[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11109
ชื่อ: มิส  พิมพ์วิภา    วรรณพาด
ฉายา: Nid
อายุงาน: 11 ปี 4 เดือน 4 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานยานพาหนะ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2560 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2560 กรรมการ งานการเงิน
2560 กรรมการและเลขานุการ งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ์
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานอนามัย
2559 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนกการเงิน
2559 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2559 กรรมการ งานการเงิน
2559 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2558 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2558 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2557 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2557 กรรมการและเลขานุการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบทั่วไป
2555 กรรมการและเลขานุการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานบริหาร
2555 กรรมการ งานบัญชี
2555 กรรมการ งานการเงิน
2555 กรรมการ งานจัดซื้อ
2555 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2555 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2555 กรรมการ Thu1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 บัญชี 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWS PLUS ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร มงฟอร์ต 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ดูงานที่รร.อัสสัมชัญ กรุงเทพ รร.อัสสุมชัญ กรุงเทพ 17 ต.ค. 2558 - 17 ต.ค. 2558 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)