[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 12113
ชื่อ: มาสเตอร์  จิรัฎฐ์    จันทร์เขียว
ฉายา: -
อายุงาน: 1 ปี 3 เดือน 2 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (14)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
การสัมมนาประจำปีของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ปีการศึกษา 2565 (20 สค 65)21 ส.ค. 2565
การประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (6 กค 65)6 ก.ค. 2565
“นักเรียนคริสเตียนอธิฐานภาวนาเช้าร่วมกัน” งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประสานงาน มิสนัสฎาพร พูลศักดิ์วรสาร , มิสอัมพา จำเนียร คุณครูทั้งสองท่านได้เป็นคริสเตียน โดยนำนักเรียนคริสเตียนมารวมกันทุกเช้าวันพุธ เพื่ออธิฐานภาวนาและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ตามบทบาทและหน้าที่และการปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงเวลา 07.40-08.20 น. ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น 6 อาคารหลุยส์ ชาแนล 24 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประสานงานศูนย์ดนตรีสากลเพื่อเตรียมนักขับร้องและซ้อมเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี โรงรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (24 มิย 65)24 มิ.ย. 2565
“ The Meeting Morning Talk” The Director’s Office has organized morning talks for all in the department. Miss Ampha Chamnian, head of the Director's Office. She attaches importance to the development of each person's English. As a result, she has made it a priority for everyone to improve their English language skills, and every Tuesday morning from 07.50–08.30 a.m., everyone practices speaking English for one minute and shares their experiences working with one another. Miss Siriya Khanivaranon, head of the International Standards Testing Center (ISTC) She is a consultant and provides practical advice. At the International Standards Testing Center (ISTC), Assumption College Samutprakarn. (21 มิย 65)21 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร. มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายหน้าที่ให้งานอภิบาลดำเนินการสนับสนุนอาหารว่างเพื่อแจกให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล และม. ชญานิน งามล่อง เลขาอนุกรรมการงานการอภิบาล/งานวิทยสนเทศ ร่วมการประชุมครูผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ณ ห้องประชุม Saint Gabriel อาคารมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 (15-17 มิย 65)17 มิ.ย. 2565
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ประชุมทบทวน SAR ปี พ.ศ.2564 โดยผู้เข้าร่วมการประชุม คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (15 มิย 65)15 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญกับการสอนคำสอนและเอาใจใส่นักเรียนคาทอลิกในแต่ระละดับชั้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้งานอภิบาล ครูคาทอลิกทุกคนช่วยกันจัดตารางเรียนคำสอนให้กับนักเรียนคาทอลิก14 มิ.ย. 2565
ประชุม คณะกรรมการครูงานอภิบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (13 มิย 65)13 มิ.ย. 2565
การฝึกซ้อมร้องเพลงให้กับนักเรียนคาทอลิก เพื่อที่นักเรียนคาทอลิกจะได้มีส่วนร่วมในพิธีทางศาสนา (10 มิย 65)13 มิ.ย. 2565

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง
   2. บร.พิสตร ส่งมอบงาน บร.มณฑล