[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11406
ชื่อ: มาสเตอร์  ชญานิน    งามล่อง
ฉายา: เดีย
อายุงาน: 8 ปี 1 เดือน 1 วัน
Social Network: Deer Chayanin
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2556  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
2  ม.6  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2549  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2560 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)