คน ทัศนศึกษา พักผ่อนประจำปี ณ หัวหิน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำบุญ ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน (29-30 เมย 65) ชุดที่ 33 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร นำพนักงาน จำนวน 79 คน ทัศนศึกษา พักผ่อนประจำปี ณ หัวหิน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำบุญ ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน (29-30 เมย 65) ชุดที่ 23 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร นำพนักงาน จำนวน 79 คน ทัศนศึกษา พักผ่อนประจำปี ณ หัวหิน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำบุญ ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน (29-30 เมย 65) ชุดที่ 13 พ.ค. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คว้าอันดับที่ 11 ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนาม4 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา (1 พค 65)2 พ.ค. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนาม 3 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (6 มีค 65)2 พ.ค. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นายกนกพันธ์ แก้วงามอรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี-จักรยาน เปอร์ซูท 4 กมและได้เป็นตัวแทนของภาค 1 ไปแข่งขันต่่อที่พัทลุง (25 เมย 65)2 พ.ค. 2565
การสอบมาตรฐาน ICSE Semester2 สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2 พค 65)2 พ.ค. 2565
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(304)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการงานอภิบาล ครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก พร้อมใจกันร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (26 ตค 65)26 ต.ค. 2565
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
บรรยากาศ ประชุมและคัดตัวนักกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
Homeroom มัธยมศึกษาปีที่ 1 และประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ 2022 iPSLE Exam (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (25 ตค 65)25 ต.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการงานอภิบาล ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคุนนธรรม บุญน้อม นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐภูมิ สุขีสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ป.5/4 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า” (23 ตค 65)23 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65) พิธีเปิด10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (11 ตค 65)10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (10 ตค 65)10 ต.ค. 2565
ค่ายจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (9 ตค 65)9 ต.ค. 2565
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และประชุมเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (8 ตค 65)9 ต.ค. 2565
อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2560-2565 (8 ตค 65) ชุดที่ 18 ต.ค. 2565
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา อบรม Sport Massage (7 ตค 65)7 ต.ค. 2565
บรรยากาศ การลงทะเบียนซ่อมเสริม ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (6 ตค 65)6 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 54 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 43 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 33 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 23 ต.ค. 2565
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พัทยา ปาร์ค จ.ชลบุรี (3-4 ตค 65) ชุดที่ 13 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 32 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 22 ต.ค. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (1 ตค 65) ชุดที่ 12 ต.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้กำลังใจคณะครูผู้สอน ตรวจทานคะแนน พร้อมที่จะประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 ตค 65)1 ต.ค. 2565
อบรมครูสนับสนุน หัวข้อ Awareness for Self-Development and Creating Collaboration (1 ตค 65)1 ต.ค. 2565
บรรยาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของคณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2564-65 (30 กย 65)30 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานฯ (30 กย 65)30 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันเกิดคณะครูเดือน สิงหาคม และกันยายน (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา กรีฑาแห่งประเทศไทย (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายกิจกรรม (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
บรรยากาศ การสอบเข้านักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม (27 กย 65)27 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายวิชาการ (26 กย 65)26 ก.ย. 2565
ม.พิทักษ์ สอนศิริ รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ค่ายหลุยส์ ครั้งที่ 21 จากนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (26 กย 65)26 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (24 กย 65) ชุดที่ 225 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลผู้ปกครอง ACSP Premier League 2022 (24 กย 65) ชุดที่ 125 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit งานสำนักผู้อำนวยการ (22 กย 65)23 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค น้องเอแคลร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับรางวัลพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักกีฬาบาสเกตบอล ชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพกับนักเรียน แผนก EP มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ บริษัท ทรูดิจิตัล ปาร์ค ในรายการ Young Tech Creator(MyTech) Challenge "The Future University" ผลการแข่งขัน รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพ กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ (22 กย 65)22 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit หน่วยงาน Education Technology MLP (21 กย 65)21 ก.ย. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อบรมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (21 กย 65)21 ก.ย. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ม.ภูมิชนะเกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (20 กย 65)20 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และ คณะครูคาทอลิก สัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (18 กย 65) ชุดที่ 218 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และ คณะครูคาทอลิก สัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (18 กย 65) ชุดที่ 118 ก.ย. 2565
พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (16 กย 65)16 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(16 กย 65) รอบพิเศษ นักเรียนไปทำกิจกรรมของโรงเรียน16 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit English Program (15 กย 65)16 ก.ย. 2565
มิสสิริการย์ อธิมุติภาพ งานพยาบาล ได้ประสานกับผู้ปกครองนักเรียน ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลงมาฉีด โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (6 กย 65) (6 ก.ย. 2565)15 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ Bro.David Selvaraj, Principal St.Joseph's Matric Hr Sec School, Nagar, India. (15 กย 65)15 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-นโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit English Program (8 กย 65)14 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนผูร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ รองศาตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส และนิสิตฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา (14 กย 65)14 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จอ LED ชั้น 4 หลุยส์ มารี ซึ่งมี 3 บริษัท นำเสนอ (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
บรรยากาศ รับรายงานตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
กิจกรรม Mock Test เพื่อวัดระดับเทียบเคียง Cefr ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 นักเรียนที่ตกค้างการสอบทุกระดับชั้น (13 กย 65)13 ก.ย. 2565
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสร็ฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ ม.เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ หัวหน้างานวัดผล-ประเมินผล ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
ACSP Chinese & Japanese Culture Fair Day (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
บรรยากาศ รับรายงานตัว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (12 กย 65)12 ก.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดา แอนโทนี่ อรุณ เมธเศรษฐ์ ณ วัดน้อย เดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี (11 กย 65)12 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 712 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 611 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 511 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 411 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 311 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 211 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 111 ก.ย. 2565
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปี 2565 (8-10 กย 65)10 ก.ย. 2565
กิจกรรม Portfolio Presentation Workshop ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย งานแนะแนว (9 กย 65)9 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Student Market Show and Share 2022 (9 กย 65)9 ก.ย. 2565
ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างาน-และนโยบาย และงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายปกครอง (8 กย 65)8 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 1 (7 กย 65)8 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 68 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 58 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 48 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 38 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 28 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) มัธยมศึกษาปีที่ 18 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 67 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 57 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 47 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 37 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 27 ก.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ACSP League 2022 (7 กย 65) ประถมศึกษาปีที่ 17 ก.ย. 2565
นักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (7 กย 65)7 ก.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธต้นเดือน จัดโดย งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ (7 กย 65)7 ก.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม เอ ซี เอส พี มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานแผนและนโยบาย พร้อมคณะผู้บริหาร Internal Audit ฝ่ายการเงิน (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 2 (6 กย 65)6 ก.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธ์วัฒน์ รับมอบใบแต่งตั้งโรงเรียน เป็น Cambridge Assessment English Centre (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ยังคงมาตราการป้องกันโควิด-19 โดย บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล เปาโล สมุทรปราการ (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 3 (5 กย 65)5 ก.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-4 (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
นักกีฬาบาสเกตบอล ชาย ชนะเลิศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
การแข่งขันกรีฑา รุ่น 8 และ 12 ปี กรมพลศึกษา 25652 ก.ย. 2565
นายชินาธิป จันทนิตย์ ม.5 รองชนะเลิศอันดับที่สอง จากการแข่งจักรยาน และ เด็กชาย ธกร จินาพงศ์ ชนะเลิศ 3 เหรียญทอง กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ (2 กย 65)2 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร ในโครงการ Health Care โดยความร่วมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ โรงพยาบาลศิครินทร์ (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 4 (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 5 (31 สค 65)31 ส.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับมอบแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 5,000 ชุด จากนายมานะชัย หัสมาฆะ สจ.เขต 9 สมุทรปราการ (30 สค 65)30 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 ประถมศึกษาปีที่ 6 (30 สค 65)30 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 3 29 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 229 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 1 ชุดที่ 229 ส.ค. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(28 สค 65) รอบที่ 1 ชุดที่ 129 ส.ค. 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (27 สค 65)27 ส.ค. 2565
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (26 สค 65) ชุดที่ 227 ส.ค. 2565
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (26 สค 65) ชุดที่ 127 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 65 (25 สค 65) ชุดที่ 226 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 65 (25 สค 65) ชุดที่ 125 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (25 สค 65)25 ส.ค. 2565
