[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11703
ชื่อ: มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    รักษ์สุรวงศา
ฉายา: -
อายุงาน: 5 ปี 5 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (171)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี   2561    
2  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2559  การศึกษาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​ 35
2562 ครูประจำ​ชั้น​ ม.2​ ห้อง​ 5 11703
2562 ครูผู้สอน​วิทยาศาสตร์​ MLP​ ม.2, ม.4 35
2561 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ MLP ม.4, ม.2 130
2561 ครูประจำชั้น ม.2 ห้อง 4 11703
2560 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ MLP ม.1 126
2560 ครูผู้ช่วยครูประจำชั้น ม.1 ห้อง 1 11703

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ STEM โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 21 พ.ค. 2560 8
2560 การพัฒนาครูผู้กำกับลูกเสือ (ทบทวนความรู้) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 12
2560 The Program 3 R- Rejoice, Revive, Rejuvenate The Institute for Management Studies Thimphu, Bhutan 08 ก.ย. 2560 8
2560 English Language Development Program Rinchen Higher Secondary School Thimphu, Bhutan 06 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 320

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 Shodowing Program City​ Montessori​ School, lucknow​ India​ 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 22 ต.ค. 2565
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 12 ต.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)