[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11007
ชื่อ: มิส  อัมพา    จำเนียร
ฉายา: พาร์
อายุงาน: 12 ปี 1 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากร
2559 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการและเลขานุการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2558 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากร
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 กรรมการและเลขานุการ งานพัฒนาบุคลากร
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จอ LED ชั้น 4 หลุยส์ มารี ซึ่งมี 3 บริษัท นำเสนอ (13 กย 65)13 ก.ย. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)