[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 18401
ชื่อ: มิส  คงขวัญ    สุระประพันธ์
ฉายา: นุ้ย
อายุงาน: 38 ปี 7 เดือน 8 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533  นิเทศศาสตร์  ใบประกาศนียบัตร
2    โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ กรุงเทพฯ 2526  วิชาชีพ  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ 2523  ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ 2520  ประโยค ประถมศึกษาตอนปลาย  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2559 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานพนักงาน
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานมินิมาร์ท
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสระว่ายน้ำ
2558 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ที่ปรึกษา งานพนักงาน
2558 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2558 กรรมการและเลขานุการ งานรักษาความปลอดภัย
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานยานพาหนะ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2557 กรรมการและเลขานุการ งานพนักงาน
2557 กรรมการ งานโภชนาการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานรัักษาความปลอดภัย
2556 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการและเลขานุการ งานพนักงาน
2556 กรรมการ งานโภชนาการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานรักษาความปลอดภัย
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบริการ
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการและเลขานุการ งานพนักงาน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานอนามัย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูฝ่ายบริหารทั่วไป ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2536 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2535 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2534 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2533 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2532 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2531 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2530 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2529 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2528 ประจำห้องฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้น ป.6/7 ประถมศึกษา 18401 ภาพถ่าย
2528 หัวหน้าหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประถมศึกษา 18401 บัตรประจำตัวครู
2527 บรรณารักษ์ห้องสมุด ประถมศึกษา 18401 ภาพถ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ระบบ Swis ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 10 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 6
2558 อบรม Swis Plus อาคารมงฟอร์ต ห้อง com 4 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)