กิจกรรม เบ็น โบ็ท การแสดงความรู้ทางด้านโภชนาการ (24 สค 65)24 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 สค 65)24 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 2 (23 สค 65)23 ส.ค. 2565
กิจกรรม ธรรมะในโรงเรียน (8 สค - 9 กย 65)23 ส.ค. 2565
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (22-26 สค 65)22 ส.ค. 2565
กิจกรรม MLP Reading Aloud and Conversation English Performance 1-2022 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (22 สค 65)22 ส.ค. 2565
บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2565 (21 สค 65) 21 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะครู ที่คุมสอบสัมภาษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบสัมภาษณ์ (19 สค 65)21 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (19 สค 65)21 ส.ค. 2565
สัปดาห์บูรณาการ วันภาษาไทย และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (18 สค 65) ชุดที่ 219 ส.ค. 2565
สัปดาห์บูรณาการ วันภาษาไทย และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (18 สค 65) ชุดที่ 119 ส.ค. 2565
พิธีสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ หลุยส์ มารี (17 สค 65)17 ส.ค. 2565
พิธีสมโภชพระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ หลุยส์ อารีน่า (17 สค 65)17 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงานฉลอง ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนเรียน อัสสัมขัญหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (16 สค 65)16 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 514 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 414 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 314 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 214 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (11 สค 65) ชุดที่ 114 ส.ค. 2565
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (11 สค 65)12 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมกองทุนสวัสดิการครู-พนักงาน เพื่อเลือกประธานกองทุน และตำแหน่งต่างๆ (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับ คณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการประเมิน (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 สค 65)10 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับมัธยมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65)9 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 39 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 29 ส.ค. 2565
บรรยากาศ คัดตัวนักกีฬา ระดับประถมศึกษา กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 (9 สค 65) ชุดที่ 19 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (9 สค 65)9 ส.ค. 2565
กิจกรรม ธรรมมะ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
บรรยากาศ ครู นักเรียน ตรวจ ATK (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (8 สค 65)8 ส.ค. 2565
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 28 ส.ค. 2565
Open House 2022 (7 สค 65) ชุดที่ 18 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรผลการสอบ Key English Test (KET) the General English Exam in the Cambridge English Range แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 EP จำนวน 14 คน (5 สค 65)6 ส.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 สค 65)5 ส.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย (4 สค 65)4 ส.ค. 2565
งานแนะแนวร่วมกับงานโภชนาการ เรียนเชิญ ผศ. ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ และ อ. ขนิษฐา นิยมวงศ์ คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนที่ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางด้านวิชาการ(MOU)4 ส.ค. 2565
ประชุมรายงานสรุปผลการนิเทศครู MLP โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร.พรทิพย์ สมิทธ์ศราการย์ ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3 สค 65)3 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (3 สค 65)3 ส.ค. 2565
การประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม Open House 2022 ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (2 สค 65)2 ส.ค. 2565
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (2 สค 65)2 ส.ค. 2565
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ACSP Family Bowling 2022 (1 สค 65)1 ส.ค. 2565
คณะครูทุกระดับชั้น ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 กค 65)27 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับ ดร.ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่เยี่ยมชม และดูงานวิชาการ ทั้ง 2 แผนก (26 กค 65)26 ก.ค. 2565
การตรวจสอบงบการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สอบตรวจสอบบัญชีภายนอก จากบริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 256526 ก.ค. 2565
การอบรมการสร้างห้องเรียน iPad Creativity Classroom ให้กับ คณะครูช่วงชั้นที่ 4 จัดโดย งานเทคโนโลียี เพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (25 กค 65)25 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้ประชาสัมพันธ์ Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
ประชุมครูต่างชาติ เกี่ยวกับ PDPA (22 กค 65)22 ก.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมครู คุมสอบ ช่วงชั้นที่ 1 (19 กค 65)22 ก.ค. 2565
ม.ทองบัน ทำโยธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และมิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายธุรการ พร้อมทีมครูฝ่ายธุรการ ได้เข้าเยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House ในการรับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบมาลัยกร พร้อมให้โอวาท ภูริพล บุญสอน-ทีมเยาวชนโลก และบันทึกภาพ รวมถึงทีมกรีฑา ACSP ชุดเหรียญทอง จันทบุรีโอเพ่น รุ่น 14 กับ 16 ปี (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
การอบรมการสร้างห้องเรียน iPad Creativity Classroom ให้กับ คณะครูช่วงชั้นที่ 3 จัดโดย งานเทคโนโลียี เพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (20 กค 65)21 ก.ค. 2565
พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางด้วนนอก สมุทรปราการ (12 กค 65)13 ก.ค. 2565
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 กค 65)12 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูฯ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูที่ป่วย-โควิด19 ซึ่งได้รักษาตัวหายแล้ว และโรคอื่นๆ (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่-พนักงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ การมอบเงินสำหรับเจ้าหน้าที่-พนักงานในการซื้อสินค้าอุปโภคา บริโภค (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
คุณสลิลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย ห้างสรรพสินค้าโลตัส เข้าพบ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พร้อมมอบกระเช้า เพื่อแนะนำตัวในการเป็นคู่ค้าธุรกิจ กับทางโรงเรียนฯ (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบจอ BenQ จาก คุณวัชรพงษ์ วงษ์มา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท BenQ ประเทศไทย และรับมอบ I-Pad Gen9-64Gb จากคุณธีรพงษ์ ทวัฑฒานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ริโก้ ประเทศไทย (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักกีฬาฟันดาบ เข้าขอลา และรับพร จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เพื่อฝึกซ้อม ก่อนเข้าชิงชนะเลิศ กีฬาฟันดาบชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอียิปต์, อิตาลี และโปรแลนด์ (31 ตค 62)11 ก.ค. 2565
นักเรียนได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -TEDET (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
นักเรียน ในโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Medical Science Aptitude Development and Testing) รอบเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2565 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าบริหารทั่วไป พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (11 กค 65)11 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวย และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมสวดอภิธรรม คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ เกลียวศิริกุล บิดา คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนาเหนือ กรุงเทพฯ (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร พบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ม.จิรัฐ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ นักบุญหลุยส์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 (8 กค 65)8 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายปกครอง (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
อบรม-ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly ประถมศึกษาปีที่ 5 (7 กค 65)7 ก.ค. 2565
การประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
กิจกรรม Morning Assembly มัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (5 กค 65)5 ก.ค. 2565
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ จากมศว. ระหว่างวันที่ 4-27 กค 2565 ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP4 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ นายสุรัตน์ พัศดุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อทบทวน แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ และคำสั่งป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ-สวนสนาม และวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน (1 กค 65)1 ก.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
เด็กหญิง ณัฐรินทร์ โชติโกศพันธุ์ รับรางวัล นักเรียนดีเด่น ด้านนันทนาการ ชนะเลิศ การแข่งขันเต้น Hiphop Solo Teen อายไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
กิจกรรม International Friendship 2022 (กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom) ของนักเรียนวิชาเอกศิลปะการแสดง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Assumption English School, Singapore (30 มิย 65)30 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้โอวาท และให้กำลังใจ แก่ทีมนักกรีฑา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจันทบุรี ครั้งที่ 8 (1-3 กค 65)30 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (29 มิย 65)29 มิ.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี (28 มิย 65) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2565
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี (28 มิย 65) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2565
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (28 มิย 65)28 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1226 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1126 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 1026 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 926 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 826 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 726 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 626 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 526 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 426 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 326 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) พิธีเปิด26 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 226 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) รอบที่ 126 มิ.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (26 มิย 65) ก่อนการแข่งขัน26 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน คณะครูมัยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัคร และสอบปฏิบัติ เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (23 มิย 65)23 มิ.ย. 2565
บรรยากาศ ในโรงโภชนาการ 23 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22 มิย 65)22 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูฯ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูที่ป่วย-โควิด19 ซึ่งได้รักษาตัวหายแล้ว และโรคอื่นๆ (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบผู้แทนครูเกษียณ (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (20 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (20 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 1020 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 920 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 820 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) พิธีเปิด20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 720 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 620 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 520 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 420 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 320 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 219 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้มีการออกกำลังกาย ของคณะครู พนักงาน และแม่บ้าน ทุกวันศุกร์ ประจำสัปดาห์ (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
กิจกรรม การนำเสนอปิดโครงการวิจัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2565 1st Health Sci Grand Rounds 2022 (17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณ-สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (16 มิย 65)16 มิ.ย. 2565
ประชุมครู รู้เท่าทัน PDPA โดย งานวิทยสนเทศ (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
ตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-.6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน (14 มิย 65)14 มิ.ย. 2565
ประชุมครู รู้เท่าทัน PDPA โดย งานวิทยสนเทศ (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัตธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และนายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร เข้าพบ พร้อมมอบกระเช้าให้ คุณพ่อเจ้าอาวาส สมเกียรติ วัดราฟาแอล และซิสเตอร์ กาญจนา สิงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ราฟาแอล ในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ องค์ปัจจุบัน (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (12 มิย 65)12 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 (12 มิย 65)12 มิ.ย. 2565
กิจกรรมชมรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ทั้ง แผนก MLP/EP (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ร่วมสังเกต การตรวจ ATK ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมเความพร้อม เพื่อสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (10 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (8 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
การประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA(Personal Data Protection Act PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ดร.เอก วงศ์อนันต์ (8 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 4 ช่วงชั้นที่ 310 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 3 ช่วงชั้นที่ 29 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 2 ช่วงชั้นที่ 49 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (9 มิย 65) รอบที่ 1 ช่วงชั้นที่ 19 มิ.ย. 2565
พิธีประดับเข็มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมรัชตสมโภช หลุยส์ มารี (8 มิย 65)8 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จาก คุณศิริวรรณ สว่างโรจน์ ผจก.ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คุณลภัสรินทร์ จีราโรจน์ธนากุล เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ (6 มิย 65)6 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จาก คุณเอกสิทธิ์ นามวงษา ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ (6 มิย 65)6 มิ.ย. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ Saint Louis Arena (2 มิย 65)2 มิ.ย. 2565
การประชุม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง (2 มิย 65)1 มิ.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวย ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะกรรมการ ฝ่ายฯ ประชุมการทำ MOU กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย ซัน การ์ดเซอร์วิส จำกัด ที่ห้องประชุม ISCT (30 พค 65)30 พ.ค. 2565
การอบรมเชิงวิชาการ ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565-2567 โดย อาจารย์เสาวนีย์ ขันโท ฝ่ายนักวิชาการมูลนิธิฯ (28 พค 65)28 พ.ค. 2565
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล คณะกรรมการครูคาทอลิก ครูคาทอลิก ได้ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ เรื่องตารางเรียนคำสอนและกิจกรรมคาทอลิกปีการศึกษา 2565 (27 พค 65)28 พ.ค. 2565
พิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ที่ร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31-2021 ประเทศเวียดนาม (25 พค 65) ชุดที่ 225 พ.ค. 2565
พิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ที่ร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31-2021 ประเทศเวียดนาม (25 พค 65) ชุดที่ 125 พ.ค. 2565
บันทึกภาพ นักเรียน หน้าตรง ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 (23 พค 65)24 พ.ค. 2565
ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประชุมครูผู้สอนรายวิชาเอก G-LTC (GEMS Project) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2565 (23 พค 65)23 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-2 (23 พค 65)23 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครู ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาทีมชาติไทย กับสมาคมกีฬา กรีฑาฯ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (22 พค 65)22 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 พค 65)22 พ.ค. 2565
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู พนักงาน แม่บ้าน ร่วมออกกำลังกาย ณ St.Louis Arena (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับ บิว ภูริพล บุญสอน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
พิธีประดับเข็ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (20 พค 65)20 พ.ค. 2565
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (19 พค 65)19 พ.ค. 2565
บรรยากาศ การเชียร์ และส่งกำลังใจ ให้กับ บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตร จาก St. Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ(18 พค 65)19 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (18 พค 65)18 พ.ค. 2565
การให้ความรู้ครู และบุคลากร กับ มาตรการความปลอดภัยและเผนเผชิญเหตุ ในการเปิดเรียน แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย วิทยากรจาก รพ.เปาโล สมุทรปราการ (17 พค 65)17 พ.ค. 2565
การตรวจ ATK คณะครู ไทย-ต่างชาติ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร้านค้า และพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน โดย ทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ (17 พค 65)17 พ.ค. 2565
คณะครู ผู้สอน อบรมการใช้จอ BenQ (13 พค 65)13 พ.ค. 2565
ฉีดวัคซีไฟเซ่อร์ เข็ม 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ (13 พค 65)13 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1312 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1212 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (12 พค 65) ชุดที่ 1112 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 1011 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 911 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 811 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 710 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 610 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 510 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 29 พ.ค. 2565
นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6, นายภูริพล บุญสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าพบ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31/2022 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (9 พค 65)9 พ.ค. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ให้โอวาท และอวยพร แก่ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6, นายภูริพล บุญสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31/2022 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (9 พค 65)9 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 19 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)