[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 11005
ชื่อ: มาสเตอร์  รณฤทธิ์    กิตติกรสกุล
ฉายา: บอล
อายุงาน: 12 ปี 5 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2549  นิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 2545  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใบแสดงผลการเรียน
4  ม.3  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 2540  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบแสดงผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2557 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2557 กรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2563 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 68 คำสั่งแต่งตั้ง 02/2563
2563 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 0 คำสั่งแต่งตั้ง 03/2563
2562 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง 02/2562
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 0 คำสั่งแต่งตั้ง03/2562
2561 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 02/2561
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 03/2561
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 คำสั่งแต่งตั้งที่02/2560
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/5 0 คำสั่งแต่งตั้งที่03/2560
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 คำสั่งแต่งตั้งที่2/2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่1/1 0 คำสั่งแต่งตั้งที่3/2559
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้งที่2/2558
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 0 คำสั่งแต่งตั้งที่3/2558
2557 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งแต่งตั้งที่2/2557
2557 หัวหน้างานลูกเสือ 0 คำสั่งแต่งตั้งที่163/2557
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 3/2557
2556 ครูผู้ช่วยประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 0 คำสั่งแต่งตั้งที่ 3/2555
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 0 คำสั่งแต่งตั้ง3/2554
2553 ครูผู้ช่วยประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2563 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรช่อสะอาด ประจำปี 2563 โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563 24
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ"ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" พิพิธภัณฑ์ต้านโกงและโรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 30
2562 FSG Textbooks Orientation 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 04 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 24
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 20 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561 6
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 21 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561 6
2560 TEACHER ASSISTANT TRAINING PROGRAM AUCKLAND NEW ZEALAND 29 ม.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561 280
2560 ICSE Teaching Training Course City Montessori School Lucknow India 120
2559 อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “จุดประกายการทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 19 มี.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2560 8.5
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 01 ก.พ. 2559 - 03 ก.พ. 2559 27
2558 กิจกรรมการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวข้อ “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 8
2558 การอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดตามหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด สมุทรปราการ 12 มิ.ย. 2558 - 14 พ.ค. 2558 30
2558 อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 14 ม.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2558 8
2558 โครงการอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 27 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 32
2557 การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 12 มี.ค. 2557 - 12 มี.ค. 2557 6
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 104
2557 English Language Course –Elementary Level โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 09 มิ.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557 30
2557 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 6
2556 MLP Teaching Training Course Santo Niño Seminary Philippines 03 มิ.ย. 2556 - 09 ต.ค. 2563 960
2556 การจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ปีที่ 2 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินทร์ 04 มิ.ย. 2556 - 07 มิ.ย. 2556 40
2556 การพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์นันทนาการเซนต์คาเบรียลฯ 20 มี.ค. 2557 - 21 มี.ค. 2557 12
2556 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน “กิจกรรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน” การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 20 ต.ค. 2556 - 24 ต.ค. 2556 40
2555 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ที่สอดคล้องกับการประเมินแห่งชาติสัมมนาหัวข้อ “มาตรการและยุทธศาสตร์สนองนโยบาย 5+1” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 6
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดและกลยุทธ์พัฒนาการคิดผ่านเรื่องราวประชาคมอาเซียน” โรงแรมริวเวอร์ไซต์ 21 ก.ค. 2555 - 22 ก.ค. 2555 12
2555 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยระบบทางไกล ETVปีที่ 1 โรงแรมแม็กซ์พระราม 9 10 ก.ย. 2555 - 14 ก.ย. 2555 50
2554 อบรมการใช้ Interactive-Board เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 พ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2554 10
2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 07 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 10
2552 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาของการเป็นครูและระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลาซาล 14 มี.ค. 2552 - 15 มี.ค. 2552 15
2552 ประชุมปฏิบัติการการจัดทำโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนลาซาล 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 15

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิทยากรค่ายระดับชั้น “ปัจฉิมอำลา กตัญญุตาครูม.3” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 03 มี.ค. 2562 - 05 มี.ค. 2562 24
2560 วิทยากรติวเสริมเพิ่มเติม O-Netเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว(ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12 ม.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2560 6
2559 วิทยากรค่ายระดับชั้น “กตัญญูรู้คุณ ผู้หนุนนำทางชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ทแอนด์สปา 26 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560 24
2558 วิทยากรค่ายระดับชั้น “กตัญญูรู้คุณ ผู้หนุนนำทางชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา - 24
2557 วิทยากรค่ายระดับชั้น “กตัญญูรู้คุณ ผู้หนุนนำทางชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี - 24
2556 วิทยากรติวเสริมเพิ่มเติม O-Netเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว(ในพระบรมราชูปถัมภ์) - 6
2555 ครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูผู้นำศูนย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ETV ปีการศึกษา 2555-2557 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 96
2555 วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเอกชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ค่ายวชิรราวุธ - 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 ก.ค. 544  รางวัลประกาศเกียรติคุณอุทิศตนให้แก่กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
2  2011 มี.ค. 561  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
3  2012 ม.ค. 556  รางวัลครูในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
4  2012 มี.ค. 559  รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
5  2012 มี.ค. 559  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสื่อการสอนประเภทสื่อเทคโนโลยี (IT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
6  2012 มิ.ย. 566  รับรางวัลห้องเรียนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
7  2013 ม.ค. 558  รางวัลครูในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
8  2014 ก.ย. 571  รางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โล่และเกียรติบัตร
9  2014 ก.ย. 573  รางวัลครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกียรติบัตร
10  2015 ม.ค. 558  รางวัลครูในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
11  2015 ม.ค. 559  รางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
12  2015 ม.ค. 559  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 2557 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกียรติบัตร
13  2015 ต.ค. 544  รางวัลครูดีเด่น ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปก­ครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเภทครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558  โล่และเกียรติบัตร
14  2016 ม.ค. 558  รางวัลครูในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
15  2018 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของคุรุสภา  เกียรติบัตร
16  2019 ส.ค. 573  เหรียญทองรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562  เกียรติบัตร
17  2019 ก.ย. 573  เหรียญเงิน รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  เกียรติบัตร
18  2019 ธ.ค. 552  รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี 2562 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร
19  2020 ม.ค. 574  รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีพ.ศ.2563 ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
20  2021 มี.ค. 569  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดคลิป Go for Real"อยากปัง ต้องเลิกปลอม" ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2564  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 22 ต.ค. 2565
กิจจกรรมทัศนศึกษา​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​ ณ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ (I-Science)​ โรงเรียนอัสสัมชัญ​สมุทรปราการ (30 กย 65) ชุดที่ 12 ต.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)