[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11006
ชื่อ: มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์
ฉายา: ปอนด์
อายุงาน: 12 ปี 1 เดือน 6 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยยาลัยกรุงเทพ 2550  ศป.บ.  ใบประกาศณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการและเลขานุการ งานวิทยสนเทศ
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรบ SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ด ห้องคอม4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ความรู้ ทักษะและจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 24
2558 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบSwis Plus โรงเรียนมงฟอร์ตประถม จ.เชียงหม่ 16 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2559 8 34.pdf
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การใช้งานระบบswis plus โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)