[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 18906
ชื่อ: มิส  วราพร    รสมนตรี
ฉายา: -
อายุงาน: 33 ปี 3 เดือน 4 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2530  คุรุศาสตร์บัณฑิต  
2    วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2527  อนุปริญญา ป.กศ.สูง  
3    โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช 2525    
4    โรงเรียนอำนาจเจริญ 2523    
5    โรงเรียนบุ่งชาญวิทยา 2520    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2555 กรรมการ Thu1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2536 2336 - 2552 หัวหน้างานห้องสมุด 0
2531 2531-2535 ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดมัธยม 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การใช้คอมพิวเตอร์กับงานห้องสมุดเบื้องต้น โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 543 - 543 -
- EXCEL FOR WINDOWS ศูนย์วิทสนเทศ โรงเรียรอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 -
- การเขียนรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 -
- การทำงานอย่างมีความสุข โรงแรมพัทยาปาร์ค 543 - 543 -
- Microsoft Word ศูนย์วิทสนเทศ โรงเรียรอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 -
- สอนอย่างไรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 -
- Authorware 5.1 Fundamentals ศูนย์วิทสนเทศ โรงเรียรอัสสัมชัญสำโรง 543 - 543 -
- เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ บ้านนิจจานุเคราะห์กรุงเทพฯ 543 - 543 -
- หนังสือยามว่าง...อ่านอย่างไรให้สร้างสรรค์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตติ์ 543 - 543 -
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Library Today" ชมรมห้องสมุดสถาบันเอกชน 543 - 543 -
- การพัฒนาโรงเรียนและห้องสมุดในมิติใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 543 - 543 -
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพฯ 543 - 543 -
- ดูงานนานมีบุ๊คส์ ษ.นานมีบุคส์ 543 - 543 4
- การใช้งานระบบswisและระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานห้องสมุดมารวย ห้องสมุดมารวย - 543 0
- ศึกษาดูงานห้องสมุดสายปัญญา ห้องสมุดสายปัญญา - 543 0
- ศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2547 543  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณ ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สนับสนุนการสอน  โล่เกียรติคุณ
2  2547 543  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
3  2548 543  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบเกียรติบัตรการยกย่องว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ 7 “ 5 เรื่องประเทืองปัญญา”  เกียรติบัตร
4  2548 543  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
5  2549 543  รางวัลเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพเสมาทอง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  เกียรติบัตร
6  2549 543  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
7  2549 543  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน 3 ปี ติดต่อกัน ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
8  2550 543   รางวัลชนะเลิศในการประกวดสื่อการสอน ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เกียรติบัตร
9  2550 543   รางวัลเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพเสมาทอง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  เกียรติบัตร
10  2550 543   ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
11  2551 543   ประกาศเกียรติคุณครูตัวอย่าง ผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดยสมาคมเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
12  2551 543   สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล  โล่เกียรติคุณ
13  2551 543   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ รางวัลชนะเลิศ “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้ว”  โล่รางวัล
14  2551 543   ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
15  2551 543   ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ป่วย สาย ลา และขาดงาน 5 ปี ติดต่อกัน ของสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
16  2551 543  รางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
17  2551 543  ครูแม่แบบ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วงก์เทพา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  เกียรติบัตร
18  2552 543  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณ ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สนับสนุนการสอน  โล่รางวัลและเกียรติบัตร
19  2552 543  ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ในเทศการวันวิสาขบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
20  2552 543  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
21  2552 543  รับพระราชทาน เข็ม สท.  เข็มเชิดชูเกียรติ
22  2552 543  รางวัลชมเชย โครงการ สุดยอดทูตส่งเสริมรักการอ่าน สถาพรบุ๊คส์  เกียรติบัตร
23  2552 543  รางวัลชมเชย ครูดีเด่น สมาคมสมาพันธ์  
24  2552 543  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โล่เกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2544 543  ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญ� 0 0 0 543
2549 543  ชั้นที่ ๔ ชื่อ เบญ� 0 0 0 543

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)