[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11212
ชื่อ: มิส  รวิษฎา    แซ่เล้า
ฉายา: กันต์
อายุงาน: 9 ปี 9 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2548  บธ.บ.  ใบประกาศษณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูสอน มัธยมศึกษาปีที่4 178

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 STEM-Robotics Education in After School Basic Level of Grade 10 to 12 Teacher Training มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 17 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2559 24
2559 Adobe Captivate 8 8
2558 อบรม Swiss plus อาคารมงฟอร์ด ห้องคอมฯ 4 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3
2558 จิตตารมนักบุญมงฟอร์ต ห้องอภิบาล ตึกเซนคาเบียล 21 ก.ย. 2556 - 21 ก.ย. 2556 3
2558 has successfully completed the 30 hours English Language Course โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 09 มิ.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557 30
2558 การพฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 13 มี.ค. 2557 - 13 มี.ค. 2557 6
2558 การสร้างโคงงานด้วยหุ่นยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 6
2558 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 30 พ.ค. 2558 - 30 พ.ค. 2558 6
2558 เสริมประสิทธิภาพครูสู่ความสุขในการทำงาน หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เรียนรู้อุปกรณ์และประกอบหุ่นยนต์ Super Hero ณ โรงแรมหัวหินฮิลล์ไซค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 04 มี.ค. 2556 - 06 มี.ค. 2556 9
2558 กิจกรรมทักษะชีวิต & Unity Camp (ปลูกป่าชายเลน)ประจำปีการศึกษา 2558 หายเตยงามและโรงแรมจอมเทียนการ์เด็นท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 10 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2014 พ.ค. 573  เป็นผู้ปฏิติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอประจำปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
2  2015 มิ.ย. 563  เป็นผู้ปฏิติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
3  2015 ก.ย. 546  ครูผู้สอนนักเรียน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)