[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11725
ชื่อ: มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 7 เดือน 11 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(144)
ประถมศึกษาปีที่ 1 One Day Trip Dream World (9 เมย 64) ชุดที่ 210 เม.ย. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 One Day Trip Dream World (9 เมย 64) ชุดที่ 110 เม.ย. 2564
บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (8 เมย 64)8 เม.ย. 2564
บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (7 เมย 64)7 เม.ย. 2564
บันทึกภาพ นักเรียนแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2564 (1 เมย.64)1 เม.ย. 2564
ประชุมสรุปงาน สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (31 มีค 64)31 มี.ค. 2564
การขอบคุณ พนักงานที่เกษียณ หมดสัญญาจ้าง ปีการศึกษา 2563 (30 มีค 64)30 มี.ค. 2564
วันเปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงิน ในโครงการ ACSP Summer School 2021 (29 มีค 64)29 มี.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (26 มีค 64) ชุดที่ 126 มี.ค. 2564
ประชุมพนักงาน เตรียมความพร้อมวันรับลงทะเบียน เรียน Summer ปีการศึกษา 2563 และวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (25 มีค 64)25 มี.ค. 2564
Reading Aloud and Conversation มัธยมศึกษาปีที่ 1 (24 มีค 64)24 มี.ค. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 5 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (24 มีค 64) ชุดที่ 224 มี.ค. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 5 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (24 มีค 64) ชุดที่ 124 มี.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ​ ลงนามความร่วมมือ กับ British​ Council (24​ มีค 64)24 มี.ค. 2564
การสอบ ICSE Mock Test มัธยมศึกษาปีที่ 2 (22 มีค 64)22 มี.ค. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (22 มีค 64) ชุดที่ 222 มี.ค. 2564
ประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ายลูกเสือ One Day Camp (22 มีค 64) ชุดที่ 122 มี.ค. 2564
Reading Aloud and Conversation มัธยมศึกษาปีที่ 3 (22 มีค 64)22 มี.ค. 2564
กิจกรรมการสอบ iPSLE Mock Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 22563 (18 มีค 64)18 มี.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมประจำเดือน ร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหาร (17 มีค 64)18 มี.ค. 2564
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และเปิดปีนักบุญโยเซฟ ในเทศกาลมหาพรต (17 มีค 64)18 มี.ค. 2564
ประชุมคณะครูที่คุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (11 มีค 64)11 มี.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ รองผู้อำนวยการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และคณะครูฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน (9 มีค 64)9 มี.ค. 2564
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัล นักเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 563 (8 มีค 64) ชุดที่ 18 มี.ค. 2564
การประชุมครูประจำเดือน มค-กพ-มีค พร้อมมอบซองวันเกิด และจับฉลากของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (5 มีค 64)6 มี.ค. 2564
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5-6 หัวข้อ การป้องกันโควิด-19 (4 มีค 64)5 มี.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร คณะครู ร่วมฌาปนกิจ Mr.Richard Huw James ณ วัดบางด้วน (4 มีค 64)4 มี.ค. 2564
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3-4 หัวข้อ การป้องกันโควิด-19 (3 มีค 64)3 มี.ค. 2564
การประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ICSE รายวิชา Mathematics ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 (2 มีค 64)2 มี.ค. 2564
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้ความรู้นักเรียน นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในการเฝ้าระวัง และป้องกันป้องกันโควิด-19 (2 มีค 64)2 มี.ค. 2564
การประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนและการจัดกิจกรรม แบบเต็มระบบ โดย คณะผู้ร่วมบริหาร ผู้อำนวยการ และหัวหน้าระดับชั้น แผนก MLP และ EP (25 กพ 64)25 ก.พ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติระดับอาเซียน ASMO THAI 2020 Asian Science and Mathematics Olympiad (25 กพ 64)25 ก.พ. 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอน ICSE ปีการศึกษา 2564 (24 กพ 64)24 ก.พ. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ควบคุม และดูแล การสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (21 กพ 64)21 ก.พ. 2564
มอบจอactive board 3 ชุด และโปรเจคเตอร์จำนวน 4 ตัว ให้กับโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ โดยมี ครูสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ (18 กพ 64)21 ก.พ. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับของที่ระลึก จากคุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณวัชระ เวชจารุวัฒน์ จาก Samsung Thailand19 ก.พ. 2564
การประชุมคณะกรรมการงานรถตู้รับส่งนักเรียน (18 กพ 64)18 ก.พ. 2564
บรรยากาศการเปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 รอบ 3 (1 กพ 64) ชุดที่ 31 ก.พ. 2564
บรรยากาศการเปิดการเรียนการสอนวันแรก หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 รอบ 3 (1 กพ 64) ชุดที่ 21 ก.พ. 2564
อบรมการใช้จอ Samsung Flip ให้กับคณะครูประถมศึกษาปีที่ 1 และครูเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ Samsung Thailand (27 มค 64)27 ม.ค. 2564
พนักงานทำความสะอาดห้องต่างๆ ก่อนเปิดการเรียนหลังช่วงโควิด-19 (27 มค 64)27 ม.ค. 2564
Big Cleaning ก่อนที่คณะครู จะเปิดเรียน Online (2 มค 64)3 ม.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าจากคณะครูเกษียณ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส และปีใหม่ 2021 (18 ธค 63)18 ธ.ค. 2563
Intensive Course มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ธค 63)18 ธ.ค. 2563
การประชุม online กับ Assooc. Prof. Dr. Hayal KOKSAL Director General, WCTQEE (Turkey) ในหัวข้อ International ICT SEAGULLS Project ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 (17 ธค 63)18 ธ.ค. 2563
การเรียนการสอน โดยใช้ iPad เป็นสื่อ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (15 ธค 63)15 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (15 ธค 63)15 ธ.ค. 2563
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธค 63) ชุดที่ 24 ธ.ค. 2563
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธค 63) ชุดที่ 14 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 31 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 11 ธ.ค. 2563
Open House มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (29 พย 63)29 พ.ย. 2563
พิธีลงนาม จัดซื้อ iPad จำนวน 195 เครื่อง จาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (25 พย 63)26 พ.ย. 2563
พิธีลงนามจัดซื้อ BenQ Interactive Flat Panels จำนวน 3 เครื่อง จาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด (25 พย 63)26 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-426 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-326 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-226 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-126 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-426 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-326 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-218 พ.ย. 2563
กีฬาสีภายใน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (17 พย 63) พิธีเปิด-118 พ.ย. 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (15 พย 63) ชุดที่ 215 พ.ย. 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (15 พย 63) ชุดที่ 115 พ.ย. 2563
การสอนพิเศษ วันเสาร์ (14 พย 63) ชุดที่ 215 พ.ย. 2563
กิจกรรม ACSP Education Fair 2 (13 พย 63) พิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร13 พ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ป.1 ศึกษาดูงานที่ Samsung Showroom (7 พย 63)7 พ.ย. 2563
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ iPSLE 2020 ระหว่างวันที่ 9-11 พย 63 (2 พย 63)2 พ.ย. 2563
ประชุมคณะครู เตรียมสอบ กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (2 พย 63)2 พ.ย. 2563
พิธีปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (30 ตค 63)30 ต.ค. 2563
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (28 ตค 63)28 ต.ค. 2563
กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (27 ตค 63)27 ต.ค. 2563
พิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (26 ตค 63)26 ต.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 ตค 63)20 ต.ค. 2563
ประชุมครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (19 ตค 63)19 ต.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา สนับสนุน โครงการ จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง (19 ตค 63)19 ต.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารฯ (14 ตค 63)14 ต.ค. 2563
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ-รัชกาลที่ 9 (9 ตค 63)9 ต.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู เยี่ยมชมคณะดิจิทัลมีเดีย-ศิลปภาพยนตร์ และคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (7 ตค 63)8 ต.ค. 2563
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมการจัดซื้อ iPad8 โดยงานจัดซื้อ (6 ตค 63)6 ต.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์ชมรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ-วันเสาร์ ระดับประถมศึกษา (5 ตค 63)5 ต.ค. 2563
การประเมินนักเรียน พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเขตพื้นที่การศึกษา (2 ตค 63)2 ต.ค. 2563
ประมวลภาพ การเตรียมความพร้อม นักเรียนพระราชทาน (1 ตค 63)1 ต.ค. 2563
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 กย 63) ชุดที่ 426 ก.ย. 2563
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 กย 63) ชุดที่ 325 ก.ย. 2563
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 กย 63) ชุดที่ 225 ก.ย. 2563
พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 กย 63) ชุดที่ 125 ก.ย. 2563
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 (23-24 กย 63) ชุดที่ 224 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 220 ก.ย. 2563
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นปัจจุบัน (20 กย 63) ชุดที่ 120 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (18 กย 63)18 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 217 ก.ย. 2563
G-LTC OPEN HOUSE 2020 Discover ACSP Passion, Discover YOur Passion (17 กย 63) ชุดที่ 117 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 3. (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 4. (14 กย 63)14 ก.ย. 2563
การแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอล ACSP Premier League 2020 (11 กย 63)11 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 6. (8 กย 63)10 ก.ย. 2563
ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประชุม 2 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (9 กย 63)9 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 4. (8 กย 63)8 ก.ย. 2563
ประชุมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู (3 กย 63)3 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 1. (2 กย 63)3 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Secondary 2. (2 กย 63)2 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์,รับประทานอาหารเที่ยง และเดินทางกลับ1 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) เยี่ยมชมนิทรรศการ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสคร์ 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) การแสดงบนเวที 131 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) พิธีเปิด / มอบใบประกาศ31 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, นายนิรุตม์ เกลียว นายกสมาคมศิษย์เก่า, นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (31 สค 63) ก่อนพิธี และท่านประธานในพิธีมาถึง...31 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็มตราคณะเซนต์คาเบรียล และสวมปลอกแขน ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (25 สค 63)25 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 4,500 ชิ้น (21 สค 63)21 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา MLP-EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256318 ส.ค. 2563
บรรยากาศ การสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา MLP/EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (17 สค 63)17 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 211 ส.ค. 2563
พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ เซนต์ หลุยส์ อารีน่า (11 สค 63) ชุดที่ 111 ส.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (10 สค 63)10 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (6 สค 63) กลุ่มที่ 26 ส.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม วิทยฐานะ ตราคณะเซนต์คาเบรียล ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 สค 63) กลุ่มที่ 15 ส.ค. 2563
ACSP Online Open House ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 สค 63)2 ส.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (24 กค 63) 24 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้พบและให้กำลังใจกับคุณครูและตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน)ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน (22 กค 63)22 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 73 ปี นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ พิธีสดุดี และเสก รูปปั้น นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (20 กค 63)20 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามจัดซื้อ iMac ระหว่าง ACSP & SPVI (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้งาน Cisco WebEx (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การลงนามสัญญา การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ บริษัท KSC (14 กค 63)14 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (11 กค 63)12 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (9 กค 63)9 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน ในสถาการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)3 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 21 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมต้อนรับ นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเปิดภาคเรียน (1 กค 63) ชุดที่ 11 ก.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 329 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 229 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู พร้อมมอบเกียรติบัตรต่างๆ (29 มิย 63) ชุดที่ 129 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ การประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมกับ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมโรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ (22 มิย 63)22 มิ.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นำทีมฉีดยาฆ่า Covid-19 จากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day-ACSP Covid-19 Free ปีการศึกษา 2563 (15 มิย 63)15 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่ม ดนตรี-ศิลปะ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (5 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ คณะครูกลุ่มพลานามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (4 มิย 63)4 มิ.ย. 2563
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมครูงานกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2563 (2 มิย 63)2 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจ ม.โทนี่ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (14 พค 63)14 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)12 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (12 พค 63)12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)