[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11205
ชื่อ: มิส  สุพิมพ์พร    สุตันติวรรณกุล
ฉายา: tik
อายุงาน: 10 ปี 5 เดือน 8 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานพนักงาน
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานพนักงาน
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 ประธานกรรมการ งานอุปกรณ์การศึกษา
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2559 กรรมการ งานพนักงาน
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 ประธานกรรมการ งานมินิมาร์ท
2559 กรรมการ
2559 กรรมการและเลขานุการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการและเลขานุการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2558 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2558 กรรมการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2558 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานมินิมาร์ท
2557 กรรมการและเลขานุการ การจัดซื้อและจัดจ้าง
2557 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหาร
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานการเงิน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานจัดซื้อ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานมินิมาร์ท
2555 กรรมการ Thu1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหน้างานมินิมาร์ท 0
2558 งานมินิมาร์ท 0
2557 งานจัดซื้อ-มินิมาร์ท 0
2556 งานจัดซื้อ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ต ห้องคอม 4 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3
2558 อบรม SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ต ห้องคอม 4 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)