[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11604
ชื่อ: มาสเตอร์  ภาคิน    แจ้งกิจ
ฉายา: PK
อายุงาน: 6 ปี 5 เดือน 3 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 iPSLE Oral Standardization Briefing 2018 Singapore Examination and Assessment Board 15 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561 12
2561 ICSE Curriculum CISCE, New Delhi, India 08 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 40
2560 Education Tour (ICSE Teaching Training Course) City Montessori School, Lucknow, India 18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560 120
2559 Intensive English Course - Teaching Training Assumption University 10 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 iPSLE Oral Examination 2018 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 29 มิ.ย. 2561 - 03 ก.ค. 2561 6
2560 ICSE City Montessori School, Lucknow, India 18 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560 120
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ศูนย์สอบ ACSP ISTC ร่วมกับ British Council Thailand จัดกิจกรรม IELTS Workshop (Online) ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ IELTS รอบที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม Albert Laurence Hall (23 สค 65)23 ส.ค. 2565
บรรยากาศการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ จากมศว. ระหว่างวันที่ 4-27 กค 2565 ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP4 ก.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)