[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11725
ชื่อ: มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 4 ปี 1 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(31)
โครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน (13 ตค 64) ภาคบ่าย-113 ต.ค. 2564
โครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน (13 ตค 64) ภาคเช้า-113 ต.ค. 2564
โครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน (12 ตค 64) ภาคบ่าย12 ต.ค. 2564
โครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน (12 ตค 64) ภาคเช้า-212 ต.ค. 2564
โครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน (12 ตค 64) ภาคเช้า-112 ต.ค. 2564
นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มอบน้ำดื่ม (8 ตค 64)8 ต.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบ น้ำดื่ม และยาไทลินอล จาก พลเรือตรี นายแพทย์ สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการฯ และรักษาการผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (8 ตค 64)8 ต.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับมอบน้ำดื่ม และยาพาราเซตามอล จาก นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณมัทนิน พฤติธนาภัทร ผู้แทนจากโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (8 ตค 64)8 ต.ค. 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูคาทอลิก ตัวแทนคณะครู ถวายช่อดอกไม้แด่ท่านนักบุญฟรานซิสอัสซีซี องค์อุปถัมภ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (5 ตค 64)5 ต.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (30 กย 64)30 ก.ย. 2564
คณะครู พนักงาน ในโครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ซึ่งมีบุคลากรของโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ บริการฉีดให้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (27 กย 64)27 ก.ย. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาผู้อำนวยประเมิน ประเมินครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (23 กย 64)23 ก.ย. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ขอขอบคุณ คุณวีรศิลป์ ธาราศิลป์ นามบริษัท วีเอสเทค จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุน กองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน โดยมี ม.นวพล แก้วภูมิแห่ รับมอบ (23 กย 64)23 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Dio Innovation Co., Ltd.(14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Createlcom Co.,Ltd. และ Cisco (Thailand) Co., Ltd. (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Global Technology Communication Co., Ltd. (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (25 สค 64)25 ส.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู-พนักงาน ร่วมวจนพิธี สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ (13 สค 64)13 ส.ค. 2564
นายสิริภพ อุดมพรสุข ศิษย์เก่ารุ่น 3627 มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ลัง และแบบน้ำ 10 ลิตร เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการในโรงเรียนฯ (3 สค 64)3 ส.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสุตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุม คณะครูฝ่ายวิชาการ ติวเข้ม 2021 iPSLE Intensive Turtorial และกำหนดการสอบมาตรฐาน iPSLE นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 MLP (3 สค 64)3 ส.ค. 2564
มิสสิริชวัญ อาภานุรังษี หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำสื่อต่างๆ ในงาน Open House ปีการศึกษา 2565 (3 สค 64)3 ส.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบสิ่งของบริจาค และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ณ รพ.บางจาก จ.สมุทรปราการ (23 กค 64)23 ก.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้มอบสิ่งของบริจาค และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ณ สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ (23 กค 64)23 ก.ค. 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ (21 กค 64)21 ก.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยนำต้นอินทผาลัม ใบเงิน จำนวน 3 ต้น มาปลูกบริเวณ ลานแม่พระ หน้าโรงเรียน (20 กค 64)20 ก.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของโรงเรียนฯ เพิ่มเติม (2 กค 64)2 ก.ค. 2564
The Annual Key Examination Personnel (KEP) Training : 2021 iPSLE via Zoom วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดโดย SEAB ประเทศสิงคโปร์ (10 มิย 64)10 มิ.ย. 2564
การอบรม Oral Standardisation via Zoon จัดโดย SEAB ประเทศสิงคโปร์ (8 มิย 64)8 มิ.ย. 2564
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาฝึกสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 มิย 64)7 มิ.ย. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64)5 มิ.ย. 2564

• แฟ้มผลงาน (0